Languages Lättläst Teckenspråk

CORINE Land Cover (CLC) 2012

CORINE Land Cover (CLC) är ett av projekten i CORINE (Coordination of Information on the Environment) som initierades av EU med syfte att underlätta planering och genomförande av EU:s miljöpolitik.

Projektets mål är att producera en aktuell och mellan länderna jämförbar databas för miljöområdet. Projektet samordnas av den Europeiska miljöbyrån, EEA.

I produkten CLC 2012 redovisas vegetation och markslag i 44 olika klasser. Av dessa 44 klasser förekommer 35 i den svenska produkten. Klassificeringen är treställig med följande huvudklasser:

 1. Anlagda ytor
 2. Jordbruksmark
 3. Skog
 4. Våtmarker
 5. Vatten

Aktualitet

Nuvarande redovisning är från år 2012, som produktnamnet antyder.

Den första karteringen genomfördes 1990. Sverige var då inte med i EU och deltog därför inte i karteringen. Vid uppdateringen 2000 var Sverige däremot med. Ytterligare en uppdatering av CLC gjordes 2006.

Dokumentation

För en djupare beskrivning av innehållet, se produktbeskrivningen på svenska och engelska:

Produced with funding by the European Union.
 

EU
Copernicus

Rätten att använda Copernicusdata är baserad på principen om fri, fullständig och öppen tillgång vilken fastställts i ”Copernicus data and information policy Regulation (EU) No 1159/2013” daterat 12 Juli 2013. Denna förordning fastställer licensvillkoren för användare av GMES/Copernicus och återfinns här: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32013R1159

Tillgång till dessa data ges enligt nedanstående villkor:

 1. När data sprids eller offentliggörs ska användarna informeras om källan till dessa data, vilken är Europeiska Unionen (EU).
 2. Användarna ska försäkra sig om att inte ge intryck av att unionen officiellt skulle stödja användarens verksamhet.
 3. Om data har anpassats eller ändrats ska användarna tydligt ange detta.
 4. Data förblir Europeiska Unionens egendom.

In English

Access to data is based on a principle of full, open and free access as established by the Copernicus data and information policy Regulation (EU) No 1159/2013 of 12 July 2013. This regulation establishes registration and licensing conditions for GMES/Copernicus users and can be found here: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32013R1159

Free, full and open access to this data set is made on the conditions that:

 1. When distributing or communicating Copernicus dedicated data and Copernicus service information to the public, users shall inform the public of the source of that data and information.
 2. Users shall make sure not to convey the impression to the public that the user's activities are officially endorsed by the Union.
 3. Where that data or information has been adapted or modified, the user shall clearly state this.
 4. The data remain the sole property of the European Union.