Lantmäteriet som arbetsgivare | Lantmäteriet
Hoppa till sidans innehåll
Other languagesLanguages Lättläst Teckenspråk

Lantmäteriet som arbetsgivare

Det här kan du förvänta dig som medarbetare på Lantmäteriet.

Gemensam värdegrund

  • Som statlig myndighet arbetar Lantmäteriet utifrån statens gemensamma värdegrund
  • Utöver detta har Lantmäteriet en värdegrund som mer specifikt tydliggör vad som är viktigt för just Lantmäteriet - service, öppenhet, handlingskraft, som i kortformat beskrivs som "se, ge och le"

Medarbetarskap

Alla medarbetare är en förutsättning för verksamhetens framgång. Det är medarbetarnas insatser, både enskilt och i grupp, som leder till effektivitet, utveckling och rätt kvalitet.

Alla anställda på Lantmäteriet har ingått ett anställningsavtal. Med anställningsavtalet följer fem underförstådda åtaganden; att du förväntas utföra ditt arbete, följa ordningsregler, följa arbetsmiljöregler, samarbeta och att vara lojal.

Lantmäteriet vill ha ansvarstagande medarbetare som agerar med vår värdegrund som utgångspunkt. Som medarbetare hos oss får du en arbetsplats med ett gott ledarskap, tydliga mål, tilltro till dig som individ och en ömsesidig dialog.

Lantmäteriets medarbetarpolicy visar hur vår värdegrund kan förverkligas och bli till praktisk nytta i vardagen.

Ledarskap

Våra chefer har verksamhetsansvar och leder utveckling av verksamheten genom att leda andra. Det kräver flexibilitet, självinsikt och en god förståelse för andra samt en förmåga att anpassa sitt ledarskap till den rådande situationen.

Lantmäteriets medarbetarpolicy beskriver de förväntningar som finns på alla medarbetare, oavsett roll. På de som är chefer finns ytterligare några förväntningar.

Som chef:

  • uppnår du resultat genom andra
  • driver du förändringar och tar ansvar för kompetensförsörjning
  • skapar du förutsättningar för allas delaktighet
  • har du ett kommunikativt uppdrag
  • tar du en tydlig arbetsgivarroll
  • företräder du verksamheten internt och externt
  • visar du vägen för dina medarbetare genom att visa förtroende för och ha tillit till andra

Utvecklas med arbetet

Det viktigaste bidraget till din egen utveckling är att lära i arbetet, där Lantmäteriet ger stora möjligheter till en bredd i arbetsuppgifter och möjlighet att bidra till utveckling av verksamheten.
Som anställd på Lantmäteriet erbjuds du många möjligheter till kompetensutveckling. Du kan du dessutom vara tjänstledig för studier. För studier som kan kopplas till ditt arbete kan du även få ersättning för litteratur, kurs- och resekostnader.

Semester

Antalet semesterdagar som du har rätt till beror på din ålder. Som statligt anställd har du rätt till betald semester redan första året du är anställd.

Ålder semesterdagar
T.o.m. 29 år 28 dagar
Från 30 år 31 dagar
Från 40 år 35 dagar

Arbetsmiljö och friskvård

Lantmäteriet tycker vi att en god arbetsmiljö är viktig för att åstadkomma en attraktiv arbetsplats. Vi erbjuder företagshälsovård och friskvård som du kan välja att ta ut som en friskvårdstimme en gång i veckan eller få ersättning för friskvårdsaktivitet på din fritid. Till den som behöver erbjuder vi särskilda arbetsglasögon.

Om du blir sjuk

Om du blir sjuk längre än 14 dagar så kompletterar Lantmäteriet sjukpenningen från Försäkringskassan genom att betala ut så att du får ut cirka 90 procent av din inkomst. Detta gäller mellan dag 15-365 i sjukskrivningen. Om du behöver kan du få göra läkarbesök och akuta tandläkarbesök på betald arbetstid. Du får även vara ledig med lön vid vissa andra tillfällen, som till exempel vid en nära anhörigs begravning och bouppteckning.

Föräldraledighet

Om du ska vara föräldraledig betalar Lantmäteriet en extra ersättning på 10 procent av din lön, vilket gör att du kan få upp till 90 procent av din lön under större delen av din ledighet.

Extra trygghet

Om du skulle bli uppsagd på grund av arbetsbrist, har du som statligt anställd enligt Omställningsavtalet rätt till längre uppsägningstider än vad som gäller enligt lag. Det innebär att du har rätt till dubblerad uppsägningstid i förhållande till vad lagen säger, om du varit anställd i minst fyra år. Trygghetsavtalet har också andra förmåner, som till exempel att du kan få inkomsttillägg i en ny anställning om den har lägre lön än i den statliga men också stöd av Trygghetsstiftelsen för att planera åtgärder för att undvika eller förkorta arbetslöshet.

Pension

Som anställd på Lantmäteriet får du även en avtalspension som består av flera delar. Den kompletterar den allmänna pensionen som alla har rätt till. Du har rätt att själv välja hur en del av avtalspensionen ska förvaltas.

Bisyssla

Som anställd inom Lantmäteriet får du inte ha anställning eller uppdrag hos, ha del i eller själv eller genom annan, driva företag inom myndighetens verksamhetsområde och inte heller annars i förvärvssyfte utöva verksamhet som berör detta område.

Du får heller inte utan godkännande av arbetsgivaren åta dig uppdrag av sådan omfattning att det kan inverka menligt på ditt arbete i Lantmäteriet.