Hoppa till sidans innehåll
Other languagesLanguages Lättläst Teckenspråk Min sida

Lantmäteriet - utvecklingsmyndighet för smartare samhällsbyggnadsprocess

För att uppnå en smartare samhällsbyggnadsprocess är en grundförutsättning tillgänghet till nationell enhetlig och öppen information för alla aktörer i processen.

Lantmäteriet har till regeringen lagt fram ett förslag för hur detta skulle kunna uppnås inom geodataområdet, läs gärna mer i slutrapporten. I väntan på kommande uppdrag jobbar vi under hösten 2019 vidare med informationsmodeller och tekniska miljöer för insamling, lagring och tillgängliggörande av digital planinformation samt utökat byggnadsobjekt.

Lantmäteriet arbetar i samverkan med många parter men extra nära när det gällande digitala detaljplaner med Boverket, Länsstyrelserna och SKR. Du som kommun som redan jobbar med digitala detaljplaner eller du som funderar på att börja, kan hitta mer hjälp och stöd på Boverket.

Informationsmöte den 30 mars

Lantmäteriet informerar om det senaste inom Smartare samhällsbyggnadsprocess. Ta del av presentationen nedan.

Regeringsuppdrag till Lantmäteriet 

Finansdepartementet har lämnat Grunddatauppdraget till Lantmäteriet, Bolagsverket och Skatteverket. Syftet med uppdraget är att skapa en säker och effektiv tillgång till grunddata, genom bland annat att tydliggöra ansvaret för och öka standardiseringen av sådan data. 

Uppdrag om ett säkert och effektivt elektroniskt informationsutbyte inom den offentliga sektorn har lämnats till Lantmäteriet, Bolagsverket, Domstolsverket, E-hälsomyndigheten, Försäkringskassan och Skatteverket. Syftet med uppdraget är att skapa ökad säkerhet och effektivitet i samband med elektroniskt informationsutbyte inom och med den offentliga sektorn.

Lantmäteriet har inom ramen för regeringens satsning Digitalt först 2015-2018 i uppdrag att vara utvecklingsmyndighet för den digitala samhällsbyggnadsprocessen. Arbetet bedrivs i nära samarbete med Boverket, andra myndigheter, länsstyrelser och kommuner. Uppdraget ska slutredovisas senast den 26 april 2019.

I uppdraget ingår att redovisa juridiska, tekniska och organisatoriska lösningar samt kostnader och en tidplan för hur infrastrukturen för geodata bör utvecklas. Utreda behov och möjlig lösning av en nationellt tillgängliggörande av detaljplaner. Behovet av utökad byggnadsinformation i samhällsbyggnadsprocessen utredas.

Uppdraget att ta fram tidplan slutredovisades till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) den 31 augusti 2018. 

I uppdraget ska Lantmäteriet:

  • Ta fram en plattform för utbyte av erfarenheter, kunskap och information
  • Utbilda relevanta ledare och nämnder på kommuner och myndigheter inom samhällsbyggnadsprocessen.
  • Utbilda tjänstemän och handläggare.

Övriga Digitalt först-uppdrag

Regeringen har kring olika prioriterade områden givit uppdrag att verka för Digitalt först, för digitalisering av det offentliga Sverige 2015-2018.

Lantmäteriet har fått regeringens uppdrag att verka för Digitalt först – för en smartare samhällsbyggnadsprocess. Målsättningen med uppdraget är att verka för en enklare, öppnare och mer effektiv planerings- och byggprocess till nytta för medborgare, företag och andra aktörer.

Naturvårdsverket har fått regeringens uppdrag att verka för Digitalt först – för smartare miljöinformation. Med en smartare miljöinformation ska det bli enklare att få en helhetsbild så att vi kan möta klimatutmaningen och att nå miljömålen. Det ska bli enklare att använda och förstå informationen som idag samlas in hos myndigheter, kommuner och andra intressenter.

Naturvårdsverket ska i uppdraget fungera som en utvecklingsmyndighet genom att främja öppen och datadriven innovation som står medborgare och företag till tjänst.

Jordbruksverket har fått regeringens uppdrag att verka för Digitalt först – för en smartare livsmedelskedja. I nära samarbete med Livsmedelsverket ska myndigheterna främja en digital förnyelse genom att tillgängliggöra information i livsmedelskedjan för att bland annat synliggöra hållbarhetsaspekter och öka konkurrenskraften inom sektorn. Uppdraget ska göras i dialog med myndigheter, kommuner och andra intressenter.

Serverat är benämningen på det projekt som SKR driver och som syftar till att förenkla för restaurangföretagare. Arbetet sker tillsammans med ett antal kommuner och i samverkan med myndigheterna som ligger bakom sajten verksamt.se.

Bakom projektet finns en överenskommelse mellan regeringen och SKR. Arbetet ska bedrivs under 2016 och 2017 och innebär både utveckling av tjänster och lösningar för förvaltning av tjänsterna. I projektet Serverat stödjer SKR kommunerna genom att utveckla guider, information, ansökningsmaterial och e-tjänster. Ett antal kommuner medverkar, liksom berörda statliga myndigheter.

Målsättningen är att 2017 erbjuda majoriteten av alla restaurangföretagare i Sverige digitala tjänster för att enklare kunna starta och driva sin verksamhet.
Behoven av att förenkla för restaurangföretagare är stort. När någon vill starta en restaurang kan det idag röra sig om totalt 45 kommunala tillstånd/ansökningar/bilagor där den största delen av information ska fyllas i på nytt för varje blankett.

Tillväxtverket har fått regeringens uppdrag att verka för Digitalt först - för ett enklare företagande.

Regeringen uppdrar åt Tillväxtverket att vara utvecklingsmyndighet för arbetet med att skapa enkla digitala myndighetskontakter för företag. Tillväxtverket ska i nära samarbete med berörda statliga och kommunala myndigheter främja digital förnyelse genom att tillgängliggöra information och stötta berörda myndigheter att tillämpa principen digitalt först i företagens myndighetskontakter.

Uppdraget gäller åren 2017-2019. En presentation av tidplan och förslag på genomförande av uppdraget, samverkande aktörer och en strategi för kommande arbete ska lämnas den 31 oktober 2017 till Regeringskansliet (Näringsdepartementet). Delrapport ska lämnas senast den 28 februari 2018 avseende 2017 och senast den 28 februari 2019 avseende 2018 till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) i enlighet med Ekonomistyrningsverkets anvisningar.