Languages Lättläst Teckenspråk

Avgifter för registrering i SFR

Här hittar du alla avgifter rörande ändringar i Samfällighetsföreningsregistret.

Registeravgifterna beslutas av regeringen och framgår av 10-14 §§ i avgiftsförordningen (1992:191) och 10-11 §§ förordningen om förande av samfällighetsföreningsregister (1993:191). Se länkar nedan.

Kom ihåg att avgiften ska betalas till oss på Lantmäteriet när ansökan skickas in. Det är först när registreringsavgiften bokförts på Lantmäteriets bankgiro 805-7028 som vi kan påbörja vår handläggning av ärendet.

Skriv föreningens namn, eventuellt organisationsnummer och länstillhörighet vid betalningen.

Åtgärd Avgift kronor
Registrering av nybildad förening 3 700
Registrering av ändrade stadgar 700
Registrering av ombildning 700
Registrering av fusion 700
Styrelseändringar till exempel ledamöter, firmatecknare och adress i föreningens styrelse enligt beslut på föreningsstämma (årsmöte) och på konstituerande styrelsemöte 0
Ansökan om organisationsnummer 0
Registerutdrag* 0
Registrering av vägföreningar och vägsamfälligheter 0
Återkallas en ansökan eller anmälan om registrering innan beslut har meddelats, återbetalas avgiften på begäran av sökanden. Notera att återkallelse innebär att ärendet avskrivs och att ärendet inte prövas i sak.

*Registerutdrag är ett officiellt bevis för en viss samfällighetsförening och visar innehållet i samfällighetsföreningsregistret. Du kan behöva beviset till exempel för bankärenden. I registerutdraget finns också uppgift om föreningens organisationsnummer.

Mer information: