Publicerade examensarbeten inom fastighetsrätt och fastighetsbildning

Här presenteras avslutade och publicerade examensarbeten inom fastighetsrätt och fastighetsbildning.

2022

Laddinfrastruktur inom gemensamhetsanläggningar: Beslut i strid mot anläggningens ändamål (nytt fönster).

Högskola/Universitet: Högskolan i Gävle
Lantmäteriets diarienummer: LM2022/039758

2021

Ersättning vid marginella intrång i fastighet, Särskilt användandet av normer vid värdering av ersättningens storlek (nytt fönster).
Högskola/Universitet: Uppsala universitet
Lantmäteriets diarienummer: LM2021/044084

Förrättningskostnader: En analys av hur avgiften bestäms vid lantmäteriförrättningar och vad som kan påverka priset (Digitala vetenskapliga arkivet, nytt fönster)
Högskola/Universitet: Umeå universitet
Lantmäteriets diarienummer: LM2021/027978

Stigande havsnivåer - vilken hänsyn tas till översvämningsrisken vid fastighetsbildning och plan- och byggärenden? (Lund University Libraries, nytt fönster)
Högskola/Universitet: Lunds universitet
Lantmäteriets diarienummer: LM2021/023637

Förrättningsavgifter för anläggningsförrättningar som avser enskilda vägar - Variationer och orsaker med sikte mot en enhetligare prissättning (Lund University Libraries, nytt fönster)
Högskola/Universitet: Lunds universitet
Lantmäteriets diarienummer: LM2021/021636 

Laddningspunkter och annan ny teknik i gemensamhetsanläggningar (Umeå universitet, nytt fönster)
Högskola/universitet: Umeå universitet
Lantmäteriets diarienummer: LM2021/004966


2020

Hantering av gemensamt arbete vid stängning av plankorsning (Högskolan i Gävle, nytt fönster)
Högskola/universitet: Högskolan i Gävle
Lantmäteriets diarienummer: LM2020/015479


2018

Färdigställande av Sveriges digitala förrättningsarkiv: Effekter av skanning av äldre gällande förrättningsakter (Högskolan i Gävle, nytt fönster)
Högskola/universitet: Högskolan i Gävle
Lantmäteriets diarienummer: LM2018/002037


2017

Fastighetsbildning i strandnära områden - En analys av miljörättslig påverkan av fastighetsbildningsåtgärder
Högskola/universitet: Uppsala universitet


2016

Avveckling av gemensamhetsanläggningar - Hur nuvarande lagstiftning har tillämpats och förslag till förbättringar
Högskola/universitet: Högskolan i Gävle

En kartläggning av Lantmäterimyndighetens granskningsroll - Med fokus på grundkarta och fastighetsförteckning
Högskola/universitet: Högskolan Väst

Ett enklare exploateringsavtal? - En studie av PBL 6:40
Högskola/universitet: Lunds Tekniska Högskola

Gränsmarkering i behövlig omfattning - Förrättningslantmätares och mätningsingenjörens förhållningssätt till markering av gränser vid fastighetsbildning
Högskola/universitet: Högskolan i Gävle

Jord- och skogsbruksfastigheter - Vad är accepterat avstånd vid fastighetsreglering?
Högskola/universitet: Sveriges Lantbruksuniversitet

Lokaliseringsprövning för telestationer
Högskola/universitet: Umeå universitet

Realtidsmätning inom fastighetsbildning med "Precise Point Positioning (PPP)
Högskola/universitet: Högskolan Väst

Överföring och frigörande av fastighetstillbehör - Skillnader i användandet av frigörande och överföring av fastighetstillbehör i förrättningsverksamheten
Högskola/universitet: Högskolan Väst

Gränsmarkering i behövlig omfattning - Förrättningslantmätares och mätningsingenjörens förhållningssätt till markering av gränser vid fastighetsbildning
Högskola/universitet: Högskolan i Gävle


2015

Arbetsområde vid ledningsrätt
Högskola/universitet: Lunds Tekniska Högskola

Att inrätta en gemensamhetsanläggning på lösa boliner - En studie av rättsinstitutet och dess relation till jordabalkens andra kapitel
Högskola/universitet: Umeå Universitet

Den juridiska odlingsgränsen och dess inverkan på förvärv av statlig mark - En studie av markförvärv i samband med samhällsomvandlingen i Kiruna
Högskola/universitet: Högskolan i Gävle

En jämförelse mellan två generationer av GNSS-instrument
Högskola/universitet: Högskolan Väst

Funktionellt samband - En studie av fastigheters lämplighet i flera skiften
Högskola/universitet: Lunds Tekniska Högskola

Grenzkataster - En studie av det koordinatbaserade fastighetssystemet i Österrike
Högskola/universitet: Lunds Tekniska Högskola

Utvärdering av möjligheten att använda UAS vid gränsmätning i skogsmiljö
Högskola/universitet: Högskolan i Gävle

Valet av ägarlägenhet - En studie som omfattar vilka preferenser som ligger till grund för köpet
Högskola/universitet: Högskolan i Gävle

Värdering i tvistiga klyvningar - Tillämpning av graderings- och likvidvärdering
Högskola/universitet: Lunds Tekniska Högskola

Ägarlägenheter ur ett kostnadsperspektiv - Hur utvalda faktorer påverkar förrättningskostnaden och den framtida förvaltningen
Högskola/universitet: Högskolan i Gävle

Överförande och frigörande av fastighetstillbehör - En rikstäckande studie av reglernas användande mellan 2007 och 2014
Högskola/universitet: Högskolan Väst


2014

Effekter för skogsägare vid förläggning av ledning intill skogsväg
Högskola/universitet: Högskolan i Gävle

Fastighetsbestämningar – En undersökning av förekomst och användning under åren 1973-2013
Högskola/universitet: Kungliga Tekniska Högskolan

Förrättningskostnadens fördelning på arbetsmoment - En jämförelse mellan Stockholms och Växjö statliga lantmäterikontor
Högskola/universitet: Högskolan i Gävle

Förvaltning av äldre samfälligheter - En övergång till nyare förvaltningsformer
Högskola/universitet: Högskolan i Gävle

Gode män i lantmäteriförrättningar
Högskola/universitet: Lunds Tekniska Högskola

Godtagbara ändamål vid fastighetsbildning enligt 3:1 FBL - en studie om 'udda' ändamål
Högskola/universitet: Högskolan i Gävle

Lämpliga skogsbruksfastigheter
Högskola/universitet: Högskolan i Gävle

Mindre avvikelser i detaljplan enligt fastighetsbildningslagen - En jämförande studie mellan det statliga och det kommunala lantmäteriet
Högskola/universitet: Högskolan Väst

Struktur och organisation av Schweiz fastighetsbildningssystem - Jämförelse med Sveriges fastighetsbildningssystem
Högskola/universitet: Lunds Tekniska Högskola


2013

Detaljplanebestämmelser som försvårar ett fastighetsrättsligt plangenomförande – Förekomst och användning
Högskola/universitet: Kungliga Tekniska Högskolan

Ekonomisk reglering vid ändrad delaktighet i gemensamhetsanläggningar
Högskola/universitet: Lunds Universitet

Fastighetsbildningens betydelse för skyddet av fiskevården – Med fokus på förhållandena i Gävleborgs och Dalarnas län
Högskola/universitet: Högskolan i Gävle

Förrättningslantmätarens hantering av stiftelser utifrån Kammarkollegiets och tillsynsmyndigheternas prövningar
Högskola/universitet: Högskolan i Gävle

Lämpliga jordbruksfastigheter
Högskola/universitet: Lunds Tekniska Högskola

Omprövning i samband med fastighetsbildning – En studie av 27 § förvaltningslagen
Högskola/universitet: Kungliga Tekniska Högskolan

Samfällighetsföreningar – förvaltning av enskilda vägar
Högskola/universitet: Lunds Tekniska Högskola

Skadlig delning av fiske – En studie om FBL 3:8 vid fastighetsbildning
Högskola/universitet: Luleå tekniska universitet

Svensk och finsk väglagstiftning – en processuell jämförelse
Högskola/universitet: Kungliga Tekniska Högskolan

Tvister och oklarheter om fastighetsgränser i Sverige – Med en utblick mot Norge och Danmark
Högskola/universitet: Högskolan i Gävle

Upphävande av onyttiga officialservitut vid bildande av gemensamhetsanläggningar
Högskola/universitet: Högskolan i Gävle

Ägarlägenheter - Varför har lagstiftarens förväntningar inte infriats?
Högskola/universitet: Högskolan Väst


2012

Andrahandsupplåtelse av ledningsrätt
Högskola/universitet: Lunds Tekniska Högskola

Bredband - Väsentlig betydelse enligt anläggningslagen?
Högskola/universitet: Kungliga Tekniska Högskolan

Delning av fiske vid fastighetsbildning
Högskola/universitet: Lunds Tekniska Högskola

Prisbildning för småhus med låga byggnadsvärden
Högskola/universitet: Högskolan i Gävle

Fiskevård och delning av fiske vid lantmäteriförrättningar
Högskola/universitet: Kungliga Tekniska Högskolan

Grundhandlingar vid fastighetsreglering - Skilda handlingar, skilda rättsverkningar
Högskola/universitet: Stockholms universitet

Hur påverkas vägsamfälligheter vid ändrade förhållanden? En jämförelse av enskilda vägar i Sverige och Finland
Högskola/universitet: Högskolan i Gävle

Ombud och biträden vid lantmäteriförrättningar - En jämförelse mellan Stockholms län och Blekinge län
Högskola/universitet: Kungliga Tekniska Högskolan

Restfastigheter
Högskola/universitet: Lunds Tekniska Högskola

Stora gemensamhetsanläggningar
Högskola/universitet: Lunds Tekniska Högskola

Upphävande av tomtindelningar och fastighetsplaner - Handläggnings- och beslutsordningar i samband med fastighetsbildningsärenden
Högskola/universitet: Högskolan i Gävle

Vägfrågor vid ledningsrätt
Högskola/universitet: Lunds Tekniska Högskola

Prisbildning för småhus med låga byggnadsvärden - En undersökning i Sandvikens kommun
Högskola/universitet: 

Hur ett småhus ålder påverkar marknadsvärdet och taxeringsvärdet
Högskola/universitet: 

Fastighetsbildning inom strandskyddat område
Högskola/universitet: Högskolan i Gävle

Ägarlägenheter på Öckerö - erfarenheter kring förvaltningsfrågor
Högskola/universitet: Högskolan Väst


2011

Möjligheter och begränsningar med exploateringssamverkan
Högskola/universitet: 

Fastighetsbildning och bygglov
Högskola/universitet: 

Reglering av enskilt och gemensamt vid ägarlägenhetsförrättningar - En analys av de två första årens praktiska tillämpning
Högskola/universitet: Högskolan Väst


2010

Ledningsrätt - används det för lite?
Högskola/universitet: 

Markavvattningsföretag - lagstiftning och probleminventering
Högskola/universitet: 

Markavvattningsföretag vid fastighetsbildning
Högskola/universitet: 

Planavvikelser vid fastighetsbildning - En genomgång
Högskola/universitet: 

Tvister om markanknutna rättigheter samt rubbad besittning - En undersökning av markägares processmöjligheter
Högskola/universitet: 

Överensstämmelse mellan grundhandling och fastighetsbildning
Högskola/universitet: 


2009

Hantering av kolliderande rättigheter vid lantmäteriförrättningar - särskilt om ledningar
Högskola/universitet: 

Stora bostadsfastigheter på landsbygden med skogsskiften – Hur påverkar förändrad tillämpning av skogsskiften – Hur påverkar förändrad tillämpning av fastighetsbildningslagen bosättningen på landsbygden?
Högskola/universitet: 

Stora bostadsfastigheter på landsbygden med kompletterande skogsmark
Högskola/universitet: 


2008

Andelstal för hästfastigheter
Högskola/universitet: 

Hantering av gamla gemensamhetsanläggningar för centralantenn eller kabel-TV
Högskola/universitet: 

Upplåtelse av ledningsrätt för icke-kommunala ledningar i allmän platsmark
Högskola/universitet: 

Rättvis kostnadsfördelning - Tillämpning av andelstalsbestämmelserna i anläggningslagen
Högskola/universitet: 

Olovligt hinder på enskild väg
Högskola/universitet: 


2007

Andelstal för Banverkets nyttjande av vägar
Högskola/universitet: 

Kan Nätverks-DGPS bidra till att effektivisera naturreservatsmätning - en utvärdering av mätnoggrannhet och användaraspekter
Högskola/universitet: 


2006

Effekter av fri fastighetsbildning - En undersökning av fastighetsbildningen i Finland
Högskola/universitet: 

Rätt till väg på landsbygden
Högskola/universitet: 

Får en skogsbruksfastighet bli hur stor som helst?
Högskola/universitet: 

Är det av väsentlig betydelse för en fastighet intill allmän väg att ingå i en gemensamhetsanläggning
Högskola/universitet: 


2005

Andelstal för specialfastigheter enligt anläggningslagen
Högskola/universitet: 

Bostadsfastigheter med kompletterande ändamål - En undersökning av fastighetsbildning och markanvändning
Högskola/universitet: 

Stora bostadsfastigheter på landsbygden - fastighetsbildning och markanvändning
Högskola/universitet: 

Tillståndsprocessen för koncessionspliktiga ledningar - en jämförelse mellan Sverige och Norge
Högskola/universitet: 


2004

Effekter vid stängningar av järnvägsövergångar
Högskola/universitet: 

Fastighetsregistrets kvalitet med avseende på fastighetsgränser och arealer
Högskola/universitet: 

Gemensamhetsanläggning Basfakta 1990- 2003
Högskola/universitet: 

Vad är en lämplig skogsbruksfastighet?
Högskola/universitet: 


2000

Brukningsintrång
Högskola/universitet: