Redovisning i fastighetsregistret avseende allmänt vattenområde

Allmänt vattenområde utgör del av sjöterritoriet och ingår inte i fastighetsindelningen. Information rörande allmänt vatten redovisas inte i fastighetsregistret idag.

I Havsgränsutredningen (SOU 2015:10) lyftes förslag om en redovisning av s.k. dispositionsrätter på allmänt vattenområde i eller i nära anslutning till fastighetsregistret.

En sådan redovisning avseende rättigheter på allmänt vatten utgör ett komplement till exempelvis havsplaneringen och kan i sin tur bidra i arbetet för en hållbar förvaltning av haven.

Kammarkollegiet och Sjöfartsverket är de myndigheter som fattar beslut avseende rådighet i allmänt vattenområde; något egentligt register över dessa beslut finns inte i dagsläget.

Frågeställning

Hur bör en dispositionsrätt på allmänt vattenområde definieras för att redovisas i fastighetsregistret? Kan den utgöra en rättighet motsvarande ett servitut?

Vilka kriterier bör sättas upp i syfte att kunna knyta rättigheten mot dess läge?

Vilka informationsmängder bör finnas i ett register avseende rättigheten i form av exempelvis text, karta, beslutsunderlag?

Hur skulle en process för att föra denna information kunna se ut? Illustrera även gärna i form av enkel informationsmodell, något enkelt användningsfall samt enklare processmodell.

Redovisa gärna även konsekvenser av att föra ny informationsmängd i form av dispositionsrätter i fastighetsregistret samt frågeställningar som behöver belysas ytterligare för att gå vidare i ämnet.

Kontaktpersoner

Magdalena Andersson och Per Sörbom