Vägkartan

Denna produkt avvecklades den 1 februari 2023.

Kort om produkten

Vägkartan har ersatts med produkten Topografi 100 Nedladdning, vektor.

Dokumentation

För en djupare beskrivning av innehållet i tidigare produkt, ta del av produktbeskrivningen på svenska och engelska.

Här visas en översiktlig presentation av informationsskiktens innehåll som tidigare levererades i produkten.

Administrativa enheter
Riksgräns, sjöterritoriets gräns i havet, länsgräns, kommungräns och riksrösen.

Höjdkurvor
Höjdkurvor med 10 meter intervall - utom i fjällvärlden där ekvidistansen av kartografiska skäl är 20 m.

Hydrografi
Vattendrag.

Markdata
Sjöar och större vattendrag, skog, odlad mark, bebyggda områden, sankmark, kalfjäll, glaciär och annan öppen mark.

Transportnät
Vägar med vägnummer och bärighetsklass (bärighetsklass redovisas dock inte på rasterprodukten), järnvägar, farleder, färjeleder, stigar, linbanor, kraftledningar, transformatorstationer, järnvägstationer, tunnelöppningar, vändplaner, rastplatser, flygplatser och elljusspår.

Bebyggelse
Byggnader, anläggningar och anläggningsområden, till exempel flygbana, idrottsplats och gästhamn.

Skyddade områden
Nationalparker, reservat och olika typer av skyddsområden, till exempel djurskydd och kulturskydd.

Fornlämningar
Fornlämningar, ruiner och gruvhål.

Militära områden
Militära skjutfält och övningsfält.

Ortnamn och upplysningstext
Ortnamn och text som beskriver vad det är på platsen, till exempel återvinningsanläggning.

Jordens former och uppmätning
Polcirkeln och höjdpunkter.