Samverkan med ISOF

Institutet för språk- och folkminnen (ISOF), har till uppgift att samla in, bevara, och forska om dialekter, ortnamn, personnamn och folkminnen. De arbetar även med språkvård och språkpolitik och följer svenskans och minoritetsspråkens utveckling i Sverige.

100 års samarbete med Lantmäteriet

I ISOF:s arbete ingår att svara på frågor och hålla föredrag, visa sina samlingar och publicera böcker och cd-skivor.

Som ortnamnsvårdande myndighet yttrar sig ISOF i ärenden om fastställande av ortnamn och granskar förslag till namn i Lantmäteriets grundläggande geodata. Detta är ett samarbete som i olika former pågått i ungefär hundra år.

Numera finns vid institutet i Uppsala en tjänst som namnvårdskonsulent med ett övergripande ansvar för ortnamnsvården inom deras område.

Ortnamnsarkiven

Tolkningar av ortnamns betydelse och information om uttal och äldre belägg med mera, kan man få hos något av ortnamnsarkiven. De är två till antalet och finns i Uppsala och Göteborg. Ortnamnssamlingarna totalt består av cirka tio miljoner arkivkort som är tillgängliga via Internet.

Dialektarkivet

Inom ISOF finns två avdelningar som arbetar med dialekter. Där finns också ett stort dialektmaterial i form av uppteckningar av dialektord och inspelningar i arkivet.
Dialektarkivets verksamhet är inriktad på att bearbeta, bevara och bygga ut samlingar, och på att forska och informera om dialekter.
En dialekt är en språkvariant som talas inom ett avgränsat geografiskt område. Ett sådant område kan vara väldigt litet, som en by, eller avsevärt större, som ett landskap. I dagens Sverige är dialektområdena ofta relativt stora. Om vi jämför med hur det såg ut för 50-100 år sedan så har dialekterna 'jämnats ut', det vill säga de har blivit mer lika över större områden. Istället för de äldre, lokala dialekterna har vi alltså fått nya, mer regionala dialekter.

Hänvisningar

Institutet för språk och folkminnen (nytt fönster)

Ortnamnsregistret (Institutet för språk och folkminnen, nytt fönster)

Dialekt- och folkminnesarkivet i Uppsala (DFU) forskar och informerar om dialekter. Ett av våra projekt är arbetet med ett svenskt dialektlexikon (Institutet för språk och folkminnen, nytt fönster).

Dialekt-, ortnamns- och folkminnesarkivet i Umeå (DAUM) (Institutet för språk och folkminnen, nytt fönster) Huvuddelen av DAUMs skriftliga samlingar är tillgängliga på Umeå stadsarkiv. Det inspelade materialet finns i Uppsala.

Är du mer intresserad kan du lyssna på dialekter (Institutet för språk och folkminnen, nytt fönster) och få litteraturtips (Institutet för språk och folkminnen, nytt fönster).