Languages Lättläst Teckenspråk

KFF-avtal

KFF är förkortningen för Kommunala förrättningsförberedelser. Det omfattar de mätnings- och karttekniska momenten i en lantmäteriförrättning som en kommun med ett så kallat KFF-avtal utför i samverkan med förrättningslantmätaren på Lantmäteriet.

KFF-projektet

Det har pågått ett projekt, KFF-projektet, som Lantmäteriet och SKL drivit tillsammans. KFF-projektets uppdrag var att skapa ett nytt långsiktigt hållbart normavtal.

Initiativtagare till projektet är Samverkansgruppen mellan SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) och Lantmäteriet. Samverkansgruppen arbetar dels med förvaltning av gällande ram- och normalavtal, dels med utveckling och fördjupning av samverkan mellan kommuner och Lantmäteriet inom ett flertal verksamheter på fastighets- och geodataområdet.