Languages Lättläst Teckenspråk

Frågor & svar om spridningstillstånd

Här försöker vi ge svar på användarnas frågor om vad man får och inte får göra när det gäller spridning av landskapsinformation.

Ja, många kameror och sensorer sparar GPS-information i filernas metadata vilket gör att vi i många fall kan peka ut ganska exakt vad materialet avbildar även om det inte finns något i bilden som direkt avslöjar var denna är tagen.

Ja, spridningstillståndet gäller för det material du har ansökt för, inte för platsen i fråga.

Det är inte bara byggnader och andra anläggningar som kan vara känsliga för Sveriges totalförsvar, även aktivitet och/eller tillfälliga anläggningar kan anses vara känsliga.

Nej, du kan ansöka för flera områden i en och samma ansökan, men tänk på att om du har väldigt mycket data från många olika platser blir materialet låst tills vi gått igenom alla delområden då vi enbart kan skriva ett beslut om spridningstillstånd per ansökan.

Drönarkartan har ingen koppling till Lagen om skydd av Geografisk information, all avbildning av Sveriges landytor är tillståndspliktig om inte annat framgår i undantagen, se Vad behöver jag söka tillstånd för?

Möjligheten att ge ut nya självgranskningsrätter försvann den 1 maj 2016 i och med ny lagstiftning. Detta ersattes i stället med möjligheten att besluta om undantag från tillståndsplikten, läs mer om dessa här - Vad behöver jag söka tillstånd för?

Vi har tagit fram en principmodell för att avgöra detta.

  1. Om en uppdragsgivare ger en flygfotograf i uppdrag att fotografera ett visst område och fotografen i sin tur lämnar över allt material till uppdragsgivaren åligger det uppdragsgivaren att söka spridningstillstånd om denna avser att sprida dessa bilder.
  2. Om däremot flygfotografen fotograferar på eget initiativ i syfte att sälja till flera eventuella kunder så är det fotografen som är skyldig att söka spridningstillstånd.

Vid ärenden som frångår principmodellen gör vi en bedömning av omständigheterna i det enskilda fallet.

Detta beror på ett följande faktorer:

  • Använder du vår filskickstjänst säkerställs det att materialet inte hamnar på villovägar, det kopplas också automatiskt till ditt ärende utan handpåläggning vilket gör att handläggningen går smidigare och du kan få ett beslut snabbare.
  • Laddar du upp ditt material på tjänster som YouTube, Vimeo, Dropbox, OneDrive, Flickr osv. har du per definition redan spridit ditt material utan ett giltigt spridningstillstånd. Detta gäller även om du markerar ditt material som 'privat' eller gör att det endast kan nås via en specifik länk.

Tillstånd för spridning ges om materialet inte anses kunna skada Sveriges totalförsvar, för att kunna avgöra detta måste vi se materialet du har framställt.

Vi ger tillstånd för det material vi får skickat till oss, om du lämnar in ett lågupplöst material för granskning är det endast detta material du får tillstånd att sprida.

I dagsläget finns det ingen avgift kopplad till en ansökan om spridningstillstånd, verksamheten finansieras via anslag.