Laddstolpe för elbil på gemensam parkeringsplats | Lantmäteriet
Hoppa till sidans innehåll
Other languagesLanguages Lättläst Teckenspråk

Laddstolpe för elbil på gemensam parkeringsplats

Det ökande behovet av laddningsplatser för elbilar har gjort att vissa samfällighetsföreningar överväger att installera laddstolpar på sin gemensamma parkeringsplats. Här redogörs vad som gäller.

Funderar din samfällighetsförening på att installera laddstolpar för elbil? Då finns följande alternativ:

1. Ni kan läsa i anläggningsbeslutet och ta reda på vad som gäller för er

När gemensamhetsanläggningar för parkeringar bildas upprättar Lantmäteriet ett så kallat anläggningsbeslut som till exempel talar om vilka fastigheter som får använda parkeringen, storleken, äganderätten och övriga detaljer som exempelvis möjligheten att koppla in en motorvärmare till ett eluttag.

Ibland har det ansetts att nya tekniska lösningar har omfattats av äldre anläggningsbeslut trots att den specifika tekniken inte finns omnämnd (till exempel antennföreningar kontra Kabel-TV/fiber). Om föreningen vill installera egna laddstolpar behöver samfälligheten göra en tolkning om det ingår i anläggningsbeslutet eller inte.

Lantmäteriet kan inte hjälpa till med den tolkningen. Önskar ni hjälp med detta kan ni kontakta juridiskt sakkunnig på den öppna marknaden. Om man inte är överens kan frågan slutligen prövas i domstol.

I e-tjänsten Min fastighet (öppnas i nytt fönster) kan du se vad som gäller i gemensamhetsanläggningens anläggningsbeslut.

2. Vi vill ompröva anläggningsbeslutet, hur gör vi?

Om anläggningbeslutet inte omfattar förvaltning av laddstolpar kan föreningen ansöka om omprövning hos Lantmäteriet. För att ändra anläggningsbeslutet till att även omfatta andra ändamål, till exempel laddstolpar, finns flera krav som ska vara uppfyllda.

För omprövning krävs:

  • Att förhållandena har ändrats väsentligt sedan det tidigare beslutet togs.
  • Att i det tidigare avgörandet har beslutats att frågan får omprövas efter viss tid och denna tid har gått ut.
  • Det i annat fall har framkommit ett klart behov av omprövning.

Om villkoren för omprövning är uppfyllda blir nästa steg att pröva om den önskade ändringen är förenlig med övriga villkor i anläggningslagen.

Omprövningen kostar

En ansökan om omprövningen medför en kostnad som är svår att uppskatta på förhand, eftersom den beror på hur mycket arbete som krävs. Det beror i sin tur bland annat på:

  • Om det finns stöd i detaljplan för åtgärden eller om tillåtligheten måste utredas.
  • Om det finns några äldre beslut som måste omprövas och hur stort behov av tolkning de ger upphov till.
  • Hur många fastigheter som berörs och om det på förhand är klart eller måste utredas.
  • Huruvida fastighetsägarna är överens eller inte, och om mark som behöver tas i anspråk behöver värderas.

När prövningen är klar fattas ett anläggningsbeslut som gäller fram till dess att anläggningen upphör eller omprövas.

Så ansöker du

För mer information om hur du går tillväga för att ansöka är du välkommen att kontakta Lantmäteriets kundcenter:

Lantmäteriets kundcenter (öppet 9–16)
kundcenter@lm.se
0771-63 63 63

3. Samfällighetsföreningen kan ge rätt till enskilda fastighetsägare eller en ekonomisk förening

Samfällighetsföreningen kan ge rätt för en enskild fastighetsägare eller en ekonomisk förening att ladda sin bil – så länge det inte hindrar användandet av anläggningen (till exempel parkeringsplats) på det sätt som är beslutat om sedan tidigare eller att det medför kostnader eller olägenheter för övriga medlemmar. Ägs marken av annan än samfälligheten kan även markägarens tillstånd krävas. Ni behöver även klara ut frågor kring elsäkerhet, kapacitet och ansvarsfrågor om något skulle hända.

Om ni är osäkra på hur ni kan gå tillväga kan ni vända er till ett juridiskt ombud.

Har du frågor? Kontakta kundcenter:

Lantmäteriets kundcenter (öppet 9–16)
kundcenter@lm.se
0771-63 63 63