Hoppa till sidans innehåll
Other languagesLanguages Lättläst Teckenspråk Min sida

Prisexempel

Här kan du hitta våra vanligaste prisexempel och beräkningstjänster.

Stämpelskatt är den skatt du får betala när du köper en fastighet eller tomträtt, men även när du tar ut en inteckning i fastigheten. Här hittar du information om stämpelskatt och andra avgifter och när du ska betala. Här kan du också beräkna din preliminära stämpelskatt.

Vad kostar det?

Kostnaden för lagfart beror på hur du har förvärvat fastigheten. Det är inte säkert att du behöver betala stämpelskatt, men du betalar alltid en expeditionsavgift som är 825 kronor. Expeditionsavgiften är till för att täcka kostnaden för vår handläggning.

Köp

Vid köp ska du förutom expeditionsavgiften betala stämpelskatt. När vi beviljar ditt ärende jämförs köpeskillingen mot taxeringsvärdet från föregående år. Stämpelskatten beräknas sedan på det högre av beloppen. För exempelvis privatpersoner och bostadsrättsföreningar är stämpelskatten 1,5 procent. För juridiska personer som exempelvis aktiebolag, handelsbolag och ekonomiska föreningar är stämpelskatten 4,25 procent och beräknas på hela tusentals kronor, avrundat nedåt.

Exempel:
Du köper en fastighet av en släkting och betalar en symbolisk summa på 1 000 kronor i köpeskilling. Fastighetens taxeringsvärde är 288?000 kronor. Eftersom det är ett köp kommer stämpelskatten att beräknas på det högsta av de två beloppen, vilket i det här fallet är taxeringsvärdet. Du kommer att få betala 1,5 procent av 288,000 kr i stämpelskatt = 4,320 kronor.

Har inte fastigheten något taxeringsvärde?

Då behöver du skicka med ett värdeintyg tillsammans med ansökan om lagfart. Värdeintyget ska utfärdas av sakkunnig, exempelvis banktjänsteman, mäklare eller annan behörig värderingsman och visa fastighetens marknadsvärde när köpehandlingen upprättades.

Om fastigheten har fått ett taxeringsvärde under nuvarande år kan det inte ligga till grund för beräkning av stämpelskatten.

Har fastigheten ett taxeringsvärde som inte stämmer på grund av exempelvis avverkning, avstyckning, brand eller annan förstörelse?

Då ska du vända dig till Skatteverket och meddela vad som hänt. Om Skatteverket fattar beslut om nytt taxeringsvärde, kan du skicka beslutet till oss tillsammans med en begäran om omprövning av stämpelskatten. förändringen på fastigheten har skett under nuvarande år påverkar det inte vårt beslut om stämpelskatt då Lantmäteriet jämför köpeskillingen mot föregående års taxeringsvärde.

Tänk på att både säljaren och köparen har ett gemensamt betalningsansvar för stämpelskatten. Det betyder att om köparen inte betalar kan i stället säljaren krävas på betalning.

Gåva, arv och bodelning

Vid arv och bodelning behöver du inte betala någon stämpelskatt, utan bara expeditionsavgiften. När det gäller gåva kan du behöva betala stämpelskatt om du övertar lån eller betalar något för gåvan. Vid handläggning jämförs då taxeringsvärdet från föregående år mot den summa som är en ersättning för gåvan. Om summan uppgår till 85 procent eller mer av taxeringsvärdet ska stämpelskatt betalas som vid ett köp.

Exempel:
Du får en fastighet i gåva av en släkting och betalar en symbolisk summa på 1000 kr i ersättning. Fastighetens taxeringsvärde är 288?000 kronor. Eftersom det är en gåva och ersättningen understiger 85 procent av taxeringsvärdet, ska du inte betala någon stämpelskatt.

Tänk på att om du till exempel får halva fastigheten i gåva, jämförs den summa du betalar för gåvan mot halva taxeringsvärdet.

En expeditionsavgift per förvärvshandling eller underrättelse

Något som är bra att tänka på är att man ska betala en expeditionsavgift för varje förvärvshandling eller underrättelse. Om man till exempel ger sina tre barn var sin del av fastigheten och skriver tre gåvobrev, får man betala tre expeditionsavgifter. Skriver man bara ett gåvobrev, blir det bara en expeditionsavgift.

Det kan också bli flera expeditionsavgifter vid arvskiften där olika personer får olika fastigheter, eller vid inskrivning av servitut där olika rättigheter skrivs in i flera olika fastigheter.

När ett ärende förklaras vilande innebär det att en extra expeditionsavgift ska betalas. Några av de vanligaste exemplen på när ett ärende förklaras vilande är när det saknas medgivande från överlåtarens make eller maka, att säljarens namnteckning inte är bevittnad av två personer, eller att förvärvet är beroende av villkor.

Avgift vid inteckning och uttag av pantbrev

Du ska betala stämpelskatt även när du tar ut en inteckning i fastigheten. Stämpelskatten är 2 procent på inteckningsbeloppet och beräknas på hela tusentals kronor, avrundat nedåt. Expeditionsavgiften är 375 kronor per inteckning.

Varför kostar det?

Stämpelskatten kan liknas vid en statlig omsättningsskatt. Expeditionsavgiften är till för att täcka kostnaden för vår handläggning.

När ska jag betala?

När vi har handlagt ditt ärende skickar vi en faktura till dig och du har sedan 30 dagar på dig att betala fakturan. Du behöver alltså inte betala något i förväg.

Juridiska personer kan i vissa fall få uppskov med betalning av stämpelskatt enligt 32a § stämpelskattelagen. Läs mer om uppskov av stämpelskatt för juridiska personer (pdf)

Expeditionsavgifter

*En expeditionsavgift för varje nytt pantbrev.
** En extra expeditionsavgift om ansökan förklaras vilande.

Beskrivning Avgift (SEK)
Lagfart/Inskrivning av tomträtt**) 825
Inteckning*) **) 375
Dödning av förkommen handling (förskottsavgift) 500
Dödning av avtalsservitut eller nyttjanderätt Utan avgift
Utbyte av pantbrev* 375
Sammanföring av inteckningar* 375
Utsträckning*, nedsättning eller relaxation av inteckning 825
Inskrivning av servitut och nyttjanderätt m.m. 375
Förnyelse av inskrivning Utan avgift
Inskrivning av förklaring som avses i 2 kap. 3 § jordabalken 825
Anteckning om intresseanmälan enligt lagen om rätt till fastighetsförvärv för ombildning till bostadsrätt eller kooperativ hyresrätt eller lagen om arrendatorers rätt att förvärva arrendestället 825
Anteckning om ställföreträdare enligt lagen om förvaltning av vissa samägda jordbruksfastigheter 375
Annan anteckning, till exempel om gemensam bostad enligt lagen om sambors gemensamma hem eller ändringsavtal för tomträtt 60
Fastighetsregisterbevis (hette tidigare Fastighetsbevis eller Gravationsbevis)
Kontakta Lantmäterietskundcenter för att beställa fastighetsregisterbevis
230

Avgift för kopior

 
Beskrivning Avgift (SEK)
Fotokopia, 1-9 sidor Utan avgift
Fotokopia, sidan 10 50
Fotokopia, från sidan 11 (en dubbelsidig utskrift räknas som två sidor) 2 kr/sida
Här kan du beräkna preliminär stämpelskatt och expeditionsavgift för lagfart eller inteckning.

Här hittar du skattesatser och expeditionsavgifter för lagfart och inteckning från 1943 till 1992.

Stämpelskatt lagfart

Datum

Fysiska personer
Procent
Juridiska personer
Procent
1943-07-01 1 2
1965-01-01 1 2
1979-07-01 1,5 3
2011-01-01   4,25

Observera! På förvärv som skedde mellan den 12 juni 1996 och den 31 december 1997 där lagfart beviljades före den 31 mars 1998, var stämpelskatten tillfälligt sänkt.. Den var under perioden 0,5 procent för fysisk person och 1 procent för juridisk person.

Stämpelskatt inteckning

Datum Procent
1943-07-01 0,4
1965-01-01 0,4
1979-07-01 1
1985-07-01 2

Expeditionsavgift lagfart

Datum SEK
1943-07-01 2
1965-01-01 5
1968-07-01 10
1972-01-01 20
1976-07-01 30
1979-01-01 60
1980-10-01 200
1982-07-01 220
1984-09-01 385
1987-01-01 450
1989-09-01 560
1990-09-01 600
1992-02-01 750
1992-07-01 825

Expeditionsavgift Inteckning

Datum SEK
1943-07-01 7
1965-01-01 15
1968-07-01 20
1976-07-01 30
1979-01-01 40
1980-10-01 80
1982-07-01 100
1984-09-01 175
1987-01-01 200
1989-09-01 260
1990-09-01 280
1992-02-01 350
1992-07-01 375

Före den 1 januari 1965 blev det ingen stämpelskatt vid förvärv av tomträtter, utan endast vid tomträttsupplåtelse med 0,25 procent. Ett lagfartsbevis vid rådhusrätt kostade 5 kronor före den 1 januari 1965.

Tidigare skattesatser och avgifter för utskrift (pdf)

Reglering 1

Anna och Jan har gjort en skriftlig överenskommelse med grannen Eva om att reglera ett område på cirka 5 000 kvm till deras fastighet. De gamla gränspunkterna återfinns och mäts in av Lantmäteriets mätningsingenjör. Den nya gränssträckningen markeras och mäts in.

Innan mätningen har lantmätaren konstaterat att området inte berörs av strandskydd, detaljplan eller fornminne och att något samråd med kommunen och länsstyrelsen inte behövs. Båda fastigheterna är lågt belånade så något medgivande från panträttshavare behöver inte inhämtas av lantmätaren.

Ärendet kommer att delfaktureras och en uppskattad kostnad är cirka 50 000–60 000 kronor.

Reglering 2

Anders har köpt två områden från två fastigheter om cirka 3 respektive cirka 5 hektar som han vill reglera över till sin fastighet. Vid mätningen uppmärksammar Lantmäteriets ingenjör att en av de befintliga gränserna är oklar. Anders skriver på en ansökan om fastighetsbestämning och kommer överens med grannen om hur kostnaden för fastighetsbestämningen ska fördelas mellan dem. Med hjälp av äldre handlingar stakas den oklara gränsen ut. Den klarlagda och de nya gränserna markeras och mäts in.

Två nya servitut bildas för att säkra utfart och vattentäkt. Regleringen av de två områdena får till följd att andelarna i två gemensamhetsanläggningar omfördelas mellan de inblandade fastigheterna. Eftersom ett av områdena berörs av strandskydd och fornminne så samråder lantmätaren med länsstyrelsen. För en av de berörda fastigheterna behövs det ett medgivande från panträttshavare utifrån belåningssituationen.

Ärendet kommer att delfaktureras och en uppskattad kostnad är cirka 65 000–75 000 kronor.


Kostnaden för just ditt ärende får du veta av den förrättningslantmätare som handlägger ärendet. Kostnaden beror på vad du vill göra med din fastighet och vad förutsättningarna är för att göra de förändringarna. Utifrån samtalet med förrättningslantmätaren och efter en fastighetsrättslig genomgång av de fastigheter som ingår i ditt ärende så strävar vi på Lantmäteriet efter att kunna lämna ett förslag på fast pris för din förrättning.

Ibland är det inte möjligt att lämna förslag på fast pris, till exempel vid tvist, tvång, oklara gränsförhållanden eller oklara ägandeförhållanden. I dessa fall strävar vi efter att hålla en löpande dialog med dig om hur kostnaden utvecklas.

Om vi av någon anledning inte kan genomföra ärendet, eller om du tar tillbaka din ansökan tar vi bara betalt för den administrativa hanteringen av din ansökan, den tid vi redan lagt ner och för arbetet med att avsluta ditt ärende

Avstyckning 1

Lisa och Pär har köpt ett område på cirka 4 500 kvm för nybyggnation på landsbygden. Eftersom det finns bygglov för husen, tillstånd för avlopp och att tomten har ordnad utfart så behövs inte något samråd med kommunens byggnadsnämnd. Avstyckningen berör inte strandskydd, detaljplan eller fornminne så lantmätaren behöver inte samråda med länsstyrelsen.

I samband med mätningen så konstateras att den planerade avloppsanläggningen delvis kommer att ligga utanför den avstyckade tomten så ett servitut bildas för det område på stamfastigheten som berörs. Även rätten till utfartsväg via befintlig väg på stamfastigheten fram till allmän väg säkras med servitut. För att avstyckningen inte ska belastas av stamfastighetens pantbrev görs den inteckningsfri.

Ärendet kommer att delfaktureras och en uppskattad kostnad är cirka 55 000–65 000 kronor.

Avstyckning 2

Johanna vill stycka av ett bebyggt område på cirka 15 000 kvm för kombinationsändamål i anslutning till annan bebyggelse. Avstyckningen omfattas inte av någon detaljplan. Vid mätningen uppmärksammas att fastighetsgränserna är oklara i området så det behövs en fastighetsbestämning av en äldre gräns för att kunna genomföra avstyckningen. Den nybildade fastigheten ska ha del i gemensam utfartsväg och servitut för avloppsanläggning och vattentäkt på grannens mark.

De inblandade parterna kommer överens om gräns- och servitutsfrågorna i en skriftlig överenskommelse. Stamfastigheten, som avstyckningen sker från, belastas av gamla inskrivna avtal och pantbrev som inte ska belasta avstyckningen så avstyckningen görs inteckningsfri.

Ärendet kommer att delfaktureras och en uppskattad kostnad är cirka 65 000–75 000 kronor.


Kostnaden för just ditt ärende får du veta av den förrättningslantmätare som handlägger ärendet. Kostnaden beror på vad du vill göra med din fastighet och vad förutsättningarna är för att göra de förändringarna.

Det är den tid vi behöver lägga ner på ditt ärende som avgör priset. Tidsåtgången påverkas av hur komplicerad och omfattande den sökta förändringen är. Läs mer om priser för handläggning.

Om vi av någon anledning inte kan genomföra ärendet, eller om du tar tillbaka din ansökan tar vi bara betalt för den administrativa hanteringen av din ansökan, den tid vi redan lagt ner och för arbetet med att avsluta ditt ärende

Läs mer om avstyckning och hur du ansöker.

Klyvning 1

Maria och Ingrid äger en fastighet på 2,3 hektar med 2 bostadsbyggnader. De har kommit överens om att klyva fastigheten i två nya och lämpliga fastigheter. Lantmätaren konstaterar att några samråd inte behövs eftersom klyvningen inte berör strandskydd, detaljplan eller fornminne samt att bebyggelsen är befintlig.

Vid mätningen av den nya gränsen som behövs för de nya fastigheterna, konstaterar ingenjören att det inte finns några oklara gränser som behöver fastighetsbestämmas. Två nya servitut bildas för att säkra den gemensamma utfarten och den gemensamma avloppsanläggningen för klyvningslotterna.

Ärendet kommer att delfaktureras och en uppskattad kostnad är cirka 65 000–75 000 kronor.

Klyvning 2

Klyvning av en fastighet där delägarna inte är överens om klyvning. Denna typ av förrättning kan vi inte lämna något prisexempel på eftersom ärendet ofta kräver flera sammanträden utredningar, värderingar, ev. fastighetsbestämning etc.

Delägarna får information om kostnader i ärendet under handläggningen. Ärendet kan komma att delfaktureras.


Kostnaden för just ditt ärende får du veta av den förrättningslantmätare som handlägger ärendet. Kostnaden beror på vad du vill göra med din fastighet och vad förutsättningarna är för att göra de förändringarna. Utifrån samtalet med förrättningslantmätaren och efter en fastighetsrättslig genomgång av de fastigheter som ingår i ditt ärende så strävar vi på Lantmäteriet efter att kunna lämna ett förslag på fast pris för din förrättning.

Ibland är det inte möjligt att lämna förslag på fast pris, till exempel vid tvist, tvång, oklara gränsförhållanden eller oklara ägandeförhållanden. I dessa fall strävar vi efter att hålla en löpande dialog med dig om hur kostnaden utvecklas.

Om vi av någon anledning inte kan genomföra ärendet, eller om du tar tillbaka din ansökan tar vi bara betalt för den administrativa hanteringen av din ansökan, den tid vi redan lagt ner och för arbetet med att avsluta ditt ärende

Sammanläggning

Emma och Lars äger hälften var av två fastigheter med sammanlagt sex skiften som de vill sammanlägga till en ny fastighet. Inskrivningsförhållanden för de inblandade fastigheterna är enkla, så det behövs inte någon utredning om inskrivningar eller rättigheter.

Ärendet kan komma att delfaktureras och en uppskattad kostnad är cirka 35 000–45 000 kronor.


Kostnaden för just ditt ärende får du veta av den förrättningslantmätare som handlägger ärendet. Kostnaden beror på vad du vill göra med din fastighet och vad förutsättningarna är för att göra de förändringarna. Utifrån samtalet med förrättningslantmätaren och efter en fastighetsrättslig genomgång av de fastigheter som ingår i ditt ärende så strävar vi på Lantmäteriet efter att kunna lämna ett förslag på fast pris för din förrättning.

Ibland är det inte möjligt att lämna förslag på fast pris, till exempel vid tvist, tvång, oklara gränsförhållanden eller oklara ägandeförhållanden. I dessa fall strävar vi efter att hålla en löpande dialog med dig om hur kostnaden utvecklas.

Om vi av någon anledning inte kan genomföra ärendet, eller om du tar tillbaka din ansökan tar vi bara betalt för den administrativa hanteringen av din ansökan, den tid vi redan lagt ner och för arbetet med att avsluta ditt ärende.

Lantmäteriets kostnader fördelas mellan fastighetsägarna. Det är fastighetsägarna som drar nytta av resultaten genom att deras skogs- och jordbruksmark ökar i värde.

Staten har hittills bidragit med en del av av den totala förrättningskostnaden, eftersom det också finns en samhällsekonomisk nytta med omarrondering.

Fastighetsägarnas kostnader

Inför varje ny omarrondering beräknar Lantmäteriet förrättningskostnadens storlek. Förrättningskostnaden fördelas på en grundavgift för markinnehavet före omarronderingen och en tilläggsavgift för markinnehavet efter omarrondering samt en hantlangningskostnad.

För de senast påbörjade omarronderingarna har avgiften varit mellan 1 500 kr och 2 150 kr per hektar produktiv mark.

Avdragsbestämmelser

Utgifter för lantmäteriförrättningar i samband med omarronderingar kan numera dras av omedelbart vid inkomstbeskattningen.

Det är många saker som påverkar det slutgiltiga priset. Prisexemplen ska därför inte på något sätt betraktas som bindande för en likadan eller liknande förrättning – vare sig för statliga lantmäterimyndigheten eller de 39 kommunala lantmäterimyndigheterna.

Prisexempel

Särskild gränsutmärkning, exempel 1

Laila och Senad har nyligen ärvt varsin fastighet efter sina föräldrar. De vill båda bygga på sina fastigheter, men när de tillsammans går över tomterna så upptäcker de att två gränsmarkeringar mellan fastigheterna verkar saknas. För att vara säkra på att husen de vill bygga hamnar på rätt fastighet, så ansöker de tillsammans om särskild gränsutmärkning.

Lantmätaren Lennart konstaterar att tomterna styckades av i början på 1980-talet och att det finns koordinater för alla gränspunkter. Lennart bedömer att ärendet går att genomföra som särskild gränsutmärkning och lämnar jobbet till mätningsingenjören Maria. Hon träffar Laila och Senad på plats, mäter in de befintliga sex gränspunkterna och stakar med ledning av dessa ut de två saknade punkterna. Punkterna markeras och kontrollmäts. Lennart fortsätter handläggningen, fattar beslut och lämnar ärendet till fakturering.

Ärendet kommer att delfaktureras och en uppskattad kostnad är cirka 20 000 kronor

Särskild gränsutmärkning, exempel 2

Jeanette och Björn köpte för några år sedan sitt drömhus med en uppvuxen trädgård vid Storsjöns strand. När de anlitar en trädgårdsarkitekt för att skapa en ny trädgård så blir det uppenbart att det är oklart var fastighetsgränserna egentligen går. Grannen Bertil hävdar att han äger en del av Jeanettes och Björns trädgård.

Jeanette och Björn skickar en ansökan om särskild gränsutmärkning till Lantmäteriet. Lantmätaren Natalia ser i fastighetsregistret att det inte finns några mätdata utan bara en skriftlig beskrivning av gränserna. Hon bedömer därför att det behövs en fastighetsbestämning – en utredning av hur gränserna går mellan de olika fastigheterna. Natalia kontaktar Jeanette och Björn som då ändrar sin ansökan till fastighetsbestämning

Denna typ av förrättning kan vi tyvärr inte lämna något prisexempel på eftersom ärendet ofta kräver utredningar, större mätningsinsatser, sammanträden etc. Du får löpande information om kostnaderna i ärendet under handläggningen. Ärendet kan komma att delfaktureras.


Kostnaden för just ditt ärende får du veta av den förrättningslantmätare som handlägger ärendet. Kostnaden beror på vad du vill göra med din fastighet och vad förutsättningarna är för att göra de förändringarna. Utifrån samtalet med förrättningslantmätaren och efter en fastighetsrättslig genomgång av de fastigheter som ingår i ditt ärende så strävar vi på Lantmäteriet efter att kunna lämna ett förslag på fast pris för din förrättning.

Ibland är det inte möjligt att lämna förslag på fast pris, till exempel vid tvist, tvång, oklara gränsförhållanden eller oklara ägandeförhållanden. I dessa fall strävar vi efter att hålla en löpande dialog med dig om hur kostnaden utvecklas.

Här finner du alla avgifter rörande ändringar i Samfällighetsföreningsregistret.

Registeravgifterna beslutas av regeringen och framgår av 10-14 §§ i avgiftsförordningen (1992:191) och 10-11 §§ förordningen om förande av samfällighetsföreningsregister (1993:1270). Se länkar nedan.

Här hittar du alla avgifter för ändringar i Samfällighetsföreningsregistret.

Kom ihåg att avgiften ska betalas till oss på Lantmäteriet när ansökan skickas in. Det är först när vi mottagit betalningen som vi kan påbörja vår handläggning av ärendet. Betalning kan göras antingen till vårt bankgiro 805-7028 eller via Swish 123 322 2734.

Skriv föreningens namn och länstillhörighet vid betalningen.

  Avgift kronor
Registrering av ny förening 4 600
Registrering av ändrade stadgar 870
Registrering av ombildning 870
Registrering av fusion 870
Efterregistrering av vägföreningar och vägsamfälligheter med stadgar antagna den 1 januari 1998 eller därefter 870
Styrelseändringar t.ex. ledamöter, firmatecknare och adress i föreningens styrelse enligt beslut på föreningsstämma (årsmöte) och på konstituerande styrelsemöte 0
Anmälan om organisationsnummer 0
Registerutdrag* 0
Observera att registreringsåtgärder avseende gemensamhetsanläggningar (Ga) tidsdebiteras efter gällande avgiftstaxa för lantmäteriförrättning, vilken återfinns här: Avgifter


Åtgärd*Registerutdrag är ett officiellt bevis för en viss samfällighetsförening och visar innehållet i samfällighetsföreningsregistret. Du kan behöva beviset till exempel för bankärenden. I registerutdraget finns också uppgift om föreningens organisationsnummer.

Mer information: