Publicerade examensarbeten inom fastighetsvärdering och fastighetstaxering

Här presenteras avslutade och publicerade examensarbeten inom fastighetsvärdering och fastighetstaxering.

2021

Riktvärdet på tomtmark: En jämförelse mellan lantbruk och småhus som visar värdeskillnader över tid (Högskolan Väst, nytt fönster)

Högskola/Universitet: Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avdelningen för Matematik, Data- och Lantmäteriteknik
Lantmäteriets diarienummer: LM2021/042999

Riktvärdet på tomtmark: En jämförelse mellan lantbruk och småhus som visar orsaker till värdeskillnaden (Högskolan Väst, nytt fönster)

Högskola/Universitet: Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Avdelningen för Matematik, Data- och Lantmäteriteknik
Lantmäteriets diarienummer: LM2021/043006

Biareans värdepåverkan: Hur påverkar biareans storlek och användningssätt prisbildningen för småhus? (Högskolan i Gävle, nytt fönster)

Högskola/Universitet: Högskolan i Gävle
Lantmäteriets diarienummer: LM2021/023577

Påverkan på prisbildningen av hus på ofri grund till följd av arrendetomtens fastighetsrättsliga förhållanden (Högskolan i Gävle, nytt fönster)

Högskola/Universitet: Högskolan i Gävle
Lantmäteriets diarienummer: LM2021/023572

2020

Värdepåverkan av swimmingpool på småhusfastigheter i Gävle (Högskolan i Gävle, nytt fönster)

Högskola/universitet: Högskolan i Gävle
Lantmäteriets diarienummer: LM2020/015120

2019

Värdeförändringar vid avstyckning av småhus och tomtmark från lantbruksenheten (Lunds universitet, nytt fönster)

Högskola/universitet: Lunds universitet
Lantmäteriets diarienummer: LM2019/010760

Fastighetsköpares värdering av skyddad skogsmark (Högskolan i Gävle, nytt fönster)

Högskola/universitet: Högskolan i Gävle 
Lantmäteriets diarienummer: LM2019/012083


2016

Fastighetstaxering av lokalhyreshus – Utrymmen under mark
Högskola/universitet: Högskolan i Gävle

Effekten av attefallshus - Kan attefallshus bidra till att lösa bostadsbristen?
Högskola/universitet: Kungliga Tekniska Högskolan

Ekonomibyggnaders indelning i värdeområden vid taxering av lantbruk
Högskola/universitet: Högskolan i Gävle

Värdering av tomtmark med hus på ofri grund vid klyvning
Högskola/universitet: Lunds Tekniska Högskola

2015

Guld och gröna småbolagsägda skogar - motiv till att vilja välja aktiebolag som företagsform
Högskola/universitet: Sveriges Lantbruksuniversitet

Aktiebolags syn på fastighetsöverlåtelser genom köpehandling
Högskola/universitet: Högskolan i Gävle

En marknadsjämförelse mellan logistikfastigheter och andra industrifastigheter
Högskola/universitet: Högskolan i Gävle

Fastighetsregleringars påverkan på fastighetsmarknaden
Högskola/universitet: Lunds Tekniska Högskola

Finns det intresse att friköpa sitt bostadsarrendeställe? - Motiv och möjligheter för friköp i Söderhamns kommun
Högskola/universitet: Högskolan i Gävle

Logistikfastigheter i Stockholms län - En analys av värdeinverkande faktorer
Högskola/universitet: Kungliga Tekniska Högskolan

Obebyggda småhusfastigheter - Finns det ett dolt ortsprismaterial i rivning-nybyggnadsköp?
Högskola/universitet: Lunds Tekniska Högskola

Tomträttens värdepåverkan vid försäljning - En jämförande studie av radhus i Göteborg
Högskola/universitet: Högskolan Väst

Värdeinverkan vid avsaknad av väg - Hur påverkas marknadsvärdet om väg fram till fastigheten saknas?
Högskola/universitet: Högskolan i Gävle


2013

En studie av fastighetstaxeringssystem
Högskola/universitet: Högskolan i Gävle

Införande av frivillig överlåtelsedeklaration för småhus
Högskola/universitet: Högskolan i Gävle

Varför omsätts och bebyggs inte gammal tomtmark
Högskola/universitet: Lunds Tekniska Högskola


2012

Traktstorlek före och efter omarrondering i Dalarnas län - frågor kring Lantmäteriets båtnadsberäkning
Högskola/universitet: Sveriges Lantbruksuniversitet

En arbetsmodell för marknadsvärdering med skogsvärderingsmetoden Beståndsmetoden
Högskola/universitet: Sveriges Lantbruksuniversitet

Hur ett småhus ålder påverkar marknadsvärdet och taxeringsvärdet
Högskola/universitet: Högskolan i Gävle

Prisbildning för småhus med låga byggnadsvärden
Högskola/universitet: Högskolan i Gävle


2011

Prissättning av mark vid frivilliga fastighetsregleringar
Högskola/universitet: 

Varför innehas tomtmark för småhusändamål utan att bebyggas? - En undersökning i Uppsala kommun
Högskola/universitet: 

Energiprestandans prispåverkande effekt på småhus
Högskola/universitet: 


2010

Användning av fastigheters taxeringsvärden
Högskola/universitet: 

Drift- och underhållskostnader för flerbostadshus - En undersökning av kostnadssamband
Högskola/universitet: 

Småhus värdefaktorer - En kvantitativ studie av värdefaktorernas riktighet
Högskola/universitet: 

Norska medborgares förvärv av småhusfastigheter inom vissa kommuner i Bohuslän, Dalsland och Värmland
Högskola/universitet: 

Luktimmissioner - Hur påverkas fastighetens marknadsvärde?
Högskola/universitet: 

Fastighetsvärdering - processen att fastställa ett marknadsvärde
Högskola/universitet: 

Tomtmark för småhusändamål - en undersökning inom Munkedals kommun om varför tomtmark köps men inte bebyggs
Högskola/universitet: 

Energiprestanda som värdefaktor - Betalas det mer för ett småhus vars deklarerade energiprestanda är bättre?
Högskola/universitet: 


2009

Argument för prissättning av skogsfastigheter
Högskola/universitet: 

Mass valuation of commercial real estate for taxation & balance sheet purposes
Högskola/universitet: 

Småhuslägets inverkan på fastighetsvärdet
Högskola/universitet: 

Vindraftverks störande effekt på småhusfastigheter
Högskola/universitet: 


2008

Dödsbon – Påverkan på köpeskillingen för småhusenheter
Högskola/universitet: 

Lantmäteriförrättningar på landsbygden efter 1991 års reform – tillämpning och konsekvenser för fastighetsägare
Högskola/universitet: 

Motiv och avkastningsvärde vid köp av skogsfastigheter - en intervjuundersökning
Högskola/universitet: 

Undersökning av ombildning av hyresrätt till bostadsrätt på svaga marknader
Högskola/universitet: 

Tillämpning av ortsprismetoden på svaga marknader - Fallstudie - Färgelanda; Brålanda
Högskola/universitet: 


2007

Fastighetsägarens lönsamhet vid ombildning i två områden i Malmö
Högskola/universitet: 

Förutsättningar för omvandlingar från lokaler till bostäder
Högskola/universitet: 

Lägets inverkan på fastighetsvärdet med hänsyn till befintlig väg
Högskola/universitet: 

Överlåtelse av lantbruk
Högskola/universitet: 


2006

Hur påverkar havsutsikten som värdefaktor marknadsvärdet på småhus i södra Stockholmsområdet?
Högskola/universitet: 

Marknaden för jordbruksdominerade lantbruksfastigheter 1990-2005 – en delstudie av Örebro län
Högskola/universitet: 


2005

Stormen Gudrun 8-9 januari 2005 - En studie med avseende på psykologiska effekters påverkan på privat skogsbruk i Jönköpings- & Kronobergs län
Högskola/universitet: 

Prissättning av fastighet vid ombildning från hyresrätt till bostadsrätt
Högskola/universitet: 


2004

Arrendenivåer för jakt i Sverige och jaktens monetära värde
Högskola/universitet: 

Hus på ofri grund
Högskola/universitet: 

Över- eller undervärdering av skogsfastigheter i Jönköpings och Gävleborgs län?
Högskola/universitet: 

Utsikten över vatten och strandtillgångs värdeinverkan på fastigheter vid Åsnen och Salen, Kronobergs län
Högskola/universitet: 


2003

Marknadsstudie över prisbildningen av skogsfastigheter i Värmlands län och Gävleborgs län
Högskola/universitet: 

Uppföljning av den allmänna småhustaxeringen 2003 - Utvärdering och analys av värdeområden
Högskola/universitet: 


2002

Den icke-monetära betydelsen för prisbildningen på skogsfastigheter - en intervjuundersökning
Högskola/universitet: 

Hur immissioner från kraftledningar påverkar småhusfastigheters marknadsvärden
Högskola/universitet: 

Taxering av fastigheter skapade genom tredimensionell fastighetsbildning
Högskola/universitet: