Languages Lättläst Teckenspråk

Hack for Sweden

Här finns Lantmäteriets öppna geodata som du kan använda för att lösa samhällsutmaningarna i årets Hack for Sweden.

Besök Hack for Swedens webbplats

Våra öppna data är avgiftsfria och tillgängliga som nedladdningstjänster via ftp alternativt visningstjänster. Öppna data får användas och publiceras fritt utan avgifter och krångliga villkor. Våra öppna geodata är tillgängliga under öppna datalicensen Creative Commons, CC0.

Bild
Lantmäteriets öppna geodata möjliggör innovationer inom näringslivet, digitalisering och effektivisering inom offentlig sektor samt bidrar till en god, säker och hållbar livsmiljö.

Gör så här för att använda våra öppna geodata

Skapa ett användarkonto. Kontot använder du varje gång du laddar ner data eller kopplar upp dig mot en tjänst. Gå vidare till hämtplatsen - ftp
Har du glömt ditt användarnamn eller ditt lösenord?

Mer information om våra data(pdf)

Vårat utbud av kartor täcker hela landet. Du kan använda dem i söktjänster på nätet, i appar på din smartphone och i avancerade geografiska system.

Visningstjänster 

Läs mer och anslut till tjänsten

Topografisk webbkarta Visning, översiktlig
En zoom- och panorerbar bakgrundskarta. Mer information och dokumentation.

Geoskolans kartapplikation
Innehåller Topografisk webbkarta Visning samt kartlager med information från olika myndigheter. Läs mer om Geoskolan.

Nedladdning av kartbilder
Länk till en zoom- och panorerbar kartbild för nedladdning i png-format.

Historiska kartor
Här kan du titta på och spara ner historiska kartor.

Nedladdning

Gå vidare till hämtplatsen - ftp

Sverige 1:1 miljon, raster
Rasterbilder som passar som bakgrundskarta och till olika typer av temapresentationer. Läs mer i produktbeskrivningen

Sverige 1:1 miljon, raster
Rasterbilder som passar som bakgrundskarta och till olika typer av temapresentationer. Läs mer i produktbeskrivningen

Sverige 1:1, 5, 10 och 20 miljoner, vektor
Vektorbilder som passar som bakgrundskartor och till olika typer av temapresentationer. 

Terrängkartan, vektor
Karta i skala 1:50 000 som innehåller bland annat vägar, stigar och detaljerade beskrivningar av olika typer av skog och mark. 

Översiktskartan, vektor
Karta i skala 1:250 000 med information om till exempel vägar, bebyggelse och gränser. 

Vägkartan, vektor
Karta i skala 1:100 000 med information om till exempel vägar, vägnummer och vägars bärighet. 

Fjällinformation, vektor
Aktuell och tillförlitlig fjällinformation med bland annat leder, broar, vadställen och stugor - från Sälen i söder till Treriksröset i norr.

Distriktsindelning
Distrikt är en geografisk indelning av Sverige. Denna produkt innehåller distriktsytor med distriktkod och distriktsnamn. 

Minecraft
Här kan du ladda ner filer till Minecraft för alla Sveriges kommuner. Hämta filer till Minecraft.

 

Våra rikstäckande flygbilder ger värdefull information om förändringar i natur och bebyggelse. Ortofoto är en produkt med skalriktiga flygbildsmosaiker. Våra historiska ortofoton är framställda ur äldre inskannade flygbilder (före år 1995). Exempel på användningsområden är uppföljning av förändringar i vegetation och bebyggelse, identifiering av gamla rågångar som tidigare varit huggna, att lokalisera gamla deponier av miljöfarligt gods runt industrier och andra potentiella och numera osynliga miljörisker samt som underlag för återskapande av våtmarker.

Visningstjänst

Läs mer och anslut till tjänsten

Historiska ortofoton Visning
Tjänsten har ett öppet API i form av en zoom- och panorerbar bild innehållande historiska ortofoton.

Nedladdning

Gå vidare till hämtplatsen - ftp

Historiska ortofoton
Historiska ortofoton finns tillgängliga i ett komplett rikstäckande lager för referensåret 1960, som innehåller ortofoton från åren 1949 till 1970. Ytterligare ett rikstäckande lager för referensår 1975 är under uppbyggnad och delar finns tillgängligt, vilket huvudsakligen kommer att innehålla ortofoton från åren 1970 till 1980. Läs mer på produktsidan för Historiska ortofoton. För en djupare beskrivning av innehållet, se produktbeskrivningen i svensk och/eller engelsk version.

Produktbeskrivning Historiska ortofoton (pdf)
Product description Historic orthophotos (pdf)

Med hjälp av höjddata kan du, i ett kartprogram få fram en verklighetstrogen tredimensionell modell av landskapet. Höjdmodeller kommer till nytta inom många olika områden till exempel: långtradarchauffören hittar den bränslesnålaste vägen, samhällsplaneraren ser vilka vägar vattnet tar om det blir översvämning och arkitekten kan skapa en bild av hur det nya bostadsområdet kommer att se ut när det är klart.

Nedladdning

Gå vidare till hämtplatsen - ftp

Höjddata, grid 50+
Produkten innehåller höjdvärden på marken i ett grid (rutnät) med 50 m mellanrum. Grid 50+ finns i två varianter och för att särskilja dessa åt har filerna varsitt prefix;
nh som baseras på nya nationella höjdmodellen från laserdata samt
hdb som baseras på gamla höjddatabanken. Läs mer på produktsidan för Höjddata, grid 50+.

Våra tyngdkraftsdata kan användas inom flera områden, till exempel för att beräkna punkters höjd över havet, prospektering av mineralförekomster i jordskorpan och för geologisk kartering genom att få fram gränserna mellan olika bergarter.

Geodatatjänster

Tyngdkraft Visning
Tjänsten visar detaljmätta tyngdkraftspunkter i Sverige från Lantmäteriets grunddatalager. Läs mer och anslut till tjänsten. Mer information och dokumentation om geodatatjänsten finns på produktsidan Tyngdkraft Visning.
Tyngdkraft Nedladdning
Datasetet inkluderar detaljmätta tyngdkraftspunkter i Sverige. Totalt finns fler än 20 000 punkter. Läs mer och anslut till tjänsten. Mer information och dokumentation om geodatatjänsten finns på produktsidan Tyngdkraft Nedladdning

Vår tjänst för positionering; SWEPOS DGNSS-tjänst är en rikstäckande tjänst för positionering i realtid. Lägesosäkerheten är cirka 1 meter. Exempel på tillämpningsområden är ajourhållning av databaser med lägesbunden information samt jord- och skogsbrukstillämpningar som arealmätning, skördekartering och skoglig planering.

Positioneringstjänst DGNSS
DGNSS-tjänsten kan användas fritt av alla som registrerat ett användarnamn och har en GNSS-enhet som kan ta emot standardiserade korrektionsdata (RTCM) för GNSS via Internet. Du kan läsa mer i handledningen om vilka krav och rekommendationer som gäller för tjänsten.

Klienten som använder Topografisk webbkarta Visning, översiktlig för enkla nedladdningar av kartbilder finns som öppen källkod. Den kan användas som kodexempel för hur man kan använda Topografisk webbkarta Visning, översiktlig, som bas för utveckling av egna applikationer.

Källkoden tillgängliggörs enligt licensen Apache version 2.0, vilket i stora drag innebär att den kan användas i egna eller öppna applikationer men att det finns begränsningar i att använda varumärket.

Källkoden finns att hämta hem eller utveckla på Github.

Våra demodata ger dig möjlighet att avgiftsfritt testa utsnitt av våra data, som inte är öppna. Villkor för demodata medger test och utveckling för icke kommersiellt bruk.

Här kan du ladda ner våra demodata via ftp.

Ortnamn 

Ortnamn
Namnbasen som baseras på ortnamnsregistret, ger dig den korrekta stavningen av Sveriges bebyggelse-, natur- och kulturnamn med uppgift om läns- och kommunkod, objektkategori samt lägeskoordinater för textplaceringen i kartan (skala 1:10 000).

Produktbeskrivning (svenska)
Produktbeskrivning (engelska)

Kartor

Fjällkartan, raster
GSD-Fjällkartan, raster är en digital bild med samma utseende och innehåll som den tryckta fjällkartan 1:100 000.

https://www.lantmateriet.se/sv/Kartor-och-geografisk-information/Kartor/Fjallkartan/GSD-Fjallkartan-raster/

Vägkartan, raster
Med GSD-Vägkartan i rasterformat får du all kartinformation samlad i samma bild.

https://www.lantmateriet.se/sv/Kartor-och-geografisk-information/Kartor/Vagkartan/GSD-Vagkartan-raster/

Terrängkartan, raster
Med GSD-Terrängkartan i rasterformat får du all information i samma bild.

https://www.lantmateriet.se/sv/Kartor-och-geografisk-information/Kartor/Terrangkartan/GSD-Terrangkartan-raster/

Fastighetskartan, vektor
GSD-Fastighetskartan i vektorformat ger en god överblick över fastighetsindelningen och går att kombinera med information från Fastighetsregistret.

https://www.lantmateriet.se/sv/Kartor-och-geografisk-information/Kartor/Fastighetskartan/GSD-Fastighetskartan-vektor-/

Fastighetskartan, sammanslagen raster
GSD-Fastighetskartan, sammanslagen raster är en färdig digital kartbild med samma utseende och innehåll som en tryckt fastighetskarta.

https://www.lantmateriet.se/sv/Kartor-och-geografisk-information/Kartor/Fastighetskartan/GSD-Fastighetskartan-sammanslagen-raster/

Fastighetskartan, skiktad raster
I GSD-Fastighetskartan, skiktad raster, är kartinformationen uppdelad i tio olika skikt.

https://www.lantmateriet.se/sv/Kartor-och-geografisk-information/Kartor/Fastighetskartan/GSD-Fastighetskartan-skiktad-raster/

Karta 1:50 000, raster
Produkten är framtagen för att i första hand användas för utskrift.

https://www.lantmateriet.se/sv/Kartor-och-geografisk-information/Kartor/karta-150-000/

Karta 1:10 000, raster
Produkten är framtagen för att i första hand användas för utskrift. Utseendemässigt har kartan anpassats så att den liknar den Topografiska webbkartan.

https://www.lantmateriet.se/sv/Kartor-och-geografisk-information/Kartor/karta-110-000/

Hydrografi Nedladdning
Tjänsten innehåller sjöar och vattendrag samt tillhörande information med anknytning till dessa, t.ex. fors, damm och vattenfall. I tjänsten ingår även ett geometriskt nätverk enligt Inspire och ett logiskt nätverk enligt svensk vattenstandard.

Produktbeskrivning(pdf)

 Höjddata

Ytmodell från flygbilder
Fria demodata finns för dig som vill testa höjddata i form av en ytmodell genererad från flygbilder.

Produktbeskrivning (svenska)
Produktbeskrivning (engelska)

Demodata Laserdata NH och Laserdata Skog
Produkten ger dig tillgång till det punktmoln av höjddata som skapas vid laserskanning från flygplan.
Laserdata används inte bara för att visa markens höjd, utan även för att visa information om vegetation och byggnader. Det finns en lång rad användningsområden för laserdata, till exempel

Produktbeskrivning(pdf)

Höjddata, grid 2+
Grid 2 meter är skapat utifrån mark- och vattenpunkterna. Punkten ligger centralt placerad i en tänkt pixel.

Produktbeskrivning(pdf)