Fastighetskartan

Denna produkt avvecklades den 1 oktober 2021 .

Beskrivning

Fastighetskartan har ersatts med följande produkter:

Fastighetskartan var en detaljerade karta, anpassad för sammankoppling med information ur Fastighetsregistret och lämplig för visning i skalområdet 1:5000 - 1:20 000.

Produkten bestod av två delar:

Observera! Koordinaterna och de knivskarpa linjerna i den digitala fastighetsindelningen ger ett exakt intryck, men fastighetsgränserna visar inte alltid rätt och är inte juridiskt gällande.

Varför kartans fastighetsgränser inte alltid går att lita på.

Dokumentation

För en djupare beskrivning av innehållet i tidigare produkt, se produktbeskrivningen på svenska och engelska.

Tilläggsinformation, se produktbeskrivningen

Här nedan visas en översiktlig presentation av innehållet som tidigare levererades från produktens två delar.

Fastighetsindelning 

Ytor, gränser, punkter, symboler och text för fastigheter och andra administrativa enheter, till exempel länsyta, kommungräns, fastighetsgränspunkt och odlingsgräns.
Här återfinns även ett skikt med tätortsutbredningar.

Topografi 

Bebyggelse
Byggnader och anläggningar, till exempel landningsbana och idrottsplan och pir. Här återfinns även information från den avvecklade GSD-Tätort vektor, bland annat funktioner på olika idrottsanläggningar inklusive vissa attribut.

Transportnät
Vägar, traktorvägar, järnvägar, järnvägsstationer, färjeleder, cykelvägar, stigar och leder, linbanor, kraftledningar, transformatorstationer, bommar samt vändplaner.
Här återfinns även information från den avvecklade GSD-Tätort vektor, bland annat vissa attribut på vägar, järnvägs- och tunnelbanestationer.

Markdata
Bebyggda områden, odlad mark, skog, sankmarker, sjöar och större vattendrag, kalfjäll, glaciär, torg och annan öppen mark.

Hydrografi
Mindre vattendrag, strömriktningspilar, bränning.

Skyddade områden
Nationalparker, reservat, skyddsområden och naturminnen.

Militära områden
Militära skjutfält och övningsfält.

Ortnamn och upplysningstext
Ortnamn och text som beskriver vad som finns på platsen, till exempel 'badplats'.

Höjdkurvor, 5 m
Skannade kurvor från deloriginal som använts till topografisk kartläggning. Ekvidistansen är mestadels 5 meter, men i inre Norrland förekommer även ekvidistansen 10 meter och i några undantagsfall även 20 meter.

Kurvorna förbättras i och med terrängkartans framställning och de används även till fastighetskartan.