Languages Lättläst Teckenspråk

Organisation

Lantmäteriets ledningsgrupp

I ledningsgruppen sitter generaldirektören, biträdande generaldirektör, divisionscheferna för Fastighetsbildning, Geodata och Fastighetsinskrivning och direktörerna för IT, planering, kommunikation och personal samt sekreterare.

Generaldirektör - Susanne Ås Sivborg
Biträdande generaldirektör - Anders Lundquist

Divisionschef Fastighetsbildning - Tove Elvelid
Planeringsdirektör - Vikarierande planeringsdirektör Anders Lundquist
Divisionschef Geodata - Anders Sandin
Divisionschef Fastighetsinskrivning - t.f. Dennis Lindén
Utvecklingsdirektör - Anna Eriksson
HR direktör och vikarierande kommunikationsdirektör - Marie Stålnacke
Sekreterare - Christina Wallström, GD-assistent

Styrelse

Lantmäteriet leds av en styrelse. Myndighetens chef ingår i styrelsen och ansvarar för den löpande verksamheten i enlighet med styrelsens direktiv. Regeringen utser ordförande och övriga ledamöter.

Ledamöter

Olle Sundin, ordförande, tidigare generaldirektör för Luftfartsverket
Susanne Ås Sivborg, generaldirektör vid Lantmäteriet
Ann Hellenius, CIO på Bankgirot.
Anna Ernestam, avdelningschef Röda Korset
Ulf Kamne, kommunalråd Göteborgs stad
Helen Olausson, vice ordförande, VD Projektgaranti AB
Barbro Holmberg, f.d. landshövding Gävleborgs län

Personalföreträdare

Magnus Landgren, Lantmäteriakademikerna
Gull Britt Olander, ST Lantmäteri
Jeanette Norman, stf ordförande ST

Representanter för personalorganisationerna

För Lantmäteriakademikerna, Saco-föreningen på Lantmäteriet
Magnus Landgren
Lantmäteriet Fastighetsbildning
801 82 Gävle
040-660 81 83, arbete.

För ST inom Lantmäteriet
Gull-Britt Olander
Lantmäteriet Fastighetsbildning
801 82 Gävle
036-30 51 85, arbete.

Lantmäteriet har tre divisioner:

  • Fastighetsbildning har ansvar för fastighetsindelningen, det vill säga fattar beslut om nya fastigheter eller om ändring av existerande gränser. Det kan också gälla beslut om samfälligheter, servitut och ledningsrätter.
  • Fastighetsinskrivning granskar, beslutar om och registrerar lagfarter, tomträtter, inteckningar, andra inskrivningsärenden och anteckningar i Fastighetsregistrets inskrivningsdel samt beslutar om och tar in stämpelskatt och avgifter.
  • Geodata bygger upp och tillhandahåller geografisk information och fastighetsinformation.


Vi har sju koncerngemensamma enheter som utgör Lantmäteriets gemensamma resurser för frågor rörande ekonomi, personal, utveckling och IT, kommunikation, hållbarhetsfrågor, dokumentstyrning samt tjänsteexport.