Languages Lättläst Teckenspråk

Karta 1:10 000, raster

Produkten är framtagen för att i första hand användas för utskrift. Utseendemässigt har kartan anpassats så att den liknar den Topografiska webbkartan.

Lantmäteriets målsättning är att kartor ska likna varandra utseendemässigt, oavsett om man använder en digital produkt eller skriver ut en karta. Kartan visar bland annat byggnader, markslag, vägar och fastighetsgränser. Karta 1:10 000 har inte ortofoto i bakgrunden.

Kartan kan väljas med fastighetsindelning eller vägnamn.

Översiktlig presentation av kartbildens innehåll.

Beställ geodata Villkor och avgifter

Hur ofta uppdateras informationen?

Fastighetsindelningen uppdateras kontinuerligt av statliga och kommunala lantmäterimyndigheter i samband med fastighetsbildning. Några av dessa ajourhåller fastighetsindelningen periodiskt.

Ajourhållningen av de topografiska objekten sker i samverkan med de myndigheter eller organisationer som ansvarar för respektive informationsslag. Som ett komplement för att uppnå heltäckande ajourhållning av informationsinnehållet görs även en omfattande periodisk ajourhållning i egen regi med fotogrammetriska metoder.

Dokumentation

För en djupare beskrivning av innehållet, se produktbeskrivningen.

Demodata

Demodata för Karta 1:10 000, raster, med redovisning i SWEREF 99 TM. Filnamnet för en kartruta 5 x 5 km består av indexrutans beteckning enligt indexsystemet.

Filnamn (exempel) Filinnehåll
672_61_55.tif Kartan i LZW-komprimerat GeoTIFF-format. Vid leverans av PNG-format har filen filändelsen .png
672_61_55.tfw WORLD-fil (koordinatinformation) för TIFF-format. Filen har för PNG-format filändelsen .pgw
672_61_55.tab Koordinatinformation specifikt för MapInfo. Bifogas oberoende av valet av leveransformat.
mosaik.vrt Skapar en virtuell mosaik av alla kartor i leveransen.

 

Innehåll Demofil/Format Storlek Datum

Karta med fastighetsindelning och utan vägnamn.

- LZW-komprimerad GeoTIFF
- PNG

15,0 Mb
17,4 Mb

2017-12-20

Karta med vägnamn och utan fastighetsindelning.

- LZW-komprimerad GeoTIFF
- PNG

12,4 Mb
14,9 Mb

2017-12-20

Demodata får fritt laddas ner för test och utvärdering. För kommersiell användning eller vidarespridning av data krävs att nyttjandeavgift erläggs och att avtal tecknas med Lantmäteriet.

Information om avgifter, villkor, med mera för användning av produkten erhålls från någon av Lantmäteriets återförsäljare av geoddata eller Lantmäteriets geodatasupport.