Hoppa till sidans innehåll
Other languagesLanguages Lättläst Teckenspråk Min sida

Rinex-data

En rinex-fil består av kod- och bärvågsobservationer från en Swepos-station, med loggningsintervallen 1 respektive 15 sekunder.

Varje datafil omfattar antingen en timmes observationer eller ett dygns observationer. Metadata i början av rinex-filen innehåller bl.a. information om punktbeteckning, GNSS-antenn/mottagare, approximativa koordinater och mättid.

Rinex-data ingår i abonnemanget på Efterberäkning.

Rinex-data finns dessutom fritt tillgängliga för forskning och undervisning, under särskilda villkor. Kontakta Swepos-driften för mer information.

Hur hämtar jag data?

Skärmklipp från vyn i utforskaren - Visar på hur man använder Utforskaren för ftp-överföring.

Om du har ett efterberäkningsabonnemang så har du åtkomst till Swepos ftp-server: ftp://ftp-sweposdata.lm.se/. Vid inloggning skriver du ditt användarnamn och ditt lösenord.

Om du har en Windows-dator kan du t.ex. använda Utforskaren för ftp-överföring. Annan valfri ftp-klient går förstås också bra. Däremot rekommenderas inte ftp-överföring direkt i webbläsaren.

FTP-serverns innehåll och struktur

Så här ser fil- och katalogstrukturen ut på FTP-servern:

Datatyp Katalog
Bandata bandata/
Dygnsfiler, rinex 2 rinex-data/rinex2/se_swepos_daily/yyyy/ddd/
Timfiler, rinex 2 rinex-data/rinex2/se_swepos_hourly/yyyy/ddd/
Dygnsfiler, rinex 3 rinex-data/rinex3/se_swepos_daily/yyyy/ddd/
Timfiler, rinex 3 rinex-data/rinex3/se_swepos_hourly/yyyy/ddd/

Rinex 2-filer

Filnamnen för Rinex-data i rinex 2-format är sammansatta av en given uppsättning parametrar:

Beskrivning av hur filnamnen för rinex 2-filer är sammansatta.

Rinex 3-filer

Rinex-data i rinex 3-format finns tillgängliga på ftp-servern, men tillgången och innehållet i filerna är inte stabilt ännu. Utveckling av dataflödet pågår.

Jämfört med rinex 2-filerna så har rinex 3-filerna längre namn för att rymma mer information.

Illustration av hur filnamnen för rinex 3-filer är sammansatta.

Du kan läsa mer om rinex 3 i formatspecifikationen (öppnas i nytt fönster).

Information om Swepos-stationerna

Vid efterberäkning med egen programvara behövs information om antenntyp och excentriciteter (antennhöjder) för Swepos-stationerna.

Dessutom behövs noggranna koordinater för stationerna. Du kan hämta koordinatlista för ett specifikt datum via e-tjänsten Hämta koordinatlista.

Information om antenntyp och excentriciteter (antennhöjder) för Swepos-stationerna hittar du via e-tjänsten Hämta koordinatlista.

En del stationer har flera mottagare varför vi valt att endast redovisa antenntyp och inte mottagartyp i stationsinformationen. Mottagartyp framgår i rinex-filerna. Även antenntyp, koordinater och excentriciteter finns i rinex-filerna, men informationen är mer tillförlitlig i filen med stationsinformation.

I filen används beteckningar för markeringarna, då det för vissa stationer finns eller har funnits fler än en markering. Översättning mellan markeringsbeteckning, filnamnsbeteckning och stationsnamn framgår av koordinatlistan.

Swepos-stationernas antenner har en skyddshuv, så kallad radom, som betecknas "OSOD" eller "OSOP" i rinex-filerna. Om ditt beräkningsprogram inte känner igen radombeteckningen kan du använda "NONE" i stället, eftersom påverkan från OSOD- och OSOP-radomerna är liten.

Du kan hämta koordinatlista för ett specifikt datum via e-tjänsten Hämta koordinatlista, och spara som Excel- eller pdf-fil.

Koordinaterna är beräknade med absoluta antennmodeller, alternativt korrigerade till att gälla för absoluta antennmodeller. Stationskoordinaterna kontrolleras löpande och vid behov görs uppdateringar, t.ex. vid byte av antenn. När en station är ny, eller efter ett antennbyte, beräknas först preliminära koordinater baserat på fem dygns mätningar. Två gånger per år görs uppdateringar av dessa stationer till s.k. definitiva koordinater. Dessa är baserade på tre veckors data under vår eller höst. Tidpunkten är vald för att minimera effekten av eventuella årstidsvariationer samt för att undvika perioder med snö på antennerna. Normalt ligger skillnaden mellan preliminära och definitiva koordinater inom 5 mm. Undantag är om de preliminära koordinaterna är bestämda under en period med snö eller om stationen inte är helt stabil. Om du mätt under en längre period uppmanas du att ta ut en koordinatlista i början och i slutet av perioden. Om koordinaterna för en önskad station skiljer mellan början och slutet av perioden kan det t.ex. bero på att ett antennbyte skett.