Languages Lättläst Teckenspråk

Digitala flygbilder

En flygbild är en centralprojektion, utan korrigering för terrängens form eller kamerans vridningar. Det innebär att skalan i bilden varierar. Produkten, som även innehåller orienteringsdata för att kunna placera bilden i ett koordinatsystem, används för kartering, framställning av ortofoton, tolkning av vegetation med mera.

Hela Sverige täcks av digitala flygbilder (med 0,48 meters upplösning) från olika insamlingsår, från 2005 och framåt. Flygbilder med 0,24 meters upplösning täcker de största tätorterna, från 2006 och framåt, och från 2012 utökades det till att omfatta hela södra delen av landet och längs norrlandskusten som en del i det nationella rikstäckande bildförsörjningsprogrammet.

Bilderna är fotograferade med övertäckning, vilket ger möjlighet för stereobearbetning, till exempel 3D-mätning. Fler exempel på användning av digitala flygbilder är:

  • Uppdatering av Lantmäteriets kartbaser med fotogrammetriska metoder, (mätning i 3D-modeller)
  • Framställning av ortofoto
  • Kartering för framställning av planer, kartor, ägoslagsgränser, höjdkurvor/terrängmodeller, 3D-modeller etc.
  • Tolkning av vegetation och analyser för t.ex. skogliga ändamål, då används det infraröda färgområdet.

Länk till detaljerad leveransinformation

Beställ geodata Villkor och avgifter

Hur ofta uppdateras informationen?

Flygfotografering med digital kamera görs rikstäckande enligt den långsiktiga flygfotoplanen med 0,24 m och 0,48 m upplösning. Uppdateringen görs med cirka 30 % av landets yta årligen och med ett intervall på 2-10 år beroende på var i landet det är; tätare i södra Sverige och efter Norrlandskusten, glesare i Norrlands inland och i fjällen.
I södra Sverige och efter Norrlandskusten genomförs fotografering med två års intervall, omväxlande före och efter lövsprickning. Bilder som fotograferas under sommaren, när träden har löv, är framför allt viktigt för tolkning av vegetation.

Se översikt (pdf) som visar vilka intervall som gäller för olika delar av landet.

Planer och utfall

Här redovisas;
- planer och utfall för planerade och utförda flygfotograferingar 
- ortofotoutfallet för områden och enskilda tätorter som är planerade att flygfotograferas 
- produktionsstatus för historiska ortofoton
- flygbildspunkter

I tjänsten GeoLex, finns sökbar information om metadata för flygbilder och ortofoton.

Dokumentation

För en djupare beskrivning av innehållet, se produktbeskrivning för Digitala flygbilder (pdf)

Demodata

Observera att demofilerna är väldigt stora och att nedladdning kan ta lång tid.

Demodata får fritt laddas ner för test och utvärdering. För kommersiell användning eller vidarespridning av data krävs att nyttjandeavgift erläggs och att avtal tecknas med Lantmäteriet

Information om avgifter, villkor, med mera för användning av digitala flygbilder erhålls från någon av Lantmäteriets återförsäljare av geodata eller Lantmäteriets geodatasupport.


Information kring demodata för UCE-kameran hittar du i följande leveransdokument (zip 3 Mb).

Demodata från den digitala flygkameran UCE (UltraCam Eagel)

Demofiler

Bildtyp

Demofiler (zip 1,7 GB) Färg, bild
Demofiler (zip 1,7 GB) IR, bild
ORI-filer till UCE demo Orienteringsfiler

Information kring demodata för DMC-kameran hittar du i följande leveransdokument (pdf).

Demodata från den digitala flygkameran DMC Z/I

Demofiler

Bildtyp

Demofiler (zip 341 MB) Pan + LR4 (Rådata)
Demofiler (zip 436 MB) Färg
Demofiler (zip 460 MB) IR

 

Bildgeometri

Kommentar

Espamodeller färg (zip 307 MB) Orienterade bilder för ESPA-systemet
Espamodeller IR (zip 320 MB) Orienterade bilder för ESPA-systemet
Erdas (zip 2 MB) Orienteringsparametrar för Erdas
MATCH-AT (zip 2 MB) Orienteringsparametrar för MATCH-AT
Kameradata (doc) DMC-0008
Summit-projekt (zip 590 MB) Orienterade bilder för Summit-projekt, färg
Summit-projekt IR (zip 590 MB) Orienterade bilder för Summit-projekt, IR