Hoppa till sidans innehåll
Other languagesLanguages Lättläst Teckenspråk Min sida

Swepos byter antennmodeller

Swepos kommer den 11 november 2019 att gå över till att använda de nya antennmodeller som har tagits fram och nu används av IGS (International GNSS Service), igs14.atx.

En antennmodell beskriver förhållandet mellan de elektriska mätpunkterna som GNSS-mätningarna primärt refererar till och en fysisk punkt på antennen (ARP, Antenna Reference Point). Koordinaterna för en station är nära förknippade med använd antennmodell, då det ju är antenn­modellen som relaterar mätning­arna till en fysisk punkt som sedan kan kopplas till den geodetiska markering som stations­koordi­na­terna avser. Byte av antennmodell ger därför förändrade koordi­nater.

För att kompensera för skillnaden mellan de gamla (igs08.atx) och nya antennmodellerna på Swepos-stationerna uppdateras stationernas koordinater.

Läs mer om antennmodeller och varför de uppdateras (pdf; 0,1 MB).

Nätverks-RTK

Vad gäller Nätverks-RTK bör det påpekas att de nya antennmodellerna redan är införda i och med en tidigare uppgradering av programvaran som levererar RTK-korrektionerna.

Bytet av antennmodeller och stationskoordinater kan ge en liten skillnad i resultatet vid användning av Nätverks-RTK, främst beroende på vilken typ av antenn och antennmodell som används vid mätningen i fält och vilken antenntyp som används på närmaste Swepos-station

Vi har inte möjlighet att göra kompletta tester av Nätverks-RTK inför införandet av de uppdaterade koordinaterna. Dels har vi inte tillgång till alla på marknaden förekommande roverutrustningar/antenntyper, dels har vi ingen kontroll över vilka antennmodeller som används i olika rover­mottagare; en del har säkert redan infört igs14.atx och andra kanske fortfarande använder relativa antennmodeller.

Swepos Beräkningstjänst har testats med de nya antennmodellerna och uppdaterade koordinater på Swepos-stationerna och där är skillnaderna små. Beräkningstjänsten använder samma beräknings­modell (jonosfärsfri linjärkombination och skattning av troposfärsparametrar) som den beräkning som ligger till grund för uppdateringen av Swepos-stationernas koordinater. Då andra Swepos-tjänster, bl.a. nätverks-RTK, delvis använder andra beräkningsmodeller (huvudsakligen L1 i slut­lösningen) kan man förvänta sig att få en lite större skillnad vid uppdateringen av Nätverks-RTK.

Tester har gjorts av de projektanpassade beräkningstjänster (pdf; 0,2 MB) som tagits fram i sam­arbete med bl.a. Trafikverket, där L1 används i slutlösningen. Införandet av igs14.atx och anpassade stations­koordinater innebär heller här några stora skillnader. RMS av koordinatdifferenserna ligger på knappt 1 mm i plan och knappt 4 mm i höjd. Alla horisontella differenser ligger inom 2 mm och i höjd är den maximala avvikelsen 6 mm. Swepos-stationernas koordinatkorrektioner är – med enstaka undantag – mindre än 4 mm i plan och 10 mm i höjd. Vi har ingen anledning att anta att skillnaderna i Nätverks-RTK skulle vara signifikant större.

Den generella rekommendationen är att användare av Nätverks-RTK i första hand bör använda den antennmodell som finns i igs14.atx för rovermottagarens antenn – enligt principen att använda de modernaste antennmodellerna då de förhoppningsvis stämmer bättre med verkligheten än äldre antennmodeller. Dock bör man inte använda horisontella offsetvärden eller azimutberoende variationer om antennen inte orienteras mot norr vid mätning.

Ett eventuellt byte av antennmodell behöver inte ske i direkt anslutning till uppdateringarna av Swepos Nätverks-RTK. Kontakta din GNSS-återförsäljare för att ta del av deras rekommendationer kring antennmodeller, få information om vilken antennmodell som används i din roverutrustning och i förekommande fall få hjälp att uppdatera antennmodellen.

Beräkningstjänsten

Bytet till de nya antennmodellerna kan ge en liten skillnad i resultatet vid användning av beräkningstjänsten, främst beroende på vilken typ av antenn och antennmodell som används vid mätningen i fält.

Ett större antal beräkningsjobb har räknats om med de nya antennmodellerna och uppdaterade stationskoordinater i Swepos Beräkningstjänst (pdf; 0,2 MB). I testmaterialet var den maximala avvikelsen 7 mm i höjd och 4 mm i plan. För beräkningsjobb där användarens antenntyp har samma antenn­modell i igs08.atx och igs14.atx är RMS av alla differenser mindre än 1 mm i både plan och höjd och de maxi­mala avvikelserna 2 mm i plan och 4 mm i höjd. Det visar att Swepos-stationernas uppdaterade koordinater kompenserar för antennmodellsskillnaderna.