Languages Lättläst Teckenspråk

GSD-Höjddata, grid 50+

Produkten tillhör den information som Lantmäteriet tillhandahåller som öppna data - utan licensavgift och med förenklade användningsvillkor.

Här kan du hämta Lantmäteriets öppna geodata.


GSD-höjddata, grid 50+ innehåller höjdvärden på marken i ett grid (rutnät) med 50 m mellanrum och finns i två varianter. Dels från den nya höjdmodellen som baseras på laserskanning och dels från den gamla höjddatabanken, som är framställd genom profilmätning i flygbilder och digitalisering av höjdkurvor, från 1980-talet.

För att särskilja varianterna åt har filerna olika prefix; nh för Grid50+ som baseras på nya nationella höjdmodellen från laserdata samt hdb för Grid50+ som baseras på gamla höjddatabanken.

Höjdmodellen kan användas för att:

  • generera höjdkurvor och för att ta fram digitala terrängmodeller som avbildar landskapet i tre dimensioner.
  • göra översiktliga beräkningar och analyser vid presentationer av höjdskikt och terrängskuggning i kartor.
  • göra tyngdkraftsbestämningar.
  • göra geometrisk korrigering av satellitbilder.

GSD-Höjddata, grid 50+ ger också värdefull information vid ruttplanering. Genom att lägga till höjddata till exempelvis den information som finns i GSD-Vägkartan, kan man räkna fram en mer exakt färdväg.

Aktualitet och kvalitet

Höjddata redovisar relativt statiska förhållanden. Uppbyggnaden av den nationella höjdmodellen pågår sedan 2009 och beräknas vara klar i slutet av 2017. Det finns ännu ingen beslutad plan eller ambitionsnivå för ajourhållning. Produkten uppdateras däremot en gång per år med årets nytillkomna data, tills produkten är rikstäckande.

För Grid50+ (hdb) - som baseras på gamla höjddatabanken - genomfördes sista revideringen 2004 och inga ytterligare rättningar kommer att genomföras.

Medelfel i höjd för 50 m grid från den nationella höjdmodellen är cirka 1 m och för den gamla höjddatabanken 2 m enligt gjorda beräkningar. Men eftersom pixelstorleken är 50 m så kan det lokalt vara betydligt större.

Ny Nationell Höjdmodell, terrängskuggning ur 2m grid med höjdnoggrannhet
Skuggningsbilderna visar skillnad i upplösning mellan produkterna GSD-Höjddata, grid 2+ och GSD-Höjddata, grid 50+.

Dokumentation

För en djupare beskrivning av innehållet, se produktbeskrivningarna.
Svenska versioner;

Engelska versioner;