Languages Lättläst Teckenspråk

Information om befintlig samfällighetsförening

Information om samfällighetsföreningar finns på flera olika håll:

En delägarförteckning för samfällighetsförening anger vilka som är medlemmar i en samfällighetsförening och är en sammanställning av uppgifter från Fastighetsregistret. Den kan innehålla följande uppgifter:

  • alla fastigheter som har andel i samfällighet eller gemensamhetsanläggning
  • aktuella uppgifter om fastigheternas ägare
  • varje fastighets andel i gemensamhetsanläggning


Från och med den 1 januari 2017 utför inte Lantmäteriet delägarförteckning åt privatpersoner, bolag och föreningar (beslut 2016/1895). Vi fortsätter att erbjuda och utföra dessa åt kommuner och statliga myndigheter.

Läs mer: Lantmäteriet upphör med delar av sin uppdragsverksamhet

Flera av våra kontor har en besöksdator där du själv kan söka fram informationen via Allmänhetens terminal

Registerutdraget är ett officiellt bevis för en viss samfällighetsförening och visar innehållet i Samfällighetsföreningsregistret. Du kan behöva beviset till exempel för bankärenden. I registerutdraget finns också uppgift om föreningens organisationsnummer.

Registerutdraget är kostnadsfritt och beställs hos Samfällighetsföreningsregistret via sfr@lm.se.

Det framgår av ett så kallat anläggningsbeslut. Fast det är inte alltid informationen i anläggningsbeslutet stämmer. Efter anläggningsbeslutet kan det ha skett ändringar i de fastigheter som deltar i gemensamhetsanläggningen genom till exempel en avstyckning. Därför behöver du utöver anläggningsbeslutet också ett utdrag ur Fastighetsregistret. Om åtgärder har skett efter anläggningsbeslutet så behöver man i respektive förrättningsakt kontrollera vilka förändringar som skett i deltagarkretsen. För vissa äldre vägföreningar finns det brister i Fastighetsregistret som gör att ytterligare utredning behövs.

I vissa fall framgår de fastigheter som deltar i en gemensamhetsanläggning direkt i ett utdrag ur Fastighetsregistret. Detta gäller främst när en anläggningsförrättning skett under senare tid.

Beställ registerutdrag via vår blankett eller kontakta vårt Kundcenter på 0771-63 63 63 eller via kundcenter@lm.se och be att få en kopia av anläggningsbeslutet, ett utdrag ur fastighetsregistret för gemensamhetsanläggningen, och eventuella utdrag ur de förrättningsakter som finns registrerade på gemensamhetsanläggningen efter anläggningsbeslutet. Hos Kundcenter får du också information om eventuella kostnader för informationen. För att vi ska kunna hjälpa dig behöver du kunna ge oss information om:

  • fastighetsbeteckningen för minst en fastighet som har andel i gemensamhetsanläggningen eller
  • gemensamhetsanläggningens registerbeteckning (kommun och traktnamn GA:XX) eller
  • samfällighetsföreningens namn och det län där föreningen finns.