Äganderättsutredning

Inom ett område där äganderätten till fast egendom är oklar kan en äganderättsutredning behöva göras.

I vissa fall kan detta även vara aktuellt för enstaka fastighet. Efter förordnande från länsstyrelsen handlägger lantmäterimyndigheten förrättning för äganderättsutredning. Syftet med en sådan förrättning är att markägare ska kunna få lagfart på sin egendom.

Uppkommer fråga om oklar äganderätt för enstaka fastighet i samband med pågående lantmäteriförrättning kan även lantmäterimyndigheten utfärda förordnade för att pröva frågan.