Hoppa till sidans innehåll
Other languagesLanguages Lättläst Teckenspråk Min sida

Blanketter

Här hittar du en samlad lista över Lantmäteriets blanketter, samt länkar till relaterad information och e-tjänster om du hellre vill skicka in digitalt.

Områden (gå direkt till området genom att klicka på länken):


Lantmäteriförrättningar

Här har vi samlat blanketter som behövs när fastigheter bildas, ändras eller ska samverka om gemensamma behov m.m.

Lantmäteriförrättning, ansökan (pdf)
använder du när du vill göra en lantmäteriförrättning som t.ex. avstyckning, klyvning, sammanläggning eller fastighetsreglering. Fullmakt för ombud (pdf) använder du när du vill företrädas av någon annan fysisk person vid lantmäteriförrättningen.

Vägförrättning, ansökan (pdf)
använder du om ni vill bilda ny eller ombilda en befintlig gemensamhetsanläggning eller samfällighetsförening för väg. Behövs mer utrymme för att alla underskrifter ska få plats använder ni Tilläggsblad till Ansökan om vägförrättning (pdf) som tillägg till blanketten.

Ledningsrätt, ansökan (pdf)
använder du när du vill ansöka om ledningsrätt.

Ledningsrätter kan avse samhällsviktiga funktioner som el- och vattenförsörjning och elektronisk kommunikation. Tänk därför på att alla handlingar som skickas in till Lantmäteriet blir allmänna handlingar. Om du anser att en uppgift omfattas av sekretess, vänligen kontakta Lantmäteriet och be att bli kontaktad av en handläggare innan du skickar in en sådan handling.

Fullmakt för ombud (pdf)
använder du när du vill företrädas av någon annan fysisk person vid lantmäteriförrättningen. 


Inskrivningsärenden

Ändring av ägande och lagfart

Här har vi samlat de blanketter som rör ändring av ägandet/ansökan om lagfart.

Följande blanketter ska skickas till:

Lantmäteriet
Fastighetsinskrivning
761 80 Norrtälje

Lagfart, ansökan (pdf)
använder du när du har köpt eller fått en fastighet för att registrera att du är ägare till fastigheten. Läs mer om ansökan om lagfart.

Lagfart/inteckning, ansökan (pdf)
använder du om du samtidigt med ansökan om lagfart även vill ansöka om inteckning i fastigheten. Läs mer om ansökan om lagfart.

Lagfartssammanträde, ansökan (pdf) 
Används för att ansöka om lagfartssammanträde. Det hålls för att utreda äganderätten till en fastighet som någon påstår sig äga men när förvärvshandlingen (exempelvis köpekontrakt, köpebrev, gåvobrev, testamente eller bodelningshandling) inte finns i original.

Inskrivning - tomträttsinnehav, ansökan (pdf)
använder du när du har köpt en tomträtt för att registrera att du är ägare till tomträtten. Läs mer om inskrivning av tomträtt.

Inskrivningsärende - övrigt, ansökan (pdf)
använder du om du vill att ett avtalsservitut eller en nyttjanderätt ska skrivas in eller tas bort från Fastighetsregistret (gäller även rätt till elektrisk kraft). Läs mer om ansökan om servitut och övrig inskrivning.

Inskrivningsärende - ställföreträdare, ansökan (pdf)
använder du när du ska anmäla en ställföreträdare vars namn ska antecknas i Fastighetsregistret. Detta gäller om du äger en jordbruksfastighet tillsammans med andra.

Intresseanmälan om arrendatorers rätt att förvärva arrendestället (pdf) använder du i din egenskap av arrendator och vill göra en intresseanmälan för att utöva din förköpsrätt.

Friköp av tomträtt, ansökan (pdf)
används av dig som tomträttsinnehavare om du har friköpt tomträtten från kommunen och vill ansöka om lagfart på fastigheten. Läs mer om inskrivning av tomträtt på webben eller i dokumentet friköp av tomträtt (pdf) innan du fyller i blanketten.

Rättelse, ansökan (pdf) använder du om du vill att en uppgift ska rättas, exempelvis lagfaren ägare, köpeskilling.

Ändring av stämpelskatt, ansökan (pdf) använder du om du vill begära en ändring av stämpelskatten i ett ärende.

Pantbrev och inteckningsärenden

Här har vi samlat blanketter som har att göra med pantbrev och inteckningar. De flesta pantbrev hanteras numer i elektronisk form i pantbrevsregistret. När ett pantbrev inte hanteras elektroniskt är det i pappersform.

Många av blanketterna rör vad du gör om du har förlorat ett pantbrev. Du kan läsa mer om förlorat pantbrev/inteckning och hur detta kan dödas här.

Ny inteckning/dödning av befintliga pantbrev / innehav / utbyte, ansökan (pdf)
använder du när du vill ansöka om ny inteckning eller ändra befintliga inteckningar på fastigheten. Läs mer om ansökan om inteckning.

Dödande av inteckning enligt 20 § lagen om dödande av förkommen handling, ansökan (pdf)
använder du om du vill döda en inteckning utan att handlingen visas upp. Det betyder att pantbrevet också dödas. Ansökan ska göras av dig som är fastighetsägare eller tomträttshavare. När beslutet om att inteckningen får dödas vunnit lagakraft ska blanketten Ansökan om slutlig dödning av inteckning (nedan) skickas in.

Dödning av inteckning - slutlig, ansökan (pdf)
använder du när beslutet om att inteckningen får dödas vunnit laga kraft (när det inte längre går att överklaga) (20 §). Då ska den lagfarne fastighetsägaren ansöka om dödning av inteckningen.

Dödande av pantbrev enligt 3 § lagen om dödande av förkommen handling, ansökan (pdf)
använder du när endast pantbrevet/handlingen ska dödas men inteckningen fortfarande ska finnas kvar i fastigheten. Ansökan kan endast göras av den som tappat bort pantbrevet/handlingen. När beslutet om att handlingen dödats vunnit laga kraft (när det inte längre går att överklaga) ska blanketten Ansökan om utfärdande av ny handling (nedan) skickas in.

Ny handling - utfärdande, ansökan (pdf)
använder du när beslutet om att handlingen dödats vunnit laga kraft (när det inte längre går att överklaga) (3§). Då ska den som har ansökt om dödande av förkommen handling sända in en ansökan till Lantmäteriet med begäran om att en ny handling ska utfärdas.

Pantbrevsregistret - utdrag (pdf)
använder du som fastighetsägare (eller tomträttsinnehavare) när du begär utdrag ur Pantbrevsregistret.

Ägarregistrerade pantbrev

Här har vi samlat blanketter som rör ägarregistrerade pantbrev.

Datapantbrev - Begäran om att ägarregistrerat datapantbrev registreras till Fastighetsinskrivningen (pdf).

Datapantbrev - Begäran om att skriva ut ägarregistrerat datapantbrev (pdf).

Pantbrev - Konvertera skriftligt pantbrev till ägarregistrerat datapantbrev (pdf).


Samfällighetsföreningar

Här har vi samlat blanketter som har att göra med mark eller vattenområde som hör till flera fastigheter gemensamt. Vi hjälper till med att bilda samfällighetsföreningar i samband med beslut om anläggningar som flera fastigheter har behov av. Läs mer om samfälligheter.

Följande blanketter ska skickas till:

Lantmäteriet - Samfällighetsföreningsregistret
Box 490
761 24 Norrtälje

Samfällighetsföreningsregistret, anmälan till (pdf) 
använder du för styrelseändringar, firmatecknare, stadgeändringar, fusion och upplösning. Styrelseändringar gäller ny- eller omval av styrelseledamöter och deras postadresser. Blanketten ska skickas in till Lantmäteriet efter varje föreningsstämma (årsmöte) så att registeruppgifterna är aktuella.

Ansökan om nyregistrering (pdf)
använder du vid ansökan om registrering av nybildad samfällighetsförening.

Ansökan om registrering och organisationsnummer (pdf) 
använder du vid ansökan om nyregistrering och tilldelning av organisationsnummer avseende vägföreningar och vägsamfälligheter samt vid ansökan om registrering vid ombildning av förening enligt 19§ lag (1973:1151) om införande av anläggningslagen (1973:1149) och lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter.

Normalstadgar för samfällighetsföreningar (docx)
Worddokument för utskrift (utan stödtexter): Normalstadgar för samfällighetsföreningar (docx)
Normalstadgar för samfällighetsföreningar (pdf)
använder du när beslut gäller antagande av nya stadgar. När beslut gäller ändring av enskilda paragrafer sker registrering av protokollet över beslutet enligt 52 § lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter.

Följande blanketter ska skickas till det fastighetsbildningskontor som ansvarar för din kommun:

För att hitta rätt kontor att skicka blanketterna till, klicka på Våra kontor, ange kommun och välj typ av ärende: 'Fastighetsbildning'. Tänk på att om du tillhör ett kommunalt lantmäterikontor kan det finnas särskilda blanketter du ska använda. Se respektive kommuns hemsida för mer information.

Ansökan om att bilda samfällighetsförening (pdf).
används om du vill ansöka om att bilda en samfällighetsförening för att förvalta exempelvis en gemensamhetsanläggning eller marksamfällighet.

Lantmäteriförrättning, ansökan (pdf)
används då du vill ompröva Lantmäteriets beslut om andelstal i gemensamhetsanläggningen. Kontakta lantmäterimyndigheten innan du skickar in ansökan om en ny lantmäteriförrättning för att undvika onödiga kostnader.

Gemensamhetsanläggning - ändrat andelstal, anmälan (24a § AL) (pdf)
används av en styrelse som fått behörighet att besluta om ändrade andelstal för delägarfastighet i samfälligheten. Styrelsens beslut gäller först då Lantmäteriet registrerat nya andelstal.

Gemensamhetsanläggning - överenskommelse om andelstal (43 § AL) (pdf)
används för överenskommelse mellan styrelse och fastighetsägare:
- när en fastighet ska gå med i en gemensamhetsanläggning
- när en fastighet ska lämna en gemensamhetsanläggning
- när ett andelstal ändras för en fastighet i gemensamhetsanläggningen
Överenskommelsen gäller först då den godkänts och registreras av Lantmäteriet.
Läs mer: Överenskommelse om andelstal i gemensamhetsanläggning enligt 43 § anläggningslagen

Underskrifter, blankett (pdf)
använder du som tillägg till de övriga blanketterna om mer utrymme behövs för att alla underskrifter ska få plats.


Beställningsblanketter

Här har vi samlat de blanketter du använder för att beställa utredning, dokument och utdrag från oss.

Från och med 1/1 2017 utför vi inte uppdrag med fastighetsförteckningar samt arkivutredningar åt privatpersoner, bolag och föreningar (beslut 2016/1895). 

Utredning, beställning av (pdf)
används av kommuner och statliga myndigheter som behöver en utredning gällande rättigheter, samfälligheter, vatten och fiske m.m. Se exempel (pdf).

Fastighetsförteckning, beställning av (enligt PBL)
används av kommuner och statliga myndigheter som behöver en fastighetsförteckning som underlag för t.ex. en detaljplan. Blanketten ersatt med formulär.

Registerutdrag, beställning av (enligt offentlighetsprincipen) (pdf) 
använder du när du vill ha ett utdrag ur fastighetsregistret på t.ex. en samfällighetsförening eller gemensamhetsanläggning. Se exempel (pdf).


Fastighetsinformation

Här har vi samlat de blanketter som rör fastighetsinformation som lägenhetsregistret, fastighets- och fastighetsprisregistret.

Lägenhetsregistret - ändamålsprövning avseende uttag (dotx, nytt fönster)
Används vid ansökan om uttag av uppgifter ur lägenhetsregistret.

Fastighets- och fastighetsprisregistret - ändamålsprövning för uttag (dotx)
Används vid ansökan om uttag av personuppgifter ur fastighetsregistret och/eller fastighetsprisregistret.

Fastighets- och fastighetsprisregistret - ändamålsprövning för uttag - kommunal verksamhet (dotx)
Används vid ansökan om uttag av personuppgifter ur fastighetsregistret för verksamhet för vilken kommun ansvarar enligt lag eller annan författning.

Fastighetsregistret - ändamålsprövning för direktåtkomst (dotx)
Används vid ansökan om direktåtkomst till fastighetsregistret. 

Samfällighetsföreningsregistret - ändamålsprövning för direktåtkomst (dotx, nytt fönster)
Används vid ansökan om direktåtkomst till samfällighetsföreningsregistret.

Lantmäteriets digitala arkiv (ArkivSök/Akt Direkt) - ändamålsprövning för direktåtkomst (dotx)
Används vid ansökan om direktåtkomst till Lantmäteriets digitala arkiv.

Lantmäteriets digitala arkiv (ArkivSök/Akt Direkt) - ändamålsprövning för direktåtkomst - kommunal verksamhet (dotx)
Används vid ansökan om direktåtkomst till Lantmäteriets digitala arkiv för verksamhet för vilken kommun ansvarar enligt lag eller annan författning. 


 

Forms in English

Ownership, registration of - application (pdf)

Ownership/Mortgage, registration of - application (pdf)

Registration renewal, application (pdf)
Contractual rights such as usufruct and contractual easement that are registered prior to 1 July 1968 shall be subject to new application no later than 31 December 2018.

Registration matter, application - Proxy (pdf)

Registration cases - other, application (pdf)
applies to, e.g., agreement easement, usufruct and the right to electrical power.

Mortgage/Elimination of Existing Mortgages/Possession/Exchange, application (pdf)

Mortgage cancellation, application (according to Section 3) (pdf)
of the Act (2011:900) on Cancellation of Lost Documents.

Mortgage cancellation, application (according to Section 20) (pdf)
of the Act (2011:900) on Cancellation of Lost Documents.

Mortgage cancellation - final, application (pdf)
Completion of application according to Section 20 of the Act on Cancellation of Lost Documents.

New document - issuance, application (pdf)

Site leasehold - redemption, application (pdf)

Application for extraction and notification (dotx)

Application for extraction and notification for municipality activities (dotx)

Application for direct access (dotx)

Application for extraction of data from apartment register (dotx, new window)