Avgifter och produktsortiment inför år 2021

30 september 2020

Lantmäteriet avser att göra ett antal avgifts- och produktförändringar 2021. Nedan redovisas de förändringar som kommer att ske under året.

Avgifts- och villkorsförändringar

En översyn har gjorts av affärsmodellen för geografisk information och som ett resultat av det planeras följande förändringar från och med 1 januari 2021. 

 • Licensavgifterna justeras
 • Leveransavgiften tas bort för uttagsprodukter
 • En administrativ avgift införs för beställningar som kräver manuell hantering
 • Möjlighet att välja månadsabonnemang för visningstjänster (WMS, WMTS) 
 • Ny avgiftsmodell för de produkter som ersätter GSD-Fastighetskartan, vektor

I syfte att modernisera användningsvillkoren planeras några justeringar i villkoren för slutkund och vidareförädlare vad gäller viss typ av spridning och visning av geodata.

För att klara höjda intäktskrav vad gäller fastighetsinformation föreslås avgiftsjusteringar på följande produkter:

 • Avgiften för Fastighet Direkt Totalfråga (exkl. Geometri) höjs med 0,50 kr till 9 kr.
 • Avgiften för Inskrivning Direkt, Totalfråga höjs med 2 kr till 24 kr. Dessutom förändras, i kommande version, hur tjänsten indelas i delmängder och som ger nya avgifter för frågor mot dessa delmängder.

För tjänsten E-handel Historiska kartor planerar Lantmäteriet att upphöra att ta betalt för högupplösta bildfiler (akter före år 1928 i TIFF-format) från 1 januari 2021. Möjligheten till utskrift av historiska kartor och akter kommer att upphöra. Det kommer fortsättningsvis vara möjligt att beställa bildfiler via tjänsten, även efter att förändringarna ovan har trätt i kraft.

Allmänna kartor och geografiska teman

GSD-Fastighetskartan, vektor kommer att utgå och ersättas med nya produkter och det planeras ske under första kvartalet 2021. De nya produkterna är: 

 • Fastighetsindelning Nedladdning, vektor
 • Topografi 10 Nedladdning, vektor
 • Administrativ indelning Nedladdning, vektor
 • Byggnad Nedladdning, vektor
 • Markreglerande bestämmelse Nedladdning, vektor
 • Rättighet Nedladdning, vektor

Under perioden 1 januari 2021 fram till lanseringen av de ersättande produkterna tillämpas licensavgiften enligt nedan:

 • För GSD-Fastighetskartan fastighetsindelning, vektor betalas licensavgift för Fastighetsindelning Nedladdning, vektor.
 • För GSD-Fastighetskartan topografi, vektor betalas licensavgift för Topografi 10 Nedladdning, vektor.

Eftersom leveransavgifterna avvecklas från och med den 1 januari 2021 så tas de inte heller ut för GSD-Fastighetskartan, vektor under denna period. Observera att GSD-Fastighetskartan upphör som produkt och att inga ytterligare leveranser därmed sker efter att den har ersatts. För leveranser av uppdateringar behöver ny licensavgift beräknas och avtal skrivas för respektive ersättande produkt.

Dagens GSD-Terrängkarta, vektor kommer under 2021 att avvecklas och ersättas av Topografi 50 Nedladdning, vektor. Den ersättande produkten tillgängliggörs som öppna data, på samma sätt som idag för GSD-Terrängkartan, vektor.

Bild och höjd

GSD-Höjddata, grid 2+ planeras få ett grid i högre upplösning, dvs. grid 1+. 

Avgiftsjusteringar som beskrivits ovan för geografisk information påverkar även produkter inom området bild och höjd, dvs. licensavgifter justeras, leverans¬avgifter tas bort, administrativ avgift införs för beställningar som kräver manuell hantering samt möjlighet till månadsabonnemang för visningstjänster. 

Fastighetsinformation

Nya informationsmängder planeras att lanseras under 2021 vad gäller produk¬terna Nedladdning uttag och Nedladdning abonnemang. En ny generation produkter som på sikt ska ersätta nuvarande tillhandahållande via uttag och avisering i överföringsformatet ÖFF. Det är:

 • Inskrivning 
 • Fastighet, samfällighet
 • Gemensamhetsanläggning
 • Rättighet 
 • Planer och markreglerande bestämmelse 

Geodetisk information

SWEPOS Rinexdata kommer från 1 januari 2021 att släppas utan avgift för dygnsfiler. Detta är för dagens användare en väldigt liten förändring, men underlättar tillgängliggörande inom främst det internationella samarbetet.

Geodatasamverkan

Avgiften för Geodatasamverkan justeras utifrån Lantmäteriets och Sjöfartsverkets avgiftshöjningar. Årsavgifterna för 2021 kommer att publiceras på www.lantmateriet.se under september månad 2020.

Pantsystemet

Ändringar som gäller förändringar av avgifter och produkter kopplade till pant¬brev sker vid införande av nya pantsystemet den 1 december 2020 och beslutades av Lantmäteriets styrelse i juni 2020. Inför årsskiftet kommer tjänsterna automatisk avregistrering, ägarfråga på fil samt återskick av makulerat pantbrev i efterhand att utgå från tjänsteutbudet. 

Beslut av ovanstående förändringar

Avgifts- och produktförändringarna sker genom beslut av Lantmäteriets styrelse, efter samråd med Ekonomistyrningsverket. Först efter styrelsens beslut kommer de nya avgifterna att publiceras på Lantmäteriets hemsida. Publiceringen sker så snart det är möjligt, efter styrelsens möte i oktober 2020, och de nya avgifterna kommer att gälla från 1 januari 2021.