GSD-Terrängkartan har ersatts med Topografi 50 Nedladdning, vektor

Den 1 september 2022 ersattes GSD-Terrängkartan med produkten Topografi 50 Nedladdning, vektor.

Den nya produkten

Lanseringen av Topografi 50 Nedladdning, vektor gjordes den 1 september 2022 genom en hård övergång. Övergången innebär att GSD-Terrängkartan inte längre är tillgänglig efter det datumet. Mer information om Topografi 50 Nedladdning, vektor.

Topografi 50 Nedladdning, vektor levereras i filformatet GeoPackage (nytt fönster). Därmed utgår leveransformaten Shape och MapInfo. För att uppnå en bättre harmonisering mellan Lantmäteriets olika kartprodukter har omfattande förändringar i datamodellen genomförts. Syftet är att likrikta datamodellerna mellan de olika kartprodukterna. Karttexten har en helt ny kodning för kategorisering, som ersätter den tidigare, som baserades på attributet KKOD.

Innehållsmässigt har produkten bland annat förändrats genom att Topografi 50 Nedladdning, vektor har rikstäckning samt har utökats med mer fjällinformation. 

Förändringar

Typ av förändring Idag  Imorgon
Datamodell Typkodning hanteras olika mellan de olika kartprodukterna. Typkodningen är likriktad mellan de olika kartprodukterna.
Datamodell En fil motsvarar ett geoobjektslager. En Geopackage-fil motsvarar ett tema innehållande flera geoobjektslager.
Datamodell Namnsättning av filerna följer mönstret: by_XXXX Namnsättning av filerna följer mönstret: byggnadsverk_XXXX
Datamodell

Attributnamn är förkortningar som ej är intuitiva.

Attributnamn är angivna i klartext och lättare att förstå.
Datamodell För typkodning av objekt används attributet KKOD. För typkodning av objekt används attributet objekttyp.
Datamodell Text kategoriseras med attributet KKOD, vilket har en mycket stor värdemängd, som inte är likriktad mellan produkterna.

Text kategoriseras enligt ett nytt attribut, textkategori. Samma modell kommer användas på kommande produkter Topografi 100, Topografi 250 och Topografi 1M.

Filformat Leveranser i Shape- och MapInfo-format

Geopackage-format.

Shape- och MapInfo-format utgår.
Filformat Storleksbegränsningar på filer finns för de leveransformat som idag används. I Geopackage finns inte begränsningar på filstorleken.
Filformat Texter levereras i ArcInfo Coverage- och MapInfo-format i form av textobjekt, s.k. annotations. Geopackage-formatet saknar stöd för, s.k. annotations. Därmed levereras texten med nödvändiga attribut för korrekt textsättning i form av punkt- och linjeobjekt.
Filformat I Shape-formatet behövs idag filen .cpg och för att få korrekt tecken-encoding i programvaror. Geopackage-formatet använder UTF-8 encoding, vilket innebär en säkrare hantering av specialtecken.
Filformat I Shape-formatet behövs idag .prj-filer för att programvaror ska tolka geodatats koordinatsystem korrekt. Koordinatsystem hanteras i Geopackage-formatet utan extra filer.
Innehåll GSD-Terrängkartan saknar täckning över stora delar av fjällvärlden. Topografi 50 Nedladdning, vektor innehåller rikstäckande data.
Innehåll Stora delar av fjällvärlden innehåller inte någon data. Fjällvärlden innehåller fjällspecifika data.
Innehåll Ändamål för anläggningar anges i form av upplysningstexter. Ändamål med anläggningar ingår som attributinformation på anläggningarna.
Innehåll Höjdkurvor som levereras är av låg kvalitet och ajourhålls inte. Höjdkurvor som medföljer produkten är av hög kvalitet och framställs från nationella höjdmodellen. Kurvor i fjällvärlden kommer ha ekvidistans 10 m och kurvor i övriga delar kommer ha ekvidistans 5 m.