Hoppa till sidans innehåll
Other languagesLanguages Lättläst Teckenspråk Min sida

Våra kurser

Vi kan erbjuda dig kurser inom områdena fastighetsbildning och fastighetsvärdering samt geodesi och GNSS. Vi kan även hjälpa till med att ge kurser för dig som arbetar med ortnamnsfrågor.

På denna sida finns information om vårt kursutbud, för anmälan till någon av kurserna och mer information om kurstillfällen etc. behöver du logga in i vår lärplattform Ping Pong.

Vårt kursutbud

Kurser inom geodesi och GNSS

Lär dig mer om geodetiska grundbegrepp, referenssystem, nationella och globala koordinatsystem, hur man tolkar de olika systemens koordinater samt teori och metoder för positionsbestämning med GNSS.

GNSS-tekniken innebär nya möjligheter för till exempel detaljmätning och insamling av data för uppbyggnad av databaser med geografisk information. Vi bedriver fortlöpande utvecklingsverksamhet inom området mätning med GNSS-teknik. Våra kurser och seminarier ger grundläggande kunskaper om teori, utrustning och metoder för positionsbestämning med GNSS.

Vi har dessutom en särskild kurs för dig som använder transformations­programmet Gtrans och vill lära dig mer om programmet.

Vi erbjuder även skräddarsydda kurser inom geodesi- och GNSS-området på plats hos er.

Om du har frågor om våra kurser inom området geodesi och GNSS, kontakta Geodesienheten, telefon 026-63 39 32 eller Swepos-driften, telefon 026-63 37 53.

Kurser inom Fastighetsbildning

Beståndsmetoden (BM) - grundkurs

Grundkursen vänder sig främst till värderare inom skogssektorn som ska använda BM-win för värdering

DRK-utbildning del 1 (webb)

Utbildningen vänder sig till dig som arbetar med kvalitetsförbättringar i registerkarta och ett krav för att få gå kursen är att din kommun har tecknat ett nytt DRK-avtal med Lantmäteriet. Denna kurs del 1 är webbaserad och är en grundutbildning. Efter slutförd DRK-kurs del 1 (webb) har du behörighet för att kunna gå DRK-kurs del 2 (fältkurs).

DRK-utbildning del 2 (fältkurs)

Utbildningen vänder sig till dig som arbetar med kvalitetsförbättringar i registerkartan och där din kommun har tecknat nytt DRK-avtal med Lantmäteriet. Denna kurs del 2 och bygger vidare på del 1 webb-kurs. 

DRK-utbildning del 3 (webb)

Utbildningen vänder sig till dig som arbetar med kvalitetsförbättringar i registerkarta och ett krav för att få gå kursen är att din kommun har tecknat ett nytt DRK-avtal med Lantmäteriet. Lantmäteriet erbjuder ett utbildningspaket i tre steg för de personer på en kommun som tecknat gällande DRK-avtal och som ska mäta in och leverera kvalitetsförbättringar. Denna kurs del 3 är webbaserad och ger dig en diplomering för din kommun att göre en DRK-leverans till Lantmäteriet.

Fastighetsutredning och Arkivforskning Del 1

Introduktion som belyser innehållet i FR och karta samt grunderna i den Svenska fastighetsindelningen.

Fastighetsutredning och Arkivforskning Del 2

Kursen är en för de flesta nödvändig fortsättning och vidareutveckling av delkurs 1 och innehåller fördjupningar berörande samfälligheter, servitut, gränser, vatten och fiske mm.

Förrättning inom plan grundkurs (webb)

Kursen "grundkurs inom plan” omfattar de grundläggande principerna för hur en detaljplan fungerar, hur hänsyn ska tas till planer vid olika former av fastighetsbildning samt något om mindre avvikelse. 

Förståelse för FRs kart- och textdel (webb)

Kursen ämnar ge dig en grundläggande förståelse för Fastighetsregistrets tillkomst, uppbyggnad samt innehåll gällande både kart- och textdel.
Kursen vänder sig till dig som användare av informationen i FR.

Gemensamhetsanläggningar för vatten och avlopp

VA-guiden tillsammans med Lantmäteriet arrangerar en utbildningsdag om gemensamhetsanläggningar för vatten och avlopp. 

Grundutbildning Fältarbete (webb)

Kursen ”Grundutbildning Fältarbete” ger dig grundläggande kunskaper i de moment som tillhör fältarbetet i en lantmäteriförrättning. Du lägger upp dig själv som deltagare på denna kurs.

Grundutbildning KFF

Obligatorisk grundläggande utbildning som vänder sig till kommunpersonal som utför KFF-handläggning dvs. vissa tekniska åtgärder som utförs i samband med lantmäteriförrättningen (”förrättningsförberedelser”).

Introduktion till AL

Kurs för alla som är intresserade av att lära sig om gemensamhetsanläggningar från grunden, och speciellt du som ska hantera andelar i gemensamhetsanläggningar i samband med annan fastighetsbildning.

Ledningsförrättning fortsättningskurs

I kursen "Ledningsförrättning fortsättningskurs" tar vi oss tid att titta på mer komplexa och omfattande ledningsrättsförrättningar och de utmaningar som kan förknippas med sådana. Ambitionen är att ta ett helhetsgrepp om de frågor som ska dryftas och väga in parametrar som tillåtlighet, lämplighetsprövning, planfrågor, rättsfall, värdering inom respektive område. Kursen hette tidigare Större Förrättningar LL.

Temadag Anläggningslagen (AL)

På Temadag AL tar vi upp aktuella frågeställningar och rättstillämpning kopplat till AL. Temadagen bygger till stor del på kursdeltagarnas egna frågeställningar.

Temadag Ledningsrättslagen (LL)

Aktuella frågeställningar inom rättsområdet.

Värdering Grund 1 (blended)

Kursen omfattar grundläggande teori i ersättningsrätt och grundläggande fastighetsvärderingsteori. Kursen riktar sig främst till dig med juristbakgrund eller annan utbildningsbakgrund där ersättningsrätt och fastighetsvärdering inte ingått i grundutbildningen.

Värdering Grund 2

Grundläggande kurs i värdering och ersättning vid förrättning. Kursen omfattar grundläggande ersättningsregler i fastighetsbildningslagen, anläggningslagen och ledningsrättslagen. Kursen hette tidigare Värdering och Ersättning vid Förrättning.

Kurser inom ortnamn

Lantmäteriet är nationell ortnamnsmyndighet och arbetar bl.a. med frågor om ortnamn i samband med kartläggning och fastighetsregistrering. Många anställda inom såväl kommunala som statliga förvaltningar arbetar med frågor som berör ortnamn. Det kan vara adressregister, kommunala kartor, frågor om vägskyltning m.m.

Ortnamn i offentlig förvaltning

Kursen vänder sig till dig som på olika sätt arbetar med frågor där ortnamn berörs, och syftar till att ge en allmän insikt i god ortnamnssed samt språk- och skrivregler, formella regleringar och bestämmelser, ansvarsförhållanden med mera.

Vid frågor kontakta Ortnamnssektionen via e-post ortnamnskontakt@lm.se