Languages Lättläst Teckenspråk

Blanketter och broschyrer för samfällighetsföreningar

Broschyrer

Blanketter

Följande blanketter ska skickas till:

Lantmäteriet - Samfällighetsföreningsregistret
Box 490
761 24 Norrtälje

  • Anmälan till samfällighetsföreningsregistret (pdf) Denna blankett använder du för styrelseändringar, firmatecknare, stadgeändringar, fusion och upplösning. Styrelseändringar gäller ny- eller omval av styrelseledamöter och deras postadresser. Blanketten ska skickas in till Lantmäteriet efter varje föreningsstämma (årsmöte) så att registeruppgifterna är aktuella.
  • Ansökan om registrering och organisationsnummer (pdf) Denna blankett använder du vid ansökan om nyregistrering och tilldelning av organisationsnummer avseende vägföreningar och vägsamfälligheter samt vid ansökan om registrering vid ombildning av förening enligt 19§ lag (1973:1151) om införande av anläggningslagen (1973:1149) och lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter.
  • Normalstadgar för samfällighetsföreningar (pdf) / Normalstadgar för samfällighetsföreningar (docx) använder du när beslut gäller antagande av nya stadgar. När beslut gäller ändring av enskilda paragrafer sker registrering av protokollet över beslutet enligt 52 § lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter.

Registrering av ändrade andelstal enligt 24a § anläggningslagen samt godkännande av överenskommelser av andelstal enligt 43 § anläggningslagen sker hos lantmäterimyndigheten, vilken kan vara statlig eller kommunal.
Hos statliga Lantmäteriet ska ansökan om dessa typer av åtgärder skickas till:

Lantmäteriet, Fastighetsbildning
801 82 Gävle


Följande blankett ska skickas till det fastighetsbildningskontor som ansvarar för din kommun. För att hitta rätt kontor att skicka blanketterna till, klicka på Våra kontor, ange kommun och välj typ av ärende: 'Fastighetsbildning'.

  • Ansökan om lantmäteriförrättning (pdf) används bland annat då du vill ompröva Lantmäteriets beslut om andelstal i gemensamhetsanläggningen eller ansöka om gemensamhetsanläggning.
    Även vad gäller ansökan om bildande av samfällighetsförening går tills vidare att göra med denna blankett.
    Kontakta lantmäterimyndigheten innan du skickar in ansökan om en ny lantmäteriförrättning för att undvika onödiga kostnader.