Fördelning av andelar i samfälligheter vid fastighetsbildning

Bakgrund

Vid fastighetsbildning kan fastighetsandelar i samfälligheter omdisponeras genom fördelning/överföring mellan de berörda fastigheterna.

Examensarbetets innehåll

Examensarbetet innebär följande:

Frågan om fördelning av andelstal behöver belysas, dels utifrån lämplighetskraven i 3 kap., dels utifrån förvaltningsfrågor med fler verksamhetsgrenar som kan uppstå vid fördelning, dvs. huruvida man ska "spräcka" homogena andelstalsserier.

Examensarbetet behöver även belysa hur andelar i besparingsskogar, allmänningsskogar i Norrland och häradsallmänningar ska hanteras i dessa avseenden. 

Kontakt med Lantmäteriet

Om du har frågor som rör examensarbetet är du välkommen att kontakta utbildningsansvarig Lina Blackmon: lina.blackmon@lm.se

Ansökan

Ansök till detta examensarbete genom att maila till utbildningsansvarig Lina Blackmon: lina.blackmon@lm.se

Vi vill att du kort berättar om dig själv och din bakgrund samt om dina pågående studier.