Languages Lättläst Teckenspråk

Om samfällighetsföreningar

Här finns allmän information om samfälligheter, gemensamhetsanläggningar och samfällighetsföreningar.

Broschyrer

Vanliga frågor och svar

Vid tillämpningen av lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheten ska som samfällighet anses

 1. samfällighet enligt fastighetsbildningslagen (1970:988), kallas även för marksamfällighet, dvs. mark som hör till flera fastigheter gemensamt

 2. annan mark som gemensamt tillhör ägarna av de mantalssatta fastigheterna i en socken. Härmed förstås sådan mark som förvaltas av mantalskommun men inte formellt införlivats med samfällighet

 3. servitut eller annan särskild rättighet som hör till flera fastigheter gemensamt. Lagen är tillämplig på gemensamma rättigheter och servitut oavsett om de tillkommit enligt fastighetsbildningslagstiftningen eller genom civilrättsliga avtal

 4. samfällighet enligt anläggningslagen (1973:1149), kallas även för gemensamhetsanläggning

  Med gemensamhetsanläggning avses en anläggning som är gemensam för flera fastigheter och som tillgodoser ändamål av stadigvarande betydelse för dem. Som exempel på gemensamhetsanläggning kan nämnas parkeringsanläggning, förbindelseled, gårdsutrymme och lekplats; anläggning för vattenförsörjning eller avlopp, ledning, värmeanläggning och tvättstuga: anläggningar för fritidsändamål såsom brygga, småbåtshamn och friluftsbad; centralantenn, soprum, staket, elektrisk motorvärmare osv.

 5. samfällighet enligt lagen (1998:812) med särskilda bestämmelser om
  vattenverksamhet.

En anläggning som flera fastigheter har nytta av.

För att en fastighet ska kunna fungera behövs ibland tillgång till anläggningar utanför den egna fastighetens gränser. Det kan handla om vägar, garage, lekplatser eller vatten- och avloppsanläggningar. Det är inte ovanligt att flera fastigheter inom samma by eller kvarter har liknande behov. Dessa behov kan tillgodoses genom att bilda en gemensamhetsanläggning. Det möjliggör en effektiv och långsiktigt god samverkan med grannarna.

En gemensamhetsanläggning bildas genom ett slags lantmäteriförrättning som kallas anläggningsförrättning. Hur en sådan går till finns reglerat i anläggningslagen (AL).
En gemensamhetsanläggning redovisas i fastighetsregistret och har en egen registerbeteckning, till exempel Oskarshamn Berga ga:1. När en gemensamhetsanläggning inrättas beslutas vad som ska ingå i gemensamhetsanläggningen och hur de deltagande fastigheterna tillsammans ska bygga, sköta och fördela kostnaderna för den gemensamma anläggningen.

Anläggningen och den mark som är upplåten för anläggningen är gemensam egendom för de fastigheter som är anslutna till gemensamhetsanläggningen.

Delaktigheten i gemensamhetsanläggningen är kopplad till äganderätten för varje särskild fastighet. När en fastighet som har del i en gemensamhetsanläggning säljs blir den nya ägaren därför automatiskt delägare i gemensamhetsanläggningen och bunden av besluten som meddelats när gemensamhetsanläggningen bildades.

De fastigheter som är anslutna till gemensamhetsanläggningen bildar en samfällighet, det vill säga en förening för byggande och drift av gemensamhetsanläggningen. 

En samfällighet, till exempel för en gemensamhetsanläggning, kan skötas (förvaltas) antingen genom delägarförvaltning eller av en samfällighetsförening.

Läs mer om gemensamhetsanläggningar här

Broschyr

Gemensamhetsanläggning - En hållbar lösning tillsammans med grannarna (pdf)

Delägarförvaltning innebär att en samfällighet sköts (förvaltas) direkt av delägarna i en samfällighet.

En samfällighet, till exempel en gemensamhetsanläggning, kan skötas (förvaltas) antingen genom delägarförvaltning eller av en samfällighetsförening.

Delägarförvaltning är bra om det är få delägande fastigheter och kostnaderna för drift och underhåll är låga.

Alla måste vara överens när beslut fattas. Om delägarna inte kan enas kan Lantmäteriet hjälpa till genom att hålla ett delägarsammanträde.

Att bilda en samfällighetsförening är ett bra sätt att organisera skötseln av mark eller anläggningar som ägs tillsammans. En samfällighetsförening kan bildas för att förvalta samfälligheter, till exempel gemensamhetsanläggningar. Ägarna av de fastigheter som har andel i en samfällighet är automatiskt medlemmar i samfällighetsföreningen.

En samfällighetsförening är en juridisk person som har ett organisationsnummer. Den kan förvärva rättigheter och ikläda sig skyldigheter, träffa avtal och ingå andra rättshandlingar, se lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter.

Vad samfällighetsföreningen förvaltar framgår av stadgarna som normalt hänvisar till det anläggningsbeslut som lantmäterimyndigheten fattat.

Enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter kan en samfällighetsförening också förvalta:

 • samfälligheter enligt fastighetsbildningslagen (1970:988)
 • mark som gemensamt tillhör vissa fastigheter
 • servitut eller annan rättighet som hör till flera fastigheter gemensamt
 • samfälligheter enligt lagen (1998:812) med särskilda bestämmelser om vattenverksamhet
 • samfälligheter enligt lagen (1987:11) om exploateringssamverkan.

En samfällighetsförening kan också bildas för att sköta (förvalta) en samfällighet som redan finns och som sköts direkt av delägarna. Varje delägare i en samfällighet har rätt att när som helst begära att en samfällighetsförening ska bildas. Och när en sådan begäran framställs till Lantmäteriet ska en förening alltid bildas. En begäran om att bilda en samfällighetsförening går alltså före den redan existerande förvaltningen som delägarna gör direkt. På juristspråk talar man om att föreningsförvaltning alltid kan bryta delägarförvaltning.

Den som äger en fastighet som har en andel i samfällighet. Fastighetsägaren är automatiskt medlem i den samfällighetsförening som sköter samfälligheten.
Vilka fastigheter som har andel i en samfällighet framgår av Fastighetsregistret.
Du kan ringa till Lantmäteriets kundcenter, 0771-63 63 63, och fråga om din fastighet har andel i någon gemensamhetsanläggning eller samfällighet.

Om du äger en fastighet som har andel i en samfällighet, till exempel en brygga, är du automatiskt medlem i samfällighetsföreningen. Den som förvärvar en fastighet med en sådan andel blir direkt medlem i föreningen.

En debiteringslängd är en förteckning över hur mycket varje medlem ska betala till en samfällighetsförening, se 41-42 §§, lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Summan bestäms av hur stor andel varje fastighet har i samfällighetsföreningen. På föreningens stämma ska styrelsen dels lägga fram en budget, dels en debiteringslängd.

I debiteringslängden ska anges:

 • det totala belopp som ska uttaxeras
 • vad som ska betalas av varje medlem
 • när betalning senast ska ske

En fastighetsägareförteckning underlättar upprättande av debiteringslängden.

Du måste meddela samfällighetsföreningsregistret om detta. I annat fall finns risk att namn och kontaktuppgifter blir offentliga. Kontakta Samfällighetsföreningsregistret.