Languages Lättläst Teckenspråk

RIX 95

Genom RIX 95-projektet förtätades det nationella referensnätet med GNSS-mätning och gav mer lättillgängliga stompunkter samt kvalitetsdeklarerade transformationssamband mellan lokala och nationella referenssystem.

RIX 95-projektet gav följande nyttoeffekter:

  • Enklare anslutning av lokala mätningar till nationella referenssystem.
  • Möjlighet att utbyta geografisk information mellan olika referenssystem, via koordinattransformation.
  • Känd kvalitet (lägesosäkerhet) vid datautbyte, genom kvalitetsuppgifter för transformationssambanden.
  • Underlag för kommunernas införande av SWEREF 99.

RIX 95 var ett intressentfinansierat samverkansprojekt mellan ett antal statliga myndigheter samt Sveriges kommuner som pågick 1996-2006. Intressenterna i projektet var Lantmäteriet, Sjöfartsverket, Vägverket, Banverket, Försvarsmakten samt landets kommuner genom Sveriges Kommuner och Landsting.

Mer information hittar du i Lantmäterirapport 2015:4, slutrapporten för RIX 95-projektet (pdf).

Transformationssamband

RIX 95-projektet syftade bland annat till att skapa transformationssamband mellan lokala (kommunala) och nationella/globala referenssystem. Dessa samband användes senare som underlag för kommunernas införande av SWEREF 99.

Om du har behov av RIX 95-samband, kontakta geodesienheten.