Hoppa till sidans innehåll
Other languagesLanguages Lättläst Teckenspråk Min sida

Administrativ indelning

Ibland får vi frågor om specifika objekt, t.ex. administrativa gränsfrågor, och var man hittar just den informationen. Det kan gälla både fastighetsinformation och geografisk information.

Församling

Svenska kyrkan ansvarar för församling från årsskiftet 2015/2016.

På Svenska kyrkans hemsida går det att söka fram församling på adress. www.svenskakyrkan.se

Socken

Socken (jordregistersocken) hanteras av Lantmäteriets verksamhetsområde Geodata. Uppdatering görs i registerkartan och i fastighetsregistret.

Sockenindelningen är den utbredning som den hade då register över fastigheter och samfälligheter började föras med hjälp av automatiserad behandling, dvs. vid genomförande av fastighetsdatareformen från 1976-1995.

Fastigheten ligger då inom ett stadsregisterområde där socken saknas.

Distrikt

Informationsslaget distrikt är en ny indelning som kommer av att församling försvinner som indelning ur fastighetsregistret (men kvarstår inom Svenska kyrkan). Distriktsindelningen bygger på den församlingsindelning som var beslutad 1999-12-31 men har modifierats något i det avseendet att ett antal mindre enklaver tagits bort enligt ett antal urvalskriterier.

Distriktsindelningen består av drygt 2500 distrikt i varierade storlek som täcker Sverige. Den skyldighet Lantmäteriet har för detta informationsslag är att leverera distriktstillhörighet på belägenhetsadress till Skatteverket. Att notera är att distrikt inte är en del av fastighetsregistret utan är geografisk information. Distrikt redovisas i produkterna GSD-Distriktsindelning, Geografisk indelning Direkt samt Fastighet Direkt.

Distrikt redovisas i produkterna GSD-Distriktsindelning, Geografisk indelning Direkt samt Fastighet Direkt.

Distriktstillhörighet beräknas utifrån mediankoordinat (levereras i 09M) och ifall registerenhet är utan lägesredovisning saknas distriktstillhörighet. Detta förekommer oftast för vissa typer av fastigheter (t ex andelsfastighet) som saknar lägesredovisning men även tillfälligt för nybildade enheter som inledningsvis saknar koordinater.