FN:s ortnamnsarbete

Skillnader i språk och skriftsystem, kulturella attityder m.m. har gjort, att olika namn ofta används för samma geografiska plats.

Syftet med FN:s ortnamnsarbete

Alla har vi noterat engelsmännens Sweden för Sverige eller Gothenburg för Göteborg. Namn har språkligt anpassats, helt eller delvis översatts eller på annat sätt förvanskats när de övertagits av främmande språk. På så vis har samma geografiska objekt fått flera namn, något som motverkar möjligheten till entydig identifiering och lokalisering.

I en strävan att komma till rätta med dessa förhållanden har FN alltsedan 1960-talet aktivt arbetat med namnvård och namnplanering. Det övergripande syftet med arbetet är att så långt som möjligt uppnå internationell standardisering av det globala ortnamnsskicket, alltså en på internationell basis fastställd och enhetlig stavning av alla de namn som används för länder, städer, byar, hav, sjöar, floder berg etc.

Verksamheten kan sägas bestå av två delar. I det överstatliga FN-arbetet sätt målen för verksamheten, erfarenheter utbyts, vägledande resolutioner antas, mellanstatliga arbetsgrupper bildas för behandling av gemensamma frågor etc. Inom de enskilda länderna sker det praktiska standardiseringsarbetet på grundval av de i FN gjorda överenskommelserna. Resultatet av arbetet avrapporteras till FN vid de återkommande mötena och konferenserna.

UNGEGN

1973 bildades formellt FN:s expertgrupp för geografiska namn, FN:s expertgrupp för ortnamn UNGEGN (nytt fönster), United Nations Group of Experts on Geographical Names, som sedan dess är det verkställande FN-organet för dessa frågor under ECOSOC (nytt fönster), Economic and Social Council. De nordiska länderna deltar i UNGEGN:s arbete som Norden Division. Sverige som nation har varit representerat vid samtliga de FN-konferenser om standardisering av geografiska namn som ägt rum vart femte år alltsedan 1967.

Internationellt standardiseringsarbete

Lantmäteriet deltar i standardiserings- och harmoniseringsarbete för att underlätta effektivt utbyte av geodata inom och mellan länder. Internationellt standardiseringsarbete bedrivs inom det internationella standardiseringsorganet ISO (TC211) och det europeiska organet CEN (TC287). Industristandarder för geodataområdet utvecklas av konsortiet OGC (Open Geospatial Consortium). Inom FN finns en grupp för standardisering av ortnamn där Lantmäteriet medverkar.

Svenskt deltagande i internationellt formellt standardiseringsarbete, dvs. ISO och CEN, sker via SIS. Lantmäteriet deltar genom att ställa experter till förfogande i det internationella standardiseringsarbetet.

Hänvisningar