Hoppa till sidans innehåll
Other languagesLanguages Lättläst Teckenspråk Min sida

Våra kurser

Vi kan erbjuda dig kurser inom områdena fastighetsbildning och fastighetsvärdering samt geodesi och GNSS. Vi kan även hjälpa till med att ge kurser för dig som arbetar med ortnamnsfrågor.

På denna sida finns information om vårt kursutbud. För anmälan till någon av kurserna och mer information om kurstillfällen etc. behöver du logga in i vår lärplattform Ping Pong.

Vårt kursutbud

Kurser och seminarier inom geodesi och GNSS

Lär dig mer om geodetiska grundbegrepp, referenssystem, nationella och globala koordinatsystem samt teori och metoder för positionsbestämning med GNSS genom våra kurser. Vi anordnar också seminarier med anknytning till Swepos, geodesi och GNSS.

GNSS/Swepos-seminarium

GNSS/Swepos-seminariet hålls den 26 oktober 2021 som ett digitalt webbinarium. Du får information om pågående forskning och utveckling inom satellitpositioneringsområdet, och får också höra om praktiska erfarenheter från olika GNSS-tillämpningar. Mer information kommer i lärplattformen Ping Pong inom kort.

Koordinatsystem- och Gtranskurs

Kursen vänder sig till dig som vill ha en helhetsbild när det gäller referenssystem, koordinatsystem, kartprojektioner och transformationer. Efter att ha gått kursen ska du ha fått grundläggande förståelse av ett antal viktiga geodetiska grundbegrepp och relationen mellan olika koordinat- och referenssystem samt mer praktiska kunskaper om transformationer.

Kursen består av två delar, delkurs 1 Koordinatsystem och delkurs 2 Gtrans. De bygger på varandra, men du kan välja att endast delta i en av delkurserna.

Det är önskvärt att du har matematiska kunskaper på åtminstone gymnasienivå samt har vana av Windows. Vid separat deltagande i delkurs 2 krävs att förkunskaperna motsvarar innehållet i delkurs 1.

Positionsbestämning med RTK

GNSS-tekniken ger möjligheter till bland annat detaljmätning och insamling av data för uppbyggnad av databaser med geografisk information. Kursen vänder sig till dig som vill veta mer om positionsbestämning med GNSS med låg mätosäkerhet. Efter att ha gått kursen ska du ha fått grundläggande kunskaper om utrustning, teori och metoder för positionsbestämning med centimeternoggrannhet i realtid och en inblick i efterberäkning. Inga förkunskaper krävs, men viss insikt i mätningsteknik underlättar för att ta till sig kursinnehållet på bästa sätt.

Anpassade kurser

Vi erbjuder även skräddarsydda kurser inom geodesi- och GNSS-området på plats hos er.
Om du har frågor om våra kurser inom området geodesi och GNSS, kontakta geodesienheten, geodesi@lm.se.

Kurser inom DRK

Kurser för kommunanställd hos kommun som tecknat DRK-avtal:

DRK-utbildning del 1 (webb)

Lantmäteriet erbjuder ett utbildningspaket i tre steg för de personer på en kommun som tecknat DRK-avtal och som ska mäta in och leverera kvalitetsförbättringar till Lantmäteriet, Kvalitetsutveckling Fastighet (KUF) ajourhallning-DRK@lm.se.
Utbildningen vänder sig till dig som arbetar med kvalitetsförbättringar i registerkarta och ett krav för att få gå kursen är att din kommun har tecknat ett DRK-avtal med Lantmäteriet. Denna kurs del 1 är webbaserad och är en grundutbildning. Efter slutförd DRK-kurs del 1 (webb) har du behörighet för att kunna gå DRK-kurs del 2 (webb).
Om kommunen har både ett DRK-avtal och ett KFF-avtal så behöver man bara genomföra antingen ”DRK-utbildning del 1” eller ”Grundutbildning KFF” för att sedan komplettera med de delar som skiljer sig mellan kurserna. För DRK-avtalet gäller det ”DRK-processen” och för KFF-avtalet gäller det ”KFF-avtal och KFF-processen” och ”Framställning av förrättningskarta” (gäller de kommuner som har detta i avtalet).

DRK-utbildning del 2 (under omarbetning våren 2021 från fält till webbkurs)

Utbildningen vänder sig till dig som arbetar med kvalitets-förbättringar i registerkartan och ett krav för att få gå kursen är att din kommun har tecknat DRK-avtal med Lantmäteriet. Denna kurs del 2 och bygger vidare på del 1 webb-kurs.
Kursen kommer att öppnas för anmälning under hösten 2021.

DRK-utbildning del 3 (webb)

Lantmäteriet erbjuder ett utbildningspaket i tre steg för de personer på en kommun som tecknat DRK-avtal och som ska mäta in och leverera kvalitetsförbättringar.
Utbildningen vänder sig till dig som arbetar med kvalitetsförbättringar i registerkarta och ett krav för att få gå kursen är att din kommun har tecknat DRK-avtal med Lantmäteriet.
Denna kurs del 3 är webbaserad och ger dig en diplomering att, för din kommuns räkning, ansvara för DRK-leveranserna till Lantmäteriet.

Ytterligare kurser för kommunanställd hos kommun som tecknat DRK-avtal:

Fastighetsutredning och Arkivforskning Del 1

Introduktion som belyser innehållet i FR och karta samt grunderna i den Svenska fastighetsindelningen.

Fastighetsutredning och Arkivforskning Del 2, mot DRK

Kursen är en för de flesta nödvändig fortsättning och vidareutveckling av delkurs 1 och innehåller fördjupningar berörande samfälligheter, servitut, gränser, vatten och fiske mm.

Kurser inom Fastighetsbildning

Beståndsmetoden (BM) - grundkurs

Grundkursen vänder sig främst till värderare inom skogssektorn som ska använda BM-win för värdering.

Grundutbildning KFF

Obligatorisk grundläggande utbildning som vänder sig till kommunpersonal som utför KFF-handläggning d.v.s. vissa tekniska åtgärder som utförs i samband med lantmäteriförrättningen (”förrättningsförberedelser”) och ett krav för att få gå kursen är att din kommun har tecknat KFF-avtal med Lantmäteriet.
Om kommunen har både ett KFF-avtal och ett DRK-avtal så behöver man bara genomföra antingen ”Grundutbildning KFF” eller ”DRK-utbildning del 1” för att sedan komplettera med de delar som skiljer sig mellan kurserna. För KFF-avtalet gäller det ”KFF-avtal och KFF-processen” och ”Framställning av förrättningskarta” (gäller de kommuner som har detta i avtalet) och för DRK-avtalet gäller det ”DRK-processen”.

Kurser inom ortnamn

Lantmäteriet är nationell ortnamnsmyndighet och arbetar bl.a. med frågor om ortnamn i samband med kartläggning och fastighetsregistrering. Många anställda inom såväl kommunala som statliga förvaltningar arbetar med frågor som berör ortnamn. Det kan vara adressregister, kommunala kartor, frågor om vägskyltning m.m.

Ortnamn i offentlig förvaltning

Kursen vänder sig till dig som på olika sätt arbetar med frågor där ortnamn berörs, och syftar till att ge en allmän insikt i god ortnamnssed samt språk- och skrivregler, formella regleringar och bestämmelser, ansvarsförhållanden med mera.

Vid frågor kontakta Ortnamnssektionen via e-post ortnamnskontakt@lm.se

Kurser inom HMK

Kurser inom Handbok för mät- och kartfrågor, HMK. Fler kurser tillkommer under 2021.

HMK - grundkurs

E-kursen är uppbyggd som självstudie där du får en introduktion till HMK och dess handboksserie. Det finns också ett avslutande quiz som ger tillfälle till självstudier utanför kursen, t.ex. att du själv tittar på webben och i handböckerna. Allt kursmaterial finns tillgängligt online, både under och efter kursen.