Funktioner, begrepp och demofilmer

Nedan listas vilka funktioner som kommer att finnas i det nya systemet samt några korta förklaringar över innebörden. En del funktioner har även beskivningsfilmer hur det går till i systemet.

Definitioner

Pantsystem

gemensam benäm­ning för pantbrevsregistret och Lant­mäteriets handläggningssystem för ärendehantering av digitala pantbrev.

Panthavare

Den som registrerat sitt Panthavarnummer på en Digital Pant och har rätt att råda över den, se 4 § andra stycket Pantbrevsregis­terlagen. Pantbrevshavare är det­samma som Panthavare.

Panthavarnummer

För att kunna registrera sig som Panthavare av en Digital Pant krävs ett så kallat Pant­havarnummer. Panthavarnumret är kopplat till en viss Panthavare vil­ket innebär att det av Panthavar­numret framgår vem som innehar den Digi­tala Panten.

Digital Pant

Registrering av en in­teckning i pantbrevsregistret enligt 1 § andra stycket Pantbrevsregister­la­gen. Datapantbrev är detsamma som Digital Pant.

Ägarregistrerad pant

Digital Pant som inte är registrerad till någon Panthavare. Den Digitala Panten in­nehas av fastighetsägaren.

Användargrupper i Pantsystem

Det finns flera användargrupper i Pantsystem och de olika grupperna har tillgång till olika funktionalitet i systemet.

Användargrupperna är:

 • KI = Kreditinstitut
 • KFM = Kronofogdemyndigheten
 • KMS = Kreditmarknadsservice, användare inom Lantmäteriet
 • FI = Fastighetsinskrivningen, användare inom Lantmäteriet

Beskrivning av funktioner och begrepp

Klicka på en rubrik för att läsa mer respektive funktion och begrepp.

Visa och hantera pant

Funktionen används för att söka efter uppgifter om pant i en fastighet/tomträtt och utföra olika åtgärder på pant.

När man söker fram en fastighet får man information om:

 • Lagfaren ägare/tomträttsinnehavare
 • Beviljade inteckningar i fastigheten
 • Inteckningens belopp/inomläge, valuta, inskrivningsdag, och, aktnummer
 • Eventuell referens på panten
 • Status på panten, dvs typ av pant och var en digital pant är registrerad (uppgifter visas utifrån den behörighet den inloggade användaren har)
 • Eventuellt hinder

Eventuellt pågående ärende, dvs. om det finns en obesvarad begäran eller erbjudan

Används av

 • Användare med tittbehörighet hos KI, KFM och KMS
 • Användare med handläggarbehörighet hos KI, KFM, FI och KMS

Nya begrepp

 • Ägarregistrerad - tidigare finns i Ägararkivet
 • Panthavarnummer - tidigare arkivnummer
 • Panthavare = pantbrevshavare - den som registrerat sitt panthavarnummer på en pant”

Ändra pantregistrering

 • Registrera panthavarnummer - begrepp som används istället för rekvirera pantbrev från Ägararkivet. Begreppet betyder att man registrerar sitt panthavarnummer på en pant och därmed är man registrerad panthavare av den panten. Samma funktion som tidigare men nya ord.
 • Ändra panthavarnummer - om en pant är registrerad till ett ph.nr du har tillgång till kan du ändra den registreringen till ett annat ph.nr du har tillgång till.
 • Ta bort panthavarnummer - ägarregistrera pant
 • Registrera pant till Fastighetsinskrivningen
 • Registrera pant till Kronofogdemyndigheten

Nya begrepp

 • Ägarregistrera pant - tidigare flytta pantbrev till ägararkivet
 • Ändra panthavarnummer - tidigare flytta pantbrev mellan olika arkiv du har tillgång till

Begära pant

Begära pant av annan panthavare.

Exempel:

 • Storbanken begär pant från en annan panthavare.
 • Storbanken känner inte till vilken panthavare som innehar panten.

Guide i hur man begär pant från annan panthavare.

Används av

Användare med handläggarbehörighet hos KI och KFM

Nytt begrepp

Digital pant = datapantbrev

Besvara begäran

Besvara inkommen begäran från annan panthavare med accept eller avslag

Exempel: Lillbanken innehar pant som begärts av Storbanken.

 • Alternativ 1. Lillbanken besvarar den inkomna begäran med accept. Panten registreras till Storbanken
 • Alternativ 2. Lillbanken besvarar den inkomna begäran med avslag. Panten registreras inte till Storbanken.

I alternativ 2 får Storbanken ett meddelande från Lillbanken där det framgår att Lillbanken behöver panten som säkerhet inom sin organisation.

Guide i hur man besvarar en inkommen begäran.

Används av

Användare med handläggarbehörighet hos KI

Ta bort begäran

En obesvarad begäran kan tas bort.

Exempel: En användare Storbanken begär pant som finns registrerad hos en annan panthavare. Storbanken ångrar sig och vill inte längre ha panten i den skickade begäran. En handläggare hos Storbanken tar bort den skickade begäran.

Ärendet tas bort i sin helhet och kommer inte längre synas hos Storbanken eller hos den panthavare som är registrerad på panterna. 

Guide till att ta bort en obesvarad begäran.

Används av

Användare med handläggarbehörighet hos KI och KFM

Erbjud digital pant

Erbjuda pant till en annan panthavare

Exempel: Storbanken erbjuder en pant till Lillbanken

Används av

Användare med handläggarbehörighet hos KI

Nytt begrepp

Digital pant = datapantbrev

Besvara erbjudan

Besvara inkommen erbjudan med accept eller avslag

Exempel: Lillbanken har fått en inkommen erbjudan från Storbanken.

 • Alternativ 1. Lillbanken besvarar inkommen erbjudan med accept. Panten blir registrerad till Lillbanken.
 • Alternativ 2. Lillbanken besvarar inkommen erbjudan med avslag. Panten kommer fortsätta att vara registrerad till Storbanken.

Används av

Användare med handläggarbehörighet hos KI

Ta bort erbjudan

En obesvarad erbjudan kan tas bort

Exempel: Storbanken har skickat en erbjudan om pant till LillbankenStorbanken ångrar sig och vill att panten även fortsättningsvis ska vara registrerad till Storbanken. En användare hos Storbanken tar bort den skickade erbjudan.

Ärendet tas bort i sin helhet och kommer inte längre synas hos Storbanken eller hos Lillbanken.

Används av

Användare med handläggarbehörighet hos KI

Registrera referens

Referens kan registreras på en pant förutsatt att panten är registrerad till ett panthavarnummer användaren har handläggarbehörighet till.

OBS! Det är inte tillåtet att registrera personnummer eller andra personuppgifter i referensfältet.

Referenser visas endast för den som har behörighet till det panthavarnummer som panten är registrerad till.

Exempel: En användare hos Storbanken registrerar referens på en pant i Fastighet A. En användare hos Lillbanken loggar in i Pantsystem och söker upp Fastighet A. Användaren ser att panten har status ”Annan panthavare”. Ingen referens presenteras för användaren hos Lillbanken. En användare hos Storbanken som söker fram Fastighet A kommer att se den registrerade referensen.

Används av

Användare med handläggarbehörighet hos KI, KFM och KMS

Registrera hinder

Detta är en funktion som i huvudsak används av våra användare hos KFM. I de fall där KFM har ett ärende där de har behov av att ”låsa” en pant kan de registrera ett hinder.

Det finns tre olika hindertyper:

 • Spärr
 • Allvarligt fel
 • Överklagande

Hindertypen Spärr används i huvudsak av KFM. Hindertyperna Allvarligt fel och Överklagande används endast av Lantmäteriet. Om en pant är belagd med ett hinder kan inga andra åtgärder utföras på panten innan hindret är borttaget.

Exempel: Ingen åtgärd kan utföras på en pant som är belagd med hinder. En pant med ett registrerat hinder är ”låst” till det panthavarnummer som finns registrerat på panten när hindret läggs.

När man söker på en fastighetsbeteckning i Pantsystem och fastigheten har panter som belagts med hinder, kommer Pantsystem att presentera detta under rubriken ”Hinder”.

Guide i hur man registrerar hinder i pantsystemet.

Används av

Användare med handläggarbehörighet hos KFM och KMS

Ta bort hinder

Ett registrerat hinder ska tas bort när ärendet som lett fram till registreringen av hindret är avslutat. När hindret är borttaget kan man återigen utföra olika åtgärder på panten.

Används av

Användare med handläggarbehörighet hos KFM och KMS

Utdrag ur pantbrevsregistret

Möjlighet att beställa ett utdrag ur pantbrevsregistret som visar vilken/vilka panthavare som är registrerad/e på panter i en fastighet

KI beställer

Utdraget skickas till lagfaren ägare/tomträttsinnehavare via post eller till en digital brevlåda om sådan finns.

Guide i hur en användare på ett kreditinstitut beställer utdrag ur pantbrevsregistret.

KFM beställer

Utdraget blir tillgängligt digitalt för KFM.

Guide i hur en användare hos Kronofogdemyndigheten beställer utdrag ur pantbrevsregistret.

Används av

Användare med titt- eller handläggarbehörighet hos KC, KFM, KI och KMS.

Notera att det finns möjlighet att beställa utdrag ur pantregistret direkt på www.lantmateriet.se/utdragpant

Registrera konvertering

Möjlighet att registrera konvertering av skriftliga pantbrev till digital pant. Efter registrering skickas de skriftliga pantbreven tillsammans med en avstämningslista till KMS på Lantmäteriet, som utför konverteringen.

Konvertering

Konvertering med retur

Aktnr med formatet D-2020-etc.

Används av

Användare med handläggarbehörighet hos KI och KMS

Nytt begrepp

Digital pant = datapantbrev

Visa historik

Historik över var en pant har varit registrerad visas utifrån användarens organisationstillhörighet.

Används av

Samtliga användare i Pantsystem oavsett organisationstillhörighet och behörighetsnivå.

Dagens händelser

En lista över vilka panter som registrerats till och från ett panthavarnummer för ett givet datum. Även uppgift om ny spärr på pant kommer att finnas i denna lista.

Används av

Användare med handläggarbehörighet hos KFM, KI och KMS.

Pantförteckning

Förteckning över samtliga panter som finns registrerade till ett panthavarnummer. Motsvarar ”arkivförteckning” i Pantbrevssystemet.

Används av

Användare med handläggarbehörighet hos KFM, KI och KMS

Nytt begrepp

Pantförteckning – tidigare arkivförteckning

Ärenden

Här visas skickade och inkomna begäran och erbjudan och det är här man besvarar en inkommen begäran och erbjudan med accept eller avslag.

Ett obesvarat ärende ligger kvar och låser panten till dess att ärendet besvarats av mottagaren eller tagits bort av den panthavare som initierat ärendet. Det finns möjlighet att filtrera listan med ärenden för att t.ex. endast visa inkomna begäran eller skickade erbjudan.

Används av

Användare med handläggarbehörighet hos KI och KFM.

Registrera panthavarnummer

En panthavare kan registrera sitt panthavarnummer på en ägarregistrerad pant.

Exempel: En användare hos Storbanken söker fram en fastighet och väljer därefter funktionen ”Registrera/begära”. Användaren kan nu markera panter med status ”Ägarregistrerad” och ”Annan panthavare”.

Pant med status ”Ägarregistrerad” kommer att bli registrerad till Storbankens panthavarnummer så snart användaren bekräftat åtgärden. Om användaren markerat pant med status ”Annan panthavare” kommer en begäran skapas och skickas.

Guide i hur man registrerar panthavarnummer på en ägarregistrerad pant.

Används av

Användare med handläggarbehörighet hos KI och KFM.

Ägarregistrera pant

En pant som inte längre behövs som säkerhet ska ägarregistreras.

Exempel: Mellanbanken har registrerat sitt panthavarnummer på samtliga panter i en fastighet. Lånen är nu lösta och Mellanbanken har inte längre behov av panterna i fastigheten. En användare hos Mellanbanken söker upp fastigheten i Pantsystem och väljer funktionen ”Ägarregistrera”. Användaren markerar samtliga panter och väljer ”Utför” – panterna ägarregistreras.

Guide i hur man ägarregistrerar pant.

Används av

Användare med handläggarbehörighet hos KI och KFM.

Nytt begrepp

Ägarregistrera pant – tidigare ”flytta pant till Ägararkivet”.

Registrera till ett valfritt panthavarnummer

Några användargrupper i Pantsystem har möjlighet att registrera ett valfritt panthavarnummer på en pant.

Exempel:  En användare loggar in i Pantsystem och söker fram en fastighet, väljer åtgärden Registrera till valfritt panthavarnummer och anger vilket panthavarnummer som ska registreras på panten.

Denna funktion kommer inte finnas tillgänglig för KI.

Används av

Användare med handläggarbehörighet hos KFM och KMS.

Nytt begrepp

Panthavarnummer – tidigare arkivnummer.

Registrera till Kronofogdemyndigheten

Pant kan registreras till KFM.

Exempel: En pant är registrerad till Storbanken. KFM har behov av panten och meddelar Storbanken. En användare hos Storbanken loggar in i Pantsystem, söker upp fastigheten och väljer funktionen Registrera till Kronofogdemyndigheten”. Användaren markerar panten och utför åtgärden. Panten registreras till KFM.

Används av

Användare med handläggarbehörighet hos KI och KMS.

Registrera till Fastighetsinskrivningen

Pant kan registreras till FI.

Exempel: En pant är registrerad till Storbanken. En användare hos Storbanken loggar in i Pantsystem, söker upp fastigheten, väljer funktionen ”Registrera till Fastighetsinskrivningen”. Användaren markerar panten och utför åtgärden. Panten registreras till FI.

Används av

Användare med handläggarbehörighet hos KI, KFM och KMS.

Utskrift av pantbrev

Ett pantbrev som skrivs ut ändrar typ av pant från digital till skriftligt. Det är den panthavare som har sitt panthavarnummer registrerat på panten som kan skriva ut pantbrevet.

Exempel 1:Storbanken har sitt panthavarnummer registrerat på en pant. Storbanken vill att panten ska skrivas ut. En användare hos Storbanken loggar in i Pantsystem, söker upp fastigheten och väljer åtgärden ”Utskrift av pantbrev”. Användaren markerar panten och anger namn och adress till mottagaren av det skriftliga pantbrevet. Det finns även möjlighet att skriva ett meddelande till mottagaren av det skriftliga pantbrevet. När användaren utför utskriften kommer det skriftliga pantbrevet att levereras på en särskild pantbrevsskrivare hos Lantmäteriet där KMS tar hand om utskicket.

Exempel 2: En pant är ägarregistrerad och fastighetsägaren beställer utskrift hos KMS på Lantmäteriet. En användare hos KMS utför utskriften och hanterar utskicket av det skriftliga pantbrevet.

Används av

Användare med handläggarbehörighet hos KI, KFM och KMS.

Registrera till Fastighetsbildningsmyndighet

En användare hos KMS kan registrera pant till Fastighetsbildningsmyndighet. Detta görs för ägarregistrerade panter och där en förrättningslantmätare meddelat KMS att panten behövs i en förrättning.

Används av

Användare med handläggarbehörighet hos KMS.

Returnera pant

En pant kan returneras till föregående panthavarnummer. Den som returnerar panten kan inte se till vem panten returneras.

Exempel 1:Storbanken har registrerat en pant till FI då panten har behövts i ett inskrivningsärende. FI har handlagt inskrivningsärendet och panten returneras till Storbanken.

Exempel 2:Storbanken behöver inte längre pant i Fastighet B som säkerhet, lånen är lösta. En användare hos Storbanken registrerar av misstag panten till FI istället för att ägarregistrera panten. Användaren upptäcker sitt misstag och kontaktar Lantmäteriet. En användare hos FI returnerar panten till Storbanken. Användaren hos Storbanken ägarregistrerar panten och panten finns nu tillgänglig för andra panthavare om fastighetsägaren söker om nya lån. 

Används av

Användare med handläggarbehörighet hos KFM, KMS och FI.

Profil

Användare i Pantsystem kan redigera sin användarprofil. Det är möjligt att redigera adress, uppdatera lösenord samt att markera ett panthavarnummer som ”förvalt”. Ändring av övriga uppgifter görs av en behörighetsadministratör hos den organisation användaren tillhör.

Adressuppgiften är obligatorisk och alla användare uppmanas att registrera adress vid en första inloggning i Pantsystem. Adressen krävs för att kunna använda systemet. Det är viktigt att alla användare håller sina kontaktuppgifter uppdaterade.

Används av

Samtliga användare i Pantsystem oavsett organisationstillhörighet och behörighetsnivå.