Terrängkartan

Denna produkt avvecklades den 1 september 2022.

Beskrivning

Terrängkartan har ersatts med produkten Topografi 50 Nedladdning, vektor.

Terrängkartan i skala 1:50 000 gav en fullvärdig markslagsredovisning som även innefattade blockig mark, berg i dagen och lövskog. Den hade också en detaljerad redovisning av småvägar, stigar och vägbommar. 

Hämta produkt

Hämta öppna geodata via ftp (nytt fönster).

För att hämta Lantmäteriets öppna data behöver du ha ett användarkonto. Kontot använder du varje gång du laddar ner data eller kopplar upp dig mot en tjänst.

Skapa ditt användarkonto.

Användarkontot ger oss möjlighet att följa upp användningen av våra öppna geodata samt att återkoppla till dig vid eventuella förändringar.

Har du glömt ditt användarnamn eller ditt lösenord?

Upphovsrätt och publicering

Detta gäller när du vill publicera Lantmäteriets kartor, flygbilder och annan geografisk information.

Dokumentation

För en djupare beskrivning av innehållet i tidogare produkt, se produktbeskrivningen på svenska och engelska:

GSD-Terrängkartan, vektor (pdf, nytt fönster)
GSD-Topographic Map, vector format (pdf, nytt fönster) 

Nedan visas en översiktlig presentation av informationsskiktens innehåll som tidigare levererades i produkten..

Administrativa enheter
Riksgräns, länsgräns och kommungräns. Riksrösen och kommunnamn.

Höjdkurvor
Höjdkurvor med 5 m intervall. I fjälltrakterna förekommer istället ekvidistansen 10 m och i undantagsfall 20 m.

Hydrografi
Vattendrag, strömriktningspilar och bränningar.

Markdata
Sjöar och större vattendrag, skog, odlad mark, bebyggda områden, sankmark, berg i dagen, blockig mark, kalfjäll, och annan öppen mark.

Transportnät
Järnvägar, vägar, traktorvägar, färjeleder, stigar, vandringsleder, linbanor, cykelvägar, kraftledningar, transformatorstationer, vändplaner, rastplatser, broar, tunnlar och vägbommar.

Bebyggelse
Byggnader och anläggningar, till exempel flygbana, idrottsplats, gästhamn med mera.

Skyddade områden
Nationalparker, reservat och olika typer av skyddsområden, till exempel djurskydd och kulturskydd.

Fornlämningar
Fornlämningar, ruiner och gruvhål.

Militära områden
Militära skjutfält och övningsfält.

Ortnamn och upplysningstext
Ortnamn och text som beskriver vad det är på platsen, till exempel 'skola'.

Jordens former och uppmätning
Polcirkeln, triangelpunkter, fixpunkter och höjdpunkter.