Hoppa till sidans innehåll
Other languagesLanguages Lättläst Teckenspråk Min sida

Upphovsrätt till kartor och bilder

Lantmäteriets produkter skyddas av upphovsrätt - se lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk.
bild

Upphovsrätt bygger på idén att den person som har skapat ett verk av en viss verkshöjd också ska ha ensamrätt att bestämma hur detta verk får användas.

Upphovsrätten skyddas genom bestämmelser om straff för den som utan upphovsmannens medgivande nyttjar verket.

Lantmäteriets information är skyddad av upphovsrätt. Otillåten användning av våra produkter innebär därför ett upphovsrättsintrång. Otillåten användning beror i de flesta fall på att användaren har missbedömt vad man får och inte får göra.

I de fall där otillåten användning upptäcks kommer Lantmäteriet att ta kontakt med användaren.

Typer av otillåten användning

Otillåten användning av Lantmäteriets information kan innebära

  • upphovsrättsintrång och/eller
  • avtalsbrott.

Brott mot upphovsrättslagen kan enligt svensk rätt ge böter eller upp till två års fängelse. Läs mer om svensk rätt på Wikipedias webbplats (nytt fönster).

Kartor med geografisk information har enligt huvudregeln upphovsrättsligt skydd enligt upphovsrättslagen i 70 år efter det att kartan offentliggjordes. Detta innebär att innehavaren av upphovsrätten kan styra hur du får använda dem och även ta betalt för användningen.

Lantmäteriets kartprodukter omfattas av upphovsrätt, dessa upphovsrättigheter tillkommer staten och förvaltas av Lantmäteriet. Om kartorna inte ingår i Lantmäteriets öppna data så behöver du även teckna licens för användning och publicering. Vid publicering av kartbilder som är yngre än 70 år ska de alltid märkas med © Lantmäteriet.

Kartor i Lantmäteriets historiska kartarkiv som är äldre än 70 år omfattas inte av upphovsrätten likt 'nutida kartor'. Detta innebär att du är fri att använda dessa hur du vill, det vill säga du kan publicera dem eller sprida dem vidare även i digital form om så önskas.

I de historiska kartserierna, Generalstabskartan (1827-1971) och Ekonomiska kartan (1935-1978), har alla ingående kartblad ännu inte uppnått 70 års ålder. Lantmäteriet har ändå valt att avstå upphovsrätten till de blad som är yngre än 70 år, vilket innebär att dessa kartserier i sin helhet kan betraktas som upphovsrättsfria.

Vid publicering eller spridning vill vi gärna att bildens ursprung anges, t.ex. med texten Karta ur Lantmäteriets historiska kartarkiv. Om du publicerar flera olika historiska kartutsnitt i en bok så räcker det i så fall med att ursprungsangivelsen anges en gång, t.ex. i anslutning till en bildförteckning i boken.

Lantmäteriets flygbilder omfattas av fotorätt, det är en till upphovsrätten närstående rättighet som gäller i 50 år från det år som bilden framställdes. 

Vid tillgängliggörande av kartor/bilder nyare än 50 år krävs att bilden förses med copyrightmärkning ©Lantmäteriet. Användaren har rätt att:

  • Publicera kartor/bilder som illustration i analog form t.ex. i rapporter, böcker eller liknande kan göras utan avgift.
  • Publicera kartor/bilder i digital form (endast sammanslagen raster) kräver att egen information visas ovanpå och att den informationen utgör det primära. Kan göras utan avgift.

Begränsningar:

  • Publicering av kartor/bilder i digital form, utan egen information, kräver licens för respektive produkt, såvida de inte är tillgängliga som öppen data.
  • Publicering i digital form är ej tillåten i någon typ av kommersiellt sammanhang t.ex. där publicerade bilder är tillgängliga mot betalning eller på hemsidor/e-tjänster/appar som finansieras av reklam, annonser eller liknande.

Flygbilder som är äldre än 50 år saknar skydd enligt fotorätten. Att analoga bilder digitaliseras innebär ingen förändring eller förlängning av fotorätten. Detta innebär att även skannade analoga flygbilder är fria att publicera eller sprida om ursprungsbilden är äldre än 50 år.

Vid publicering eller spridning vill vi gärna att bildens ursprung anges, t.ex. med texten Flygbild från Lantmäteriet.