Hoppa till sidans innehåll
Other languagesLanguages Lättläst Teckenspråk

Min handlingsplan

Oberoende av hur långt organisationen kommit på sin digitaliseringsresa kommer utvecklingen att behöva fortgå i många år framåt. Alla organisationer kommer att behöva en plan för digitaliseringsarbetet och planen behöver kontinuerligt stämmas av mot det som händer i omvärlden och anpassas till nya standarder och gemensamma nationella lösningar som tas fram.

Det gemensamma arbetet för utveckling och kompetensuppbyggnad

Lantmäteriet och Boverket har fått i uppdrag att i samverkan med SKL och kommunerna stödja digitaliseringsarbetet inom samhällsbyggnadsprocessen. Det kommer att ske genom olika utrednings- och utvecklingsinsatser och också genom satsningar på kompetensuppbyggnad i olika former. Här tar du del av de aktiviteter som Lantmäteriet ansvarar för.

bild min handlingsplan

Gör en handlingsplan!

Du som är ansvarig för digitalisering av samhällsbyggnadsprocessen i en kommun behöver ha god kunskap om hur samhällsbyggnadsprocessen omfattas av kommunens digitaliseringsstrategi och digitaliseringsplaner. Kanske är det din uppgift att initiera ett arbete för att ta fram en strategi eller plan?

Här kommer några råd på vägen:

  • Ta reda på vilka planer och strategier som finns i kommunen.
  • Ta reda på var ni står. Analysera gapet mellan nuläge och målbild, identifiera era styrkor och svagheter. Använd gärna Digibarometern.
  • Formulera motiv och nyttor och förankra dessa med kommunledning och politiker.
  • Kommunicera förändringsbehov till alla nivåer i organisationen löpande. Bbörja tidigt!
  • Skapa en organisation för förändringsarbetet. Bemanna från alla berörda handläggargrupper.
  • Kartlägg behov av anpassning till standarder och nationella lösningar.
  • Ta fram en plan för digitaliseringsarbetet, inklusive budget. Planera i små steg.
  • Ta fram en plan för kompetensförsörjning och omvärldsbevakning.
  • Dela erfarenheter och verka tillsammans med andra kommuner, myndigheter och systemleverantörer.
  • Våga satsa! Att vänta är inte en bra lösning då gapet mellan nuläge och målbild bara kommer att öka.

Kommuner som tagit fram planer för digitalisering av samhällsbyggnadsprocessen är bland annat Gotland och Vallentuna

Workshop för framtiden