Languages Lättläst Teckenspråk

Kurser inom fastighetsbildning

Här hittar du alla kurser som Lantmäteriet erbjuder inom området fastighetsbildning.


Beståndsmetoden (BM) - grundkurs

Grundkursen vänder sig främst till värderare inom skogssektorn som ska använda BM-win för värdering

Fastighetsutredning och Arkivforskning Del 1

Introduktion som belyser innehållet i FR och karta samt grunderna i den Svenska fastighetsindelningen.

Fastighetsutredning och Arkivforskning Del 2

Kursen är en för de flesta nödvändig fortsättning och vidareutveckling av delkurs 1 och innehåller fördjupningar berörande samfälligheter, servitut, gränser, vatten och fiske mm.

Fastighetsrätt - Grund

Kursen vänder sig till FASS, KUF och FLM som inte har läst traditionell lantmätarutbildning.

Fastighetsvärdering

Grundläggande kurs inom fastighetsvärdering. Kursen riktar sig till dem som saknar grundläggande kunskaper inom värderingsteori.

Gemensamhetsanläggningar för vatten och avlopp

VA-guiden tillsammans med Lantmäteriet arrangerar en utbildningsdag om gemensamhetsanläggningar för vatten och avlopp.

Panträttsprövning

Prövning vid lantmäteriförrättning; främst fastighetsreglering och avstyckning samt en inblick i panträttsystemet för fast egendom.

Större förrättningar LL

I kursen "Större förrättningar LL" tar vi oss tid att titta på mer komplexa och omfattande ledningsrättsförrättningar och de utmaningar som kan förknippas med sådana. Ambitionen är att ta ett helhetsgrepp om de frågor som ska dryftas och väga in parametrar som tillåtlighet, lämplighetsprövning, planfrågor, rättsfall, värdering inom respektive område.

Temadag Anläggningslagen (AL)

På Temadag AL tar vi upp aktuella frågeställningar och rättstillämpning kopplat till AL. Temadagen bygger till stor del på kursdeltagarnas egna frågeställningar.

Temadag Ledningsrättslagen (LL)

Aktuella frågeställningar inom rättsområdet.

Temadag Fastighetsvärdering Skog

Denna temadag vänder sig till dig som arbetar med värdering inom skogssektorn eller på annat sätt kommer i kontakt med skogsvärderingsfrågor.

Värdering och ersättning vid förrättning

Grundläggande kurs i värdering och ersättning vid förrättning. Kursen omfattar grundläggande ersättningsregler i fastighetsbildningslagen, anläggningslagen och ledningsrättslagen.