Andelstal för vissa specialfastigheter i vägar ingående i gemensamhetsanläggning

Bakgrund

För beräkning av andelstal för enskilda vägar som ingår i en gemensamhetsanläggning har den så kallade tonkilometermetoden använts under lång tid.

Metoden finns beskriven i Lantmäteriets PM från 1975 och har sedan dess setts över och reviderats ett par gånger främst med avseende på schablontalen för trafikmängder. Senast skedde det 2010.

Examensarbetets innehåll

Examensarbetet innebär en fördjupande studie kring:

Andelstal enligt tonkilometermetoden för specialfastigheter såsom vindkraftverk, vattenkraftverk och järnvägsanläggning.

Hur ska dessa typer av specialfastigheter bedömas och behandlas enligt metoden?

Ett övervägande bör även göras om ledningsägares anläggningar, exempelvis kraftledningar, ska anslutas till gemensamhetsanläggning och i så fall principer för andelstal enligt tonkilometermetoden.

Kontakt med Lantmäteriet

Om du har frågor som rör examensarbetet är du välkommen att kontakta utbildningsansvarig Lina Blackmon: lina.blackmon@lm.se

Ansökan

Ansök till detta examensarbete genom att maila till utbildningsansvarig Lina Blackmon: lina.blackmon@lm.se

Vi vill att du kort berättar om dig själv och din bakgrund samt om dina pågående studier.