Languages Lättläst Teckenspråk

Driftuppföljning

Här presenteras kontinuerligt driftuppföljning av Lantmäteriets geodatatjänster.

Mätningarna redovisar hur tjänsterna levererar enligt servicenivå för tillgänglighet. Målet är att ge en representativ bild av driftseffektiviteten för Lantmäteriets geodatatjänster. De tjänster som endast finns tillgänglig för 'prova-på' redovisas inte i driftsuppföljningen förrän test-tiden är över.

Utfallet avser december 2018

Tjänstetyp/Tjänst

Utfall
föregående mån
*Målvärde
12 mån
*Läs mer om Målvärde/Servicenivååtagande.

Visningstjänster

Fastighetsindelning Visning 100% 98%
Fastighetsområde Visning Inspire 100% 98%
Historiska ortofoton Visning    
Hydrografi Visning Inspire 100% 98%
Höjdmodell Visning 100% 98%
Ortofoto Visning 100% 98%
Ortofoto Visning Årsvisa 100% 98%
Planer, bestämmelser och rättigheter, Visning 100% 98%
Topografisk webbkarta Visning 100% 98%
Topografisk webbkarta Visning, cache 100% 99% 1)
Topografisk webbkarta Visning, översiktlig
(ingår i öppna data)
100% 92%
Topografisk webbkarta Visning, skiktindelad 100% 98%
1) Topografisk webbkarta Visning, cache, är tillgänglig även på systemhelger.

Nedladdnings- och direktåtkomsttjänster

   
Belägenhetsadress Direkt 100% 99%
Byggnad Direkt 100% 99%
Fastighet Direkt 100% 99%
Geografisk indelning Direkt 100% 99%
Gemensamhetsanläggning Direkt 100% 99%
Gränspunkt Direkt 100% 99%
Höjd Direkt 100% 98%
Höjdmodell Nedladdning 100% 98%
Inskrivning Direkt 100% 99%
Markreglering Direkt 100% 99%
Ortnamn Direkt 100% 99%
Referens Uppslag Adress 100% 99%
Referens Uppslag Organisation 100% 99%
Registerbeteckning Direkt 100% 99%
Rättighet Direkt 100% 99%
Samfällighetsförening Direkt 100% 99%
Taxering Direkt 100% 99%