Planer, bestämmelser och rättigheter Visning

Tjänsten avvecklas 5 oktober 2022. Tjänsten presenterar information om planer, bestämmelser och rättigheter som redovisas i Fastighetsregistrets allmänna del.

Beskrivning

Informationen är uppdelad i sju separata skikt:

  • Rättigheter
  • Gränspunktstext, rättigheter
  • Bestämmelser
  • Gränspunktstext, bestämmelser
  • Fastighetsplaner
  • Detaljplaner
  • Ändring av detaljplaner.

Se presentation av de olika informationsskikten

Så ofta uppdateras informationen

Informationen ajourhålls löpande av statliga och kommunala Lantmäterimyndigheter, eller av andra myndigheter beroende på informationsslag. Målet är att planer och bestämmelser ska föras in i Fastighetsregistret inom tre veckor från det att de vunnit laga kraft.

Tillgänglighet

Våra geodatatjänster är normalt tillgängliga dygnet runt och support ger vi under dagtid. Läs mer om tillgänglighet för geodatatjänster.

Våra geodatatjänster (API:er) kräver att du har en applikation eller programvara som kan hantera tjänsterna. För att titta på fastighetsinformation eller kartor direkt i din webbläsare kan du istället använda Lantmäteriets e-tjänster.


Presentation av informationsskikten

Rättigheter

Skiktet innehåller servitut, nyttjanderätt, ledningsrätt, gemensamhetsanläggning, vägrätt, gräns för viltvårdsområde samt före detta gräns för kronomark.

Exempelbild "Rättigheter" i skala 1:2000 från geodatatjänsten Planer, bestämmelser och rättigheter Visning.

Exempelbild i skala 1:2000.

Gränspunktstext, rättigheter

Skiktet innehåller gränspunktsbeteckning.

Exempelbild "Gränspunktstext, rättigheter" i skala 1:500 från geodatatjänsten Planer, bestämmelser och rättigheter Visning.

Exempelbild i skala 1:500.

Bestämmelser

Skiktet innehåller bestämmelser enligt:

  • Miljöbalken (nationalpark, naturreservat, kulturreservat, naturminne, biotopskydd, djurskyddsområde, växtskyddsområde, strandskydd, interimistiskt förbud, miljöriskområde, täkttillstånd, samrådsområde och landskapsbildsskydd inom område)
  • Väglagen (vägplan och nybyggnadsförbud)
  • Vattenlagen (ytvattenskyddsområde och grundvattenskyddsområde)
  • Kulturminneslagen (fornlämningsområde, skyddsföreskrift för fornlämning och byggnadsminne)
  • Byggnadslagen (byggnadsförbudsområde och schaktnings- och trädfällningsförbud)
  • Mineral-, gruv- och torvlagen (bearbetningskoncession och anvisad mark)
  • Lagen om byggande av järnväg (järnvägsplan).

Exempelbild "Bestämmelser" i skala 1:5 000 från geodatatjänsten Planer, bestämmelser och rättigheter Visning.

Exempelbild i skala 1:20 000.

Gränspunktstext, bestämmelser

Skiktet innehåller gränspunktsbeteckning.

Exempelbild "Gränspunktstext, bestämmelser" i skala 1:500 från geodatatjänsten Planer, bestämmelser och rättigheter Visning.

Exempelbild i skala 1:500.

Fastighetsplaner

Skiktet innehåller fastighetsplan och tomtindelning.

Exempelbild "Fastighetsplaner" i skala 1:5 000 från geodatatjänsten Planer, bestämmelser och rättigheter Visning.

Exempelbild i skala 1:5 000.

Detaljplaner

Skiktet innehåller detaljplan, stadsplan, byggnadsplan, avstyckningsplan, fastställd generalplan, områdesbestämmelser och avgränsat område för fördelning av gatukostnader.

Exempelbild "Detaljplaner" i skala 1:5 000 från geodatatjänsten Planer, bestämmelser och rättigheter Visning.

Exempelbild i skala 1:5 000.

Ändring av detaljplaner

Skiktet innehåller ändring av detaljplan och ändring av områdesbestämmelser.

Exempelbild på "Ändring av detaljplaner" i skala 1:5 000 ur tjänsten Planer, bestämmelser och rättigheter Visning

Exempelbild i skala 1:5 000.

Dokumentation

Tjänsternas versioner kan överlappa varandra, så var uppmärksam på vilken version du plockar hem. Versionshistoriken beskriver de förändringar som skett vid respektive uppdateringstillfälle.

Versionshistorik

Version och datum Ändring sedan föregående version

Version 1.2

Tillgänglig från
2019-05-23

  • Förbättrat utseende på odlingsgränsen
  • Justering av texthantering i plan- och bestämmelseskikt
  • Planförkortningstext för Gatukostnadsersättning finns med
  • GIF-formatet har avvecklats.
    .

Tekniskt ramverk och standard för visningstjänster

Våra visningstjänster för kartor och bilder baseras på de standardiserade anropsgränssnitten Web Map Service (WMS) och Web Map Tile Service (WMTS) framtagna av OGC, The Open Geospatial Consortium (nytt fönster). WMS är även en ISO-standard (ISO 19128).

Tjänsterna är av karaktären 'fråga-svar', där konsumenten (användarens system) skickar ett tjänsteanrop över Internet och får tillbaka en kartbild i ett vanligt bildformat eller i ett vektorformat för vissa typer av tjänster.

Kartbildens egenskaper definieras av anropets parametrar, såsom informationsslag, geografisk utbredning, referenssystem, bildformat och bildstorlek.

För användning av visningstjänster finns många klientapplikationer eller komponenter för integration i eget system tillgängliga. Förutom kommersiella produkter finns ett antal etablerade produkter baserade på öppen källkod, som exempelvis QGIS (nytt fönster).

OSGeo, The Open Source Geospatial Foundation (nytt fönster) kan du läsa mer om programvaror inom geodataområdet som är baserade på öppen källkod.

Vill du ha djupare teknisk information om våra visningstjänster, läs den tekniska beskrivningen som finns på respektive produktsida.