Avgifter och produktsortiment inför år 2022

9 november 2021

Lantmäteriet kommer att göra ett antal produkt- och avgiftsförändringar inför 2022. 

Allmänna kartor och geografiska teman
Produkterna Rättighet Visning, vector tiles samt Markreglerande bestämmelse Visning, vector tiles har tagits bort från föreskriften som reglerar Lantmäteriets produkter och avgifter. Anledningen till att de tagits bort är omprioriteringar av utvecklingsresurser och i dagsläget är det oklart när vi kommer kunna lansera produkterna.
 
För produkten Fastighetsindelning Nedladdning, vektor har en avgiftsfördelning för ingående informationsmängder lagts till. Fördelningen ger vidareförädlare möjlighet att erbjuda sina slutanvändare informationsmängden administrativ indelning mot en avgift om 1% av den årliga licensavgiften.

Bild och höjd
Det planeras inga avgifts- eller produktförändringar inom området bild och höjd inför 1 januari 2022. För produkten Skannade analoga flygbilder har text om skalförändringar tagits bort då den inte är relevant längre.

Fastighetsinformation
Inom området fastighetsinformation kommer produktjustering att göras för direktåtkomsttjänsten och nedladdningstjänsten som tillgängliggör samfällighetsföreningsregisterinformation. Justeringarna görs på grund av förändringar i lagstiftningen om förande av samfällighetsföreningsregister.

Geodetisk information
Det planeras inga avgifts- eller produktförändringar inom geodetisk information inför 1 januari 2022.

Geodatasamverkan
Årsavgiften för Geodatasamverkan höjs inför 2022 på grund av Lantmäteriets ökade förvaltningskostnader.

Pantsystemet
Höjda avgifter för ett antal tjänster under Visa pantinformation, Begära och erbjuda pantbrev, Ändra referens samt API-tjänster. Avgiftshöjningen ska täcka ökade IT-kostnader för det nyutvecklade Pantsystemet.

Beslut av ovanstående förändringar
Avgifts- och produktförändringarna har beslutats av Lantmäteriets styrelse, efter samråd med Ekonomistyrningsverket. Publicering av beslutad föreskrift kommer att ske på Lantmäteriets hemsida så snart det är möjligt, och föreskriften gäller från 1 januari 2022.