Införande av SWEREF 99 och RH 2000 | Lantmäteriet
Hoppa till sidans innehåll
Other languagesLanguages Lättläst Teckenspråk

Införande av SWEREF 99 och RH 2000

SWEREF 99 och RH 2000 är våra officiella referenssystem som nu införs i verksamheten hos kommuner, myndigheter och andra organisationer.

Enhetliga nationella geodetiska referenssystem medför minskade kostnader för såväl stat och kommun som övriga producenter och konsumenter av lägesbestämd information. 

SWEREF 99 och RH 2000 ersätter de tidigare referenssystemen RT 90 och RH 70. Mer information om nya och äldre referenssystem finns under Referenssystem

Införandet av SWEREF 99 inom Lantmäteriet gjordes i januari 2007. Idag arbetar de flesta av landets myndigheter och kommuner i SWEREF 99.

Lantmäteriet har infört höjdsystemet RH 2000, baserat på resultatet från den så kallade Riksavvägningen vars fältarbeten slutfördes år 2003. Det operativa arbetet kring införandet av RH 2000 pågår i såväl kommuner som myndigheter och andra organisationer.

Lantmäteriet kan bidra med råd och stöd kring införandet av de nya referenssystemen. Erfarenheter från införandet har också samlats i en serie infoblad och andra dokument

Status för införandet

Införande av SWEREF 99 och RH 2000 i kommunerna

Genom sin stödverksamhet får Lantmäteriet också information om statusen för införandet av SWEREF 99 och RH 2000 i kommunerna. I produktionsföljningssystemet PROFS (öppnas i nytt fönster) uppdateras statusuppgifterna löpande och redovisas som kartor eller tabeller.

Aktiviteten "SWEREF övergång DRK", det vill säga situationen för Lantmäteriets upprätning och transformation av registerkartan, bör bäst spegla läget för respektive kommuns egen övergång till SWEREF 99.

Införande av SWEREF 99 och RH 2000 i statliga myndigheter och bolag

På uppdrag av Geodatarådet genomfördes under en period årliga enkäter för att undersöka läget för införande av de nya referenssystemen i statliga myndigheter och bolag.

Sammanställningarna av enkätsvaren publiceras på geodata.se (öppnas i nytt fönster):