GSD-Översiktskartan har ersatts med Topografi 250 Nedladdning, vektor

Den 1 februari 2023 ersattes GSD-Översiktskartan med nya produkten Topografi 250 Nedladdning, vektor.

Den nya produkten

Lanseringen av Topografi 250 Nedladdning, vektor gjordes den 1 februari 2023 genom en hård övergång. Övergången innebär att GSD-Översiktskartan endast finns kvar för nedladdning under februari månad. Mer information om Topografi 250 Nedladdning, vektor.

Den nya produkten Topografi 250 Nedladdning, vektor kommer att levereras i filformatet GeoPackage (nytt fönster). Därmed utgår leveransformaten Shape och MapInfo. För att uppnå en bättre harmonisering mellan Lantmäteriets olika kartprodukter har omfattande förändringar i datamodellen genomförts. Syftet är att likrikta datamodellerna mellan de olika kartprodukterna.

Innehållsmässigt har produkten bland annat förändrats genom att i Topografi 250 Nedladdning, vektor genereras nya höjdkurvor (25 m ekvidistans). 

Förändringar

Beskrivning av förändringar i den nya produkten
Typ av förändring Idag Imorgon
Datamodell Typkodning hanteras olika mellan de olika kartprodukterna. Typkodningen är likriktad mellan de olika kartprodukterna.
Datamodell En fil motsvarar ett geoobjektslager. En Geopackage-fil motsvarar ett tema innehållande flera geoobjektslager.
Datamodell Namnsättning av filerna följer mönstret: my_XXXX Namnsättning av filerna följer mönstret: mark_XXXX
Datamodell Attributnamn är förkortningar som ej är intuitiva. Attributnamn är angivna i klartext och lättare att förstå.
Datamodell För typkodning av objekt används attributet KKOD.

För typkodning av objekt används attributet objekttyp.

Filformat Leveranser i Shape- och MapInfo-format Geopackage-format.
Shape- och MapInfo-format utgår.
Filformat Storleksbegränsningar på filer finns för de leveransformat som idag används. I Geopackage finns inte begränsningar på filstorleken.
Filformat Texter levereras i ArcInfo Coverage- och MapInfo-format i form av textobjekt, så kallad annotations. Geopackage-formatet saknar stöd för så kallad annotations. Därmed levereras texten med nödvändiga attribut för korrekt textsättning i form av punkt- och linjeobjekt.
Filformat I Shape-formatet behövs idag filen .cpg och för att få korrekt tecken-encoding i programvaror. Geopackage-formatet använder UTF-8 encoding, vilket innebär en säkrare hantering av specialtecken.
Filformat

I Shape-formatet behövs idag .prj-filer för att programvaror ska tolka geodatats koordinatsystem korrekt.

Koordinatsystem hanteras i Geopackage-formatet utan extra filer.
Innehåll Höjdlinjer från gammal produktion. Nygenererade höjdlinjer baserade på Nationella höjdmodellen.