Languages Lättläst Teckenspråk

Specifikationer och mätningsanvisningar

Här redovisas geodataspecifikationer inom respektive samverkansområde, samt mätningsanvisningar och XML/GML-scheman.

Geodataspecifikationer

Nytt eller på gång...

Senaste versionerna december 2018

Bild ver 3.2
Höjd ver 3.2
Markdetaljer ver 3.3
Övrig väg ver 3.1.1  
Mätningsanvisningar ver 3.2

För detaljer om vad som ändrats i respektive specifikation hänvisas till resp. dokuments förändringsförteckning. 


Gemensamt för alla teman 

    

  

Bilderna är klickbara. 


Vad är en geodataspecifikation? - Förklaring under Frågor & svar   
Information om vår versionsnumrering inom Svensk geoprocess.
Här hittar du Äldre versioner av geodataspecifikationerna.


 

 

 

 

Gemensamt för alla teman

Gällande dokument XML/GML-scheman/UML-modeller

Basmodell, v3.2

Geodataspecifikationen baseras i stort på standarden SS-EN ISO 19131:2008, ”Geografisk information – Specifikation av datamängder

Dokumentet innehåller informationsmodell och krav på geodata som beskriver basen för modellerna i Svensk geoprocess.

 

   

 

 

 

 

 

 

 

Bild och höjd

Gällande dokument XML/GML-scheman/UML-modeller

Bild
Geodataspecifikation Bild, v3.2

Processkarta Flygbild/Ortofoto
Processbeskrivning Flygbild/Ortofoto
Analys samverkansprocess Flygbild/Ortofoto

XML - Gemensamma klasser bildobjekt, bb

XML - Flygbild, bf

XML - Ortfoto, bo

Höjd
Geodataspecifikation Höjd, v3.2

Processkarta Laserdata/höjdmodell
Processbeskrivning Laserdata/höjdmodell
Analys samverkansprocess Laserdata/höjdmodell

XML - Gemensamma klasser höjdobjekt, hh

XML - Höjdgrid, hg

XML - Höjdpunkter, ho

XML - Punktmoln, hm

XML - Nivåkurvor, hk

XML - Brytlinjer, hi

XML - TIN, ht

 

UML-modeller 

Till toppen på sidan

Geodetisk infrastruktur

Gällande dokument XML/GML-scheman/UML-modeller

Stompunkter

Geodataspecifikation v3.1

Processkarta
Processbeskrivning
Analys samverkansprocess

XML - Stompunkter, gs

 

 

UML-modeller 

Till toppen på sidan

Topografiska data

Gällande dokument XML/GML-scheman/UML-modeller

Adress (inkl. Intressepunkter)

Geodataspecifikation v3.1

Processkarta
Processbeskrivning
Analys samverkansprocess

XML – Intressepunkt, ip

XML - Adress, ar

Byggnad

Geodataspecifikation v3.0

Processkarta
Processbeskrivning
Analys Samverkansprocess

XML - Byggnad, by

Markdetaljer

Geodataspecifikation v3.3

Processkarta
Processbeskrivning
Analys samverkansprocess

XML - Markdetaljer, ml

Markanvändning och Marktäcke

Geodataspecifikation v3.2  

Beskrivning Marktäcke  

Processkarta
Processbeskrivning
Analys samverkansprocess

XML - Markanvändning, ma

XML - Marktäcke, mt

Vatten (Hydrografi)

Geodataspecifikation v3.1

Processkarta
Processbeskrivning
Analys samverkansprocess

XML - Vatten, vt

XML - Vatten geometriskt nätverk, vn

Väg/Järnväg

Övrig väg v3.1.1

Förslag till förändring NVDB v1.0

Processkarta
Processbeskrivning
Analys samverkansprocess

Projektresultatet för Tema Väg skiljer sig från övriga teman då man inte tog fram någon Geodataspecifikation utan fokuserade på att ge förslag på förändringar i NVDB och rekommendationer för fortsatt samverkan mellan kommuner, Trafikverket och Lantmäteriet.

För Övrig väg (stig, vandringsled m.fl.) har det efter projekttiden tagits fram en specifikation.

XML - Väg/Järnväg, vj

.............................................................................

Mätningsanvisningar v3.2 avser tema;
- Byggnad
- Markdetaljer
- Markanvändning och marktäcke

Förenklar användningen av specifikationerna och bidrar till att enhetliga geodata kan mätas in på lika sätt oavsett aktör – och enkelt utbytas.

 
  UML-modeller 

Till toppen på sidan