Hoppa till sidans innehåll
Other languagesLanguages Lättläst Teckenspråk

Laddstolpe för elbil på gemensam parkeringsplats

Det ökande behovet av laddningsplatser för elbilar har gjort att vissa samfällighetsföreningar överväger att installera laddstolpar på sin gemensamma parkeringsplats. Här redogörs vad som gäller.

Funderar din samfällighetsförening på att installera laddstolpar för elbil? Då finns följande alternativ:

Nedan kan du läsa vad som gäller för respektive alternativ. 

1. Avgöra om laddstolpar omfattas av det befintliga anläggningsbeslutet

När gemensamhetsanläggningar för parkeringar bildas upprättar Lantmäteriet ett så kallat anläggningsbeslut som till exempel talar om vilka fastigheter som får använda parkeringen, storleken, äganderätten och övriga detaljer som exempelvis möjligheten att koppla in en motorvärmare till ett eluttag.

På en föreningsstämma kan din samfällighetsförening besluta att komplettera en anläggning med utrustning som inte tidigare funnits, men som ni nu anser önskvärd. Till exempel laddstolpar. Frågan är dock om en sådan utrustning omfattas av det befintliga anläggningsbeslutet eller om ett sådant beslut på föreningsstämman strider mot anläggningsbeslutet. 

Om en medlem i er förening ifrågasätter riktigheten i beslutet i samband med att beslutet tas eller senare finns risk att domstol senare ogiltigförklarar beslutet. Vill ni undvika detta finns möjlighet att genom fastighetsbestämning få beslutat om den önskade kompletteringen omfattas av det befintliga anläggningsbeslutetet.

Fastighetsbestämning kostar

En ansökan om fastighetsbestämning medför en kostnad som är svår att uppskatta på förhand. I förrättningen prövas om den önskade förändringen ryms inom anläggningsbeslutet. 

I e-tjänsten Min fastighet (öppnas i nytt fönster) kan du ta del av gemensamhetsanläggningens anläggningsbeslut.

Läs mer om vad som gäller vid en fastighetsbestämning

Har du övriga frågor? Kontakta vårt kundcenter.

2. Ompröva anläggningsbeslutet

Om anläggningbeslutet inte omfattar förvaltning av laddstolpar kan föreningen efter beslut på föreningsstämma ansöka om omprövning hos Lantmäteriet. För att ändra anläggningsbeslutet till att även omfatta andra ändamål, till exempel laddstolpar, finns flera krav som ska vara uppfyllda.

För omprövning krävs att något av följande villkor är uppfyllt:

  • Att förhållandena har ändrats väsentligt sedan det tidigare beslutet togs.
  • Att i det tidigare avgörandet har beslutats att frågan får omprövas efter viss tid och denna tid har gått ut.
  • Det i annat fall har framkommit ett klart behov av omprövning.

Om något av dessa villkor för omprövning är uppfyllt blir nästa steg att pröva om den önskade ändringen är förenlig med övriga villkor i anläggningslagen.

Omprövningen kostar

En ansökan om omprövning medför en kostnad som är svår att uppskatta på förhand, eftersom den beror på hur mycket arbete som krävs. Det beror i sin tur bland annat på:

  • Om det finns stöd i detaljplan för åtgärden eller om tillåtligheten måste utredas.
  • Om det finns några äldre beslut som måste omprövas och hur stort behov av tolkning de ger upphov till.
  • Hur många fastigheter som berörs och om det på förhand är klart eller måste utredas.
  • Huruvida fastighetsägarna är överens eller inte, och om mark som behöver tas i anspråk behöver värderas.

När prövningen är klar fattas ett anläggningsbeslut som gäller fram till dess att anläggningen upphör eller omprövas.

Så ansöker du

Att ompröva en gemensamhetsanläggning sker via lantmäteriförrättning. För att ansöka fyller du i blanketten Ansökan om Lantmäteriförrättning (pdf) och skickar till;

Lantmäteriet Fastighetsbildning
801 82 Gävle

För mer information är du välkommen att kontakta Lantmäteriets kundcenter:

Lantmäteriets kundcenter (öppet 9–16)
kundcenter@lm.se
0771-63 63 63

3. Ge enskild fastighetsägare eller ekonomisk förening rätt att ladda sin bil

Samfällighetsföreningen kan ge rätt för en enskild fastighetsägare eller en ekonomisk förening att ladda sin bil – så länge det inte hindrar användandet av anläggningen på det sätt som är beslutat om sedan tidigare eller att det medför kostnader eller olägenheter för övriga medlemmar. Ägs marken av annan än samfälligheten kan även markägarens tillstånd krävas. Ni behöver även klara ut frågor kring elsäkerhet, kapacitet och ansvarsfrågor om något skulle hända.

Om ni är osäkra på hur ni kan gå tillväga kan ni vända er till ett juridiskt ombud.

Har du frågor? Kontakta kundcenter:

Lantmäteriets kundcenter (öppet 9–16)
kundcenter@lm.se
0771-63 63 63