Hoppa till sidans innehåll
Other languagesLanguages Lättläst Teckenspråk Min sida

GSD-Fastighetskartan ersätts med nya produkter

Den 1 oktober 2021 kommer GSD-Fastighetskartan att utgå som produkt och ersättas med nya produkter.

Nya produkter är under utveckling som ska ersätta GSD-Fastighetskartan.

Förändringen gäller från lanseringen som är planerad till den 1 oktober 2021 då vi även går över till ett nytt filformat för leveranser, GeoPackage (nytt fönster).

Lanseringen innebär att en hård övergång genomförs, vilket medför att inga leveranser av GSD-Fastighetskartan sker efter detta datum.

Förändringar i datamodellerna samt vissa innehållsmässiga förändringar har gjorts, där den största är att Lantmäteriet börjar använda NVDB/NJDB som ursprungskälla för väg- och järnvägsdata.

Demodata samt produktbeskrivningar enligt den slutgiltiga specifikationen går att komma åt under rubriken ”Demodata".

För mer information om förändringarna, se avsnittet ”Förändringar” eller ladda ner produktbeskrivningarna där alla detaljer om ingående lager och attribut hanteras. Ta också gärna del av den inspelade presentationen (nytt fönster) från webbinariet som hölls den 18 juni som beskriver de viktigaste förändringarna. För ytterligare frågor kontakta Geodatasupport.
De nya produkterna beställs via Geotorget.

För er som har avtal om geodatasamverkan vill vi påminna om att uppdateringen av filer på Geodataplatsen upphör från och med 1 oktober. Endast de sista uppdateringarna GSD-Fastighetskartan, dvs de som gjorts innan den 1 oktober, kommer vara tillgängliga till och med 31 oktober. Samma datum stängs Geodataplatsen ner.

Här kan du aktivt följa hur arbetet med produktutvecklingen inom geografisk information framskrider. Vi sänder också ut löpande information direkt till berörda användare och deltagare i Lantmäteriets kundreferensgrupp. 

Viktiga datum under införandet
Datum Aktivitet
2021-10-01 Lansering av produkter som ersätter GSD-Fastighetskartan.
2021-10-01 Inga fler leveranser av GSD-Fastighetskartan sker efter detta datum.
2021-05-XX

Demodata och nya produktbeskrivningar i version 1.3 för produkter som ersätter GSD-Fastighetskartan.

Flera attribut av typen Text har rättade fältlängder.

Några värdemängder är rättade i produktbeskrivning så att de överensstämmer med demodata.

Skiktsnamn rättat i demodata för Markreglerande bestämmelse.
Attributet bro_och_tunnel rättat avseende NULL-värden.

2021-03-31 Demodata och nya produktbeskrivningar i version 1.2 för produkter som ersätter GSD-Fastighetskartan. Förändringarna avser förändringar i värdemängden för attribut i Byggnad. Förändring i attributuppsättning för Väglinje och vissa förändringar i beskrivande texter. Hela förteckningen i detalj finns i produktbeskrivningarna.
2020-12-10 Ny version av produktbeskrivningen (1.1). Se förändringar i historik i respektive produktbeskrivning. Ett tydliggörande är att FNR_FDS avvecklas i och med dessa produkter. Denna förändring fanns även med i version 1.0 av produktbeskrivningarna
2020-05-25 Demodata finns tillgängligt.
2020-05-04 Byggnadsverk finns tillgängligt i Testversion 0.4.
2020-04-14 Testversion 0.4 Alla teman, exklusive Byggnadsverk, finns tillgängliga.
2020-03-31 Testversion 0.3 Tema Kommunikation (inkluderar t ex väg, rälstrafik och färjeled) finns tillgängligt. 
2020-03-04 Uppdaterad tidplan för testdata och demodata finns under rubriken ”Tidplan”
2019-10-15 Testversion 0.2 Tema Fastighetsindelning och Tema Textobjekt finns tillgängliga. 
2019-06-03 Testversion 0.1 Tema Mark och Hydrografi finns tillgängliga. 

Förändringen i produktstrukturen framgår av tabellen nedan.

Produkt idag Produkt imorgon
GSD-Fastighetskartan topografi, vektor Topografi 10 Nedladdning, vektor
GSD-Fastighetskartan fastighetsindelning, vektor Fastighetsindelning Nedladdning, vektor
Delmängd av GSD-Fastighetskartan fastighetsindelning, vektor Administrativ indelning Nedladdning, vektor
Delmängd av GSD-Fastighetskartan topografi, vektor Byggnad Nedladdning, vektor
Delmängd av GSD-Fastighetskartan fastighetsindelning, vektor Markreglerande bestämmelse Nedladdning, vektor
Delmängd av GSD-Fastighetskartan fastighetsindelning, vektor Rättighet Nedladdning, vektor

GSD-Fastighetskartan kommer i och med förändringen att ersättas med produkterna:

Topografi 10 Nedladdning, vektor och Fastighetsindelning Nedladdning, vektor.
Innehållsmässigt kommer dessa produkter till största del motsvara det innehåll som idag finns i GSD-Fastighetskartan topografi, vektor och GSD-Fastighetskartan fastighetsindelning, vektor.

Administrativ indelning Nedladdning, vektor och Byggnad Nedladdning, vektor kommer, utöver att ingå som delmängder av Fastighetsindelning, vektor respektive Topografi 10, vektor, även att erbjudas som fristående produkter.

Markreglerande bestämmelse Nedladdning, vektor samt Rättighet Nedladdning, vektor kommer att erbjudas som två fristående produkter.

Utöver den nya produktstrukturen planeras även förändringar i leveransformat och innehåll (datamodeller och datainnehåll). Nedan följer en summering av de viktigaste förändringarna.

Format och
innehåll
Idag Imorgon
Format Leveranser i Shape- och MapInfo-format Geopackage-format.
Shape- och MapInfo-format utgår.
Format Storleksbegränsningar på filer finns för de leveransformat som idag används. I Geopackage finns inte begränsningar på filstorleken.
Format Texter levereras i ArcInfo Coverage- och MapInfo-format i form av textobjekt, s.k. annotations. Geopackage-formatet saknar stöd för, s.k. annotations. Därmed levereras texten med nödvändiga attribut för korrekt textsättning i form av punktobjekt.
Format I Shape-formatet behövs idag filen .cpg och för att få korrekt tecken-encoding i programvaror. Geopackage-formatet använder UTF-8 eller UTF-16 encoding, vilket innebär en säkrare hantering av specialtecken.
Format I Shape-formatet behövs idag .prj-filer för att programvaror ska tolka geodatats koordinatsystem korrekt. Koordinatsystem hanteras i Geopackage-formatet utan extra filer.
Format I Shape-format finns begränsningar i antal tecken som kan ingå i ett attributnamn, vilket försvårar läsbarheten. I Geopackage-formatet kan längre attributnamn användas.
Format I en leverans idag ingår cirka 35 lager där varje lager representeras av ett flertal filer i en katalog. I en leverans av Geopackage kommer en Geopackage-fil att levereras per tema (t.ex. Mark eller Hydrografi)
Innehåll Attributet DETALJTYP används idag för att redovisa vad för typ av objekt som är representerat i kartan. Värdena består av akronymer. I produkterna Topografi 10, vektor och Byggnad, vektor ersätts attribut DETALJTYP och dess värden med OBJEKTTYP samt en ny värdemängd. Undantag från detta är textlagrat (punkter), som även fortsättningsvis har kvar DETALJTYP. Även produkten Fastighetsindelning, vektor och Administrativ indelning vektor har kvar attributet DETALJTYP.
Innehåll Lantmäteriet förvaltar och levererar väg- och järnvägsdata som har Lantmäteriet som ursprungskälla. Topografi 10, vektor, kommer att innehålla vägdata som läses in direkt från NVDB. Detta ger en samstämmighet mellan kartans innehåll och motsvarande innehåll i NVDB. Utöver det uppnås också en högre kvalitet på gatunamn, samt en ny kodning av vägarna, som överensstämmer med Trafikverkets produkt Vägslag.
För rälstrafik kommer NJDB att användas och medföra förändringen att alla spår kommer att redovisas.
Innehåll Attributet FNR_FDS, förekommer i ett flertal lager i produkten GSD-Fastighetskartan. Attributet FNR_FDS avvecklas och ersätts av objektid. Det nya attributet kan användas på samma sätt för koppling mot information ur Fastighetsregistret.

Här kan du ta del av tidplanen för när nya versioner av testdata och demodata enligt den slutgiltiga specifikationen blir tillgängliga och slutligen när lansering av de nya produkterna sker.

Bilden visar en tidlinje från den tjugofemte maj 2020 till den trettionde juni 2021, som beskriver planerade lanseringsdatum för sex vektorprodukter. Den 1 oktober 2021 lanseras vektorprodukterna Topografi 10, Byggnad, Administrativ indelning, Fastighetsindelning, Markreglerande bestämmelse och Rättighet Nedladdning, vektor. Den 31 mars, 6 månader innan lanseringen, finns demodata enligt version 1.2 tillgänglig.
Klicka på bilden för större version

Demodata enligt den slutgiltiga specifikationen finns att ta del av

Katalog med testdatafiler och beskrivning (nytt fönster)

Har du frågor om Demodata kontakta oss på E-post: ginfo@lm.se