Hoppa till sidans innehåll
Other languagesLanguages Lättläst Teckenspråk

Visningstjänster för kartor och bilder

Våra visningstjänster riktar sig till dig som vill använda Lantmäteriets kartor och bilder i dina egna system eller applikationer.

Visningstjänsterna går att kombinera med våra övriga geodatatjänster. Du kan till exempel söka information om adresser, ortnamn och fastigheter och visa informationen i kartan genom att använda våra tjänster för direktåtkomst

INSPIRE - Infrastructure for spatial information in Europe

Tjänster som uppfyller Inspire finns att se avgiftsfritt på geodata.se, klicka på Geodataportalen. Där finns även utförligare information om tjänsterna.
Inspires webbplats kan du läsa de genomförandebestämmelse som ligger till grund för våra Inspire-tjänster.

En successiv anpassning av ingående datamängder till Inspires genomförandebestämmelse för interoperabilitet pågår från 2012 till 2020.

Inspire-tjänst

Visningstjänst enligt EU-direktivet Inspire för teman Administrativ indelning, Adress, Byggnad, Marktäcke och Ortnamn.
Tjänsten innehåller även lager för tema Hydrografi och Transport som inte uppfyller Inspire.

Informationen i tjänsten visas i ett skalområde större än 1:72 200 med undantag för Administrativ indelning som visas i skala större än 1:500 000.
Se presentation med exempel ur informationsskikten.

Kartografin i tjänsten följer ELF specifikationer.

Tjänsten är framtagen inom det europaövergripande geodataprojektet European Location Framework (ELF). Läs mer om ELF-arbetet.

Beställ geodatatjänster Villkor och avgifter

Hur ofta uppdateras informationen?

Informationen uppdateras kontinuerligt. För mer information, se produktbeskrivning GSD-Fastighetskartan vektor (avsnitt 6).

Dokumentation

Tekniskt ramverk och standard

Teknisk beskrivning
Ingen produktbeskrivning tillhör tjänsten.
Tjänsternas versioner kan överlappa varandra, så var uppmärksam på vilken version du plockar hem. Versionshistoriken beskriver de förändringar som skett vid respektive uppdateringstillfälle.

Gällande version

Versionshistorik

Fastighetsindelning Visning

Tjänsten presenterar fastighetsinformation från Lantmäteriets grunddatalager. Kartinformationen är uppdelad i 13 separata skikt som ger frihet att välja vilken information du vill visa i kartbilden.
För vart och ett av skikten finns ett eller flera fördefinierade presentationssätt, så kallade stilar. Genom att byta stil för ett skikt kan du påverka hur informationen i just det skiktet ska presenteras.

Alla exempelbilder visar de olika skikten tillsammans med Topografisk webbkarta Visning eller Ortofoto Visning.

Översiktlig presentation av de olika informationsskikten

Beställ geodatatjänster Villkor och avgifter

Hur ofta uppdateras informationen?

Fastighetsindelningen ajourhålls kontinuerligt av lantmäterimyndigheterna i samband med fastighetsbildning. Inom vissa kommunala lantmäterimyndigheter sker ajourhållningen periodiskt, vilket innebär att de månadsvis skickar in de förändringar som skett.
Efter att uppdatering av informationen är genomförd tar det cirka en timme innan den visas i tjänsten.

Vill du veta varför kartans fastighetsgränser inte alltid går att lita på?

Dokumentation

Tekniskt ramverk och standard

Produktbeskrivning Teknisk beskrivning
Tjänsternas versioner kan överlappa varandra, så var uppmärksam på vilken version du plockar hem. Versionshistoriken beskriver de förändringar som skett vid respektive uppdateringstillfälle.

Gällande version 1.2

Teckenförklaringen beskriver kartans utseende.

Gällande version 1.2

 

Versionshistorik

Tjänsten uppfyller kraven för EU-direktivet Inspire och ger dig tillgång till historiska ortofoton (skalriktiga flygbilder) i svartvitt, med upplösning 0,5 m per pixel.

 

Produkten tillhandahålls utan licensavgift och med förenklade användningsvillkor.
Här kan du läsa mer om och hämta Lantmäteriets öppna geodata.

Historiska ortofoton finns tillgängliga i två lager:

 • ett komplett rikstäckande lager för referensåret 1960, som innehåller ortofoton från åren 1949 till 1970, samt
 • ett rikstäckande lager för referensår 1975 (under uppbyggnad), vilket huvudsakligen kommer att innehålla ortofoton från åren 1970 till 1980.

Hur ofta uppdateras informationen?

Tjänsten uppdateras kontinuerligt med historiska ortofoton allt eftersom de framställs. 
Årtal för varje ortofoto redovisas i eget metadatalager. Sömlinjer och BildId för ingående flygbilder redovisas i separat metadatalager. 

Här redovisas utfall av produktion av historiska ortofoton.

Bra att känna till

Längs sjöar, kusten och riksgränsen kan det i vissa ortofoton finnas svarta partier, vilket beror på att det inte alltid finns data som fyller ut hela ortofotorutan.

På grund av att originalbilderna ligger lagrade i RT 90 och transformerats till SWEREF 99 TM kan enstaka ortofoton ha inslag av ortofoton från olika årtal.
Det innebär att skarvarna mellan ortofotona ibland kan vara mer eller mindre synliga. Av samma anledning kan det i ortofoton för referensår 1975 finnas svarta partier i ortofoton som gränsar mot de områden där det ännu inte finns ortofototäckning.

Läs mer om Historiska ortofoton

Historiska ortofoton - Lantmäteriet

Dokumentation

Tekniskt ramverk och standard

Produktbeskrivning Teknisk beskrivning
Tjänsternas versioner kan överlappa varandra, så var uppmärksam på vilken version du plockar hem. Versionshistoriken beskriver de förändringar som skett vid respektive uppdateringstillfälle.

Vi hänvisar till produktbeskrivningen för Historiska ortofoton

Gällande version 1.0

 

Versionshistorik

Bildexempel Visningstjänsten Hydrografi Visning - Inspire

Tjänsten presenterar hydrografisk information enligt EU-direktivet Inspires dataspecifikation för temat Hydrografi, fysiska vatten. Informationen är anpassad för visning i skala 1:10 000.

Innehållet i tjänsten är uppdelat i sex separata skikt:

 • HY.PhysicalWaters.ManMadeObject (Konstgjorda objekt)
 • HY.PhysicalWaters.HydroPointOfInterest (Hydrografiskt intressanta platser)
 • HY.Network (Hydrografiskt nätverk)
 • HY.PhysicalWaters.Wetland (Våtmarker)
 • HY.PhysicalWaters.LandWaterBoundary (Strandlinjer)
 • HY.PhysicalWaters.Waterbodies (Vattenförekomster)

Översiktlig presentation av de olika informationsskikten.

För att gränsöverskridande avrinningsområden ska bli kompletta redovisas även data från våra grannländer i tjänsterna, både norska och finska data.

Filmer om våra hydrografiprodukter 
Här finns filmer om våra hydrografiprodukter och tillämpningar av dessa

Hur ofta uppdateras informationen?

Produkten är nu komplett och rikstäckande Informationen i produkten kommer från och med 2018 att uppdateras en gång per år. Data finns över följande områden.

Lantmäteriet ajourhåller grunddata från flygbilder med olika intervall, följande det nationella bildförsörjningsprogrammet.

Objekt ingående i Nationell Strandlinje (NSL) ajourhålls i samverkan med Sjöfartsverket.

Dokumentation

Produktbeskrivning Teknisk beskrivning
Tjänsternas versioner kan överlappa varandra, så var uppmärksam på vilken version du plockar hem. Versionshistoriken beskriver de förändringar som skett vid respektive uppdateringstillfälle.

Gällande version 1.1

Teckenförklaring

Gällande version 1.1

  Versionshistorik
Beställ geodatatjänster Villkor och avgifter
Du kan också se den gratis på www.geodata.se (nytt fönster)- klicka på Geodataportalen. Där finns även utförligare information om tjänsten.

Tjänsten uppfyller kraven för EU-direktivet Inspire och visar rasterbilder över Sverige som visualiserar terrängens form i två varianter, en lutningsbild och en skuggningsbild.

Rasterbilderna bygger på en terrängmodell som skapats utifrån markklassificerat höjddata från laserskanning av markytan. Tjänsten innehåller också skikt med information om tidpunkt, ursprung och metod för insamling av data.

Presentation av Informationsskikten.

Här kan du läsa mer om höjddata och Nationell höjdmodell.

Hur ofta uppdateras informationen?

Uppdateras kontinuerligt enligt Planer och utfall – Nationell Höjdmodell.

Dokumentation

Tekniskt ramverk och standard

Produktbeskrivning Teknisk beskrivning
Tjänsternas versioner kan överlappa varandra, så var uppmärksam på vilken version du plockar hem. Versionshistoriken beskriver de förändringar som skett vid respektive uppdateringstillfälle.

Gällande version 1.1.0

Kvalitetsbeskrivning nationell höjdmodell 

Gällande version 1.1.0
  Versionshistorik
Beställ geodatatjänster Villkor och avgifter

Tjänsten ger tillgång till ortofoton (skalriktiga flygbilder) i färg (RGB) i två detaljeringsnivåer samt IR.
Ortofoto Visning uppfyller kraven för EU-direktivet Inspire.

Upplösning (m/pixel) Täckningsgrad
0,5 Rikstäckande i färg (RGB) och IR
0,25 De största tätorterna och andra mer tätbefolkade områden i färg (RGB).
Beställ geodatatjänster Villkor och avgifter

Hur ofta uppdateras informationen?

Bildexempel ortofoto färg.Upplösning 0,5 m/pixel
Tjänsten uppdateras kontinuerligt med nya ortofoton allt eftersom de framställs.
Årtal för varje ortofoto redovisas i egna metadatalager. För ortofoto från 2010 och framåt redovisas även sömlinjer och flygfototidpunkter för ingående flygbilder i separata metadatalager.

Upplösning 0,25 m/pixel
Tjänsten uppdateras kontinuerligt med nya ortofoton allt eftersom de framställs. Årtal för ortofoto liksom sömlinjer och flygfototidpunkter för ingående flygbilder redovisas i separata metadatalager på motsvarande sätt som för upplösning 0,5 m.

Ladda hem shapefiler

Vid behov av mer exakt information om flygfototidpunkt kan en informationsfil i shapeformat laddas hem och matchas mot ortofotona.

Här hittar du senaste informationen om utfall av produktion av ortofoto.

I tjänsten GeoLex, finns sökbar information om metadata för flygbilder och ortofoton.

Läs mer om Ortofoto

Ortofoto och Ortofoto25

Dokumentation

Tekniskt ramverk och standard

Produktbeskrivning Teknisk beskrivning
Tjänsternas versioner kan överlappa varandra, så var uppmärksam på vilken version du plockar hem. Versionshistoriken beskriver de förändringar som skett vid respektive uppdateringstillfälle.
Vi hänvisar till produktbeskrivningen för Ortofoto/Ortofoto25

Gällande version 1.5

  Versionshistorik

Tjänsten ger tillgång till ortofoton (skalriktiga flygbilder) i färg med upplösning 0,5 m/pixel. Ortofotona är uppdelade årsvis efter flygår, med början 2006.

Hur ofta uppdateras informationen?

Tjänsten uppdateras årsvis med nya ortofoton.
Uppdateringen sker året efter flygfotoåret.
För ortofoto från 2010 och framåt redovisas även sömlinjer och flygfototidpunkter för ingående flygbilder i ett separat metadatalager.

Ladda hem shapefiler

Vid behov av mer exakt information om flygfototidpunkt kan en informationsfil i shapeformat laddas hem och matchas mot ortofotona.

Här hittar du senaste informationen om utfall av produktion av ortofoto.

I tjänsten GeoLex, finns sökbar information om metadata för flygbilder och ortofoton.

Läs mer om Ortofoto

Ortofoto och Ortofoto25

Dokumentation

Tekniskt ramverk och standard

Produktbeskrivning Teknisk beskrivning
Tjänsternas versioner kan överlappa varandra, så var uppmärksam på vilken version du plockar hem. Versionshistoriken beskriver de förändringar som skett vid respektive uppdateringstillfälle
Vi hänvisar till produktbeskrivningen för Ortofoto/Ortofoto25

Gällande version 1.6

  Versionshistorik
Beställ geodatatjänster Villkor och avgifter

Exempelbild från geodatatjänsten Planer, bestämmelser och rättigheter.

Tjänsten presenterar information om planer, bestämmelser och rättigheter som redovisas i Fastighetsregistrets allmänna del. Informationen är uppdelad i sju separata skikt;

 • Rättigheter
 • Gränspunktstext, rättigheter
 • Bestämmelser
 • Gränspunktstext, bestämmelser
 • Fastighetsplaner
 • Detaljplaner
 • Ändring av detaljplaner.

Översiktlig presentation av de olika informationsskikten

Beställ geodatatjänster Villkor och avgifter

Hur ofta uppdateras informationen?

Informationen ajourhålls löpande av statliga och kommunala Lantmäteri-myndigheter, eller av andra myndigheter beroende på informationsslag. Målet är att planer och bestämmelser ska föras in i Fastighetsregistret inom 3 veckor från det att de vunnit laga kraft.

Dokumentation

Tekniskt ramverk och standard

Produktbeskrivning Teknisk beskrivning
Tjänsternas versioner kan överlappa varandra, så var uppmärksam på vilken version du plockar hem. Versionshistoriken beskriver de förändringar som skett vid respektive uppdateringstillfälle.

Gällande version 1.2

Teckenförklaringen beskriver kartans utseende.

Gällande version 1.2

  Versionshistorik

Visningstjänst för stompunkter i de nationella referenssystemen, SWEREF 99 och RH 2000. Informationen är hämtad ur Digitalt Geodetiskt Arkiv

Produkten tillhandahålls utan licensavgift och med förenklade användningsvillkor.
Här kan du läsa mer om och hämta Lantmäteriets öppna geodata
.

Hur ofta uppdateras informationen?

Informationen uppdateras i samband med ajourhållning. Se attribut under "Historik" för information om när en stompunkt senast återfunnits eller konstaterats förstörd.

Dokumentation

Tekniskt ramverk och standard

Produktbeskrivning Teknisk beskrivning
Tjänsternas versioner kan överlappa varandra, så var uppmärksam på vilken version du plockar hem. Versionshistoriken beskriver de förändringar som skett vid respektive uppdateringstillfälle.
Gällande version 1.0 Gällande version 1.0
  Versionshistorik

Har du frågor om:

Bildexempel Topografisk webbkarta Visning.

Tjänsten ger tillgång till en topografisk webbkarta som är anpassad för skärmvisning. Kartinformationen visas med en harmoniserad kartografi mellan skalorna. Tjänsten innehåller ett skikt med topografisk kartinformation och ett skikt som presenterar den topografiska kartinformationen i en nedtonad variant. Presentation av informationsskikten

Beställ geodatatjänster Villkor och avgifter

Hur ofta uppdateras informationen?

Informationen uppdateras med olika intervall beroende på informationsslag och skalnivå. En förenklad beskrivning av aktualiteten är att:

 • Informationen i skalområden upp till 1:20 000 uppdateras minst dygnsvis.
 • Informationen i skalområden över 1:20 000 uppdateras veckovis förutom informationen från Sverigekartan som uppdateras årsvis.

Dokumentation

Tekniskt ramverk och standard

Produktbeskrivning Teknisk beskrivning
Tjänsternas versioner kan överlappa varandra, så var uppmärksam på vilken version du plockar hem. Versionshistoriken beskriver de förändringar som skett vid respektive uppdateringstillfälle.

Gällande version 1.0.4

Teckenförklaringen beskriver kartans utseende.

Gällande version 1.0.4

 

VersionshistorikBildexempel - Topografisk webbkarta Visning.

Tjänsten ger tillgång till en topografisk webbkarta som är anpassad för skärmvisning. Kartinformationen visas med en harmoniserad kartografi mellan skalorna. Tjänsten är innehållsmässigt mycket lik tjänsten Topografisk webbkarta Visning men har högre prestanda och något sämre aktualitet.

Tjänsten innehåller ett skikt med topografisk kartinformation och ett skikt som presenterar den topografiska kartinformationen i en nedtonad variant. Presentation av informationsskikten

Beställ geodatatjänster Villkor och avgifter

Hur ofta uppdateras informationen?

Informationen uppdateras med olika intervall beroende på informationsslag och skalnivå. En förenklad beskrivning av aktualiteten är att:

 • Informationen i skalområden upp till 1:20 000 uppdateras minst dygnsvis.
 • Informationen i skalområden över 1:20 000 uppdateras veckovis förutom informationen från Sverigekartan som uppdateras årsvis.

Dokumentation

Tekniskt ramverk och standard

Produktbeskrivning Teknisk beskrivning
Tjänsternas versioner kan överlappa varandra, så var uppmärksam på vilken version du plockar hem. Versionshistoriken beskriver de förändringar som skett vid respektive uppdateringstillfälle.

Gällande version 1.1.0

Teckenförklaringen beskriver kartans utseende.

Gällande version 1.1.0

 

VersionshistorikBildexempel Topografisk webbkarta Visning, skiktindelad

Tjänsten ger tillgång till en topografisk webbkarta som är anpassad för skärmvisning. Kartinformationen är uppdelad i femton informationsslag. Vart och ett av informationsslagen, utom terrängskuggning, finns i två skikt. Ett skikt där informationen presenteras tydligt framträdande och färgsatt och ett där informationen presenteras nedtonad i en gråskala. Varje skikt är en separat bild. Skiktindelningen ger dig frihet att välja vilken information du vill visa i kartbilden. Presentation av informationsskikten

Beställ geodatatjänster Villkor och avgifter

Hur ofta uppdateras informationen?

Informationen uppdateras med olika intervall beroende på informationsslag och skalnivå. En förenklad beskrivning av aktualiteten är att:

 • Informationen i skalområden upp till 1:20 000 uppdateras minst dygnsvis.
 • Informationen i skalområden över 1:20 000 uppdateras veckovis förutom informationen från Sverigekartan som uppdateras årsvis.

Dokumentation

Tekniskt ramverk och standard

Produktbeskrivning Teknisk beskrivning
Tjänsternas versioner kan överlappa varandra, så var uppmärksam på vilken version du plockar hem. Versionshistoriken beskriver de förändringar som skett vid respektive uppdateringstillfälle.

Gällande version 1.1.4

Teckenförklaringen beskriver kartans utseende.

Gällande version 1.1.4

 

VersionshistorikProdukten tillhandahålls utan licensavgift och med förenklade användningsvillkor. 
Här kan du läsa mer om och hämta Lantmäteriets öppna data

Tjänsten levererar en bakgrundskarta med hög prestanda vid många samtidiga anrop. Istället för att skapa en ny bild vid varje anrop returnerar tjänsten små förgenererade bilder i fasta skalnivåer. Kartan innehåller ett urval från Lantmäteriets produkter, från Sverigekartan 1:5 miljoner till och med Terrängkartan.

Tjänsten innehåller ett skikt med topografisk kartinformation och ett skikt som presenterar den topografiska kartinformationen i en nedtonad variant. Presentation av informationsskikten.

Kartinformationen visas med en harmoniserad kartografi mellan skalorna. Informationen i tjänsten är anpassad för att visas i skalor mindre än 1:30 236. Vid inzoomning till större skala än 1:30 236 sker ingen förändring av innehållet utan enbart en uppförstoring av informationen.

Hur ofta uppdateras informationen?

Informationen uppdateras med olika intervall beroende på informationsslag och skalnivå. En förenklad beskrivning av aktualiteten är att informationen uppdateras veckovis förutom informationen från Sverigekartan som uppdateras årsvis.

Dokumentation

Tekniskt ramverk och standard

Produktbeskrivning Teknisk beskrivning
Tjänsternas versioner kan överlappa varandra, så var uppmärksam på vilken version du plockar hem. Versionshistoriken beskriver de förändringar som skett vid respektive uppdateringstillfälle.

Gällande version 1.0.2

Teckenförklaring - beskriver kartans utseende.

Gällande version 1.0.2

 

Versionshistorik

Tjänsten uppfyller kraven för Inspire och visar detaljmätta tyngdkraftspunkter i Sverige, samt ger en uppfattning om mätningarnas utbredning.

För fler uppgifter och exakta tyngdkraftsvärden, använd motsvarande nedladdningstjänst.

Tyngdkraft Visning tillhör den information som Lantmäteriet tillhandahåller utan licensavgift som öppna data. 
Här kan du läsa mer om och hämta Lantmäteriets öppna geodata.

Hur ofta uppdateras informationen?

Lantmäteriet mäter löpande nya tyngdkraftspunkter. Data för dessa publiceras i tjänsten med som mest ungefär ett halvårs fördröjning.

Dokumentation

Tekniskt ramverk och standard

Produktbeskrivning Teknisk beskrivning
Tjänsternas versioner kan överlappa varandra, så var uppmärksam på vilken version du plockar hem. Versionshistoriken beskriver de förändringar som skett vid respektive uppdateringstillfälle.

Gällande version 1.0

Gällande version 1.0

 

Versionshistorik

Har du frågor om: