Översiktskartan

Denna produkt avvecklades den 1 februari 2023.

Kort om produkten

Översiktskartan har ersatts med produkten Topografi 250 Nedladdning, vektor.

Dokumentation

För en djupare beskrivning av innehållet i tidigare produkt, ta del av produktbeskrivningen på svenska och engelska:

Här visas en översiktlig presentation av informationsskiktens innehåll som tidigare levererades i produkten.

Administrativa enheter 
Riksgräns, sjöterritoriets gräns i havet, länsgräns, kommungräns och landskapsgräns.

Bebyggelse
Byggnader, anläggningar och anläggningsområden som till exempel torn, slott, och sjukhus.

Höjdkurvor
Höjdkurvor med 25 meter intervall.

Hydrografi
Sjöar och vattendrag.

Markdata
Skog, bebyggda områden, sankmark, kalfjäll, glaciär och öppen mark.

Transportnät
Vägar, järnvägar, trafikplatser med nummer, tunnlar, flygplatser, järnvägstationer, kraftledningar, linbanor, leder och dammar.

Skyddade områden 
Nationalparker, naturreservat, kulturreservat och djurskyddsområden.

Militära områden
Militära skjutfält och övningsfält.

Ortnamn och upplysningstext
Ortnamn och text som beskriver vad det är på platsen, till exempel museijärnväg.

Jordens former och uppmätning 
Polcirkeln och höjdpunkter.