Languages Lättläst Teckenspråk

Ändra uppgifter om din samfällighetsförening

Här finns information om hur du ska göra om du vill ändra vissa uppgifter som rör din samfällighetsförening, och vem du ska kontakta eller skicka uppgifterna till.

Andelstalen kan ändras på fyra olika sätt:

  1. Samfällighetsföreningens styrelse har i lantmäteriförrättningen fått befogenheten att ändra andelstal i vissa fall, t.ex. då användningen av en fastighet ändras från fritidsboende till permanentboende
  2. Samfällighetsföreningens styrelse träffar överenskommelse med en fastighetsägare om nytt andelstal. Överenskommelsen ska godkännas av Lantmäteriet
  3. Andelstalen ändras genom en ny anläggningsförrättning - Lantmäteriförrättning, ansökan (pdf)
  4. Andelstalen ändras genom att fastighetsindelningen har ändrats 

Blanketter:

  • Ändring av andelstal (24a AL) (pdf) * används av en styrelse som fått behörighet att besluta om ändrade andelstal* för delägarfastighet i samfälligheten. Styrelsens beslut gäller först då Lantmäteriet registrerat nya andelstal. 

Överenskommelsen gäller först då den godkänts och registreras av Lantmäteriet.

Avgifter

Registrering av anmälan om ändrat andelstal enligt 24 a § anläggningslagen sker mot fast avgift. Följande belopp debiteras per gemensamhetsanläggning:

Registrering av ändrat andelstal enligt 24 a § AL 1700 kr
- med tillägg per berörd fastighet utöver den första 300 kr

Lantmäteriet skickar fakturan för registreringen av ett ändrat andelstal till samfällighetsföreningen, om inte överenskommelse eller medgivande om annat finns. Samfällighetsföreningen får då ta upp registreringsavgiften som en förvaltningskostnad i sin bokföring. Den kommer då att indirekt betalas av alla delägarna i gemensamhetsanläggningen efter andelstalen för anläggningens drift. Någon möjlighet att kräva in pengarna direkt från den fastighetsägare som berörs av det ändrade andelstalet utan en  överenskommelse eller medgivande finns inte enligt lagen om förvaltning av samfälligheter - SFL.

Godkännande av överenskommelse enligt 43 § anläggningslagen sker mot fast avgift.
Följande belopp debiteras per gemensamhetsanläggning:

Godkännande av överenskommelse enligt 43 § AL 3400 kr
- med tillägg per berörd fastighet utöver den första 500 kr

Mer information:

Har du ytterligare frågor så ring vårt Kundcenter på 0771 - 63 63 63.

* Registrering av ändrade andelstal enligt 24a § anläggningslagen samt godkännande av överenskommelser av andelstal enligt 43 § anläggningslagen sker hos lantmäterimyndigheten, vilken kan vara statlig eller kommunal. Hos statliga lantmäteriet ska ansökan om dessa typer av åtgärder skickas till
Lantmäteriet, Fastighetsbildning
801 82 Gävle

Ändring av uppgifter i Samfällighetsföreningsregistret:

Ändras uppgift om föreningens postadress, styrelsesammansättning eller firmatecknare ska ändring med styrelsens försorg genast anmälas för registrering. Anmälan ska innehålla styrelseledamöternas fullständiga namn och adresser. Använd gärna blanketten Anmälan till samfällighetsföreningsregistret (pdf). I dokumentet finns också information om uppdatering av Samfällighetsföreningsregistret.

Anmälan ska vara underskriven av senast registrerad eller ny styrelseledamot. Anmälan ska styrkas med bestyrkt kopia av senaste stämmoprotokollet, utvisande styrelseval och bestyrkt kopia av protokoll från konstituerande styrelsemöte, om sådant hållits.

Det är viktigt att förening efter föreningsstämma (årsmöte) anmäler styrelseuppgifter till Samfällighetsföreningsregistret även om styrelsen är samma som föregående år. Detta eftersom datum för senaste föreningsstämma införs i Samfällighetsföreningsregistret för att upplysa om hur aktuella uppgifterna i registret är.

 

 

Beslut om stadgeändring ska genom styrelsens försorg genast anmälas för registrering. Vid anmälan skall fogas två bestyrkta kopior av protokoll över beslutet. Beslutet får ej tillämpas innan registrering skett.

När beslut avser ändring av enskilda paragrafer sker registrering av protokollet över beslutet enligt 52 § lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Om beslutet avser ändring av samtliga paragrafer ska även nya stadgar skickas in.

Avgift för registrering ska betalas in på Lantmäteriets bankgiro 805-7028 eller via Swish 123 322 2734 innan vi kan påbörja handläggningen av ärendet. Information om avgiften finns på sidan Avgifter för registrering i Samfällighetsföreningsregistret

Du hittar alla avgifter för registerändringar här:

Avgifter för registrering i Samfällighetsföreningsregistret

Blanketten hittar du i menyn till vänster under rubriken Blanketter och broschyrer för samfällighetsföreningar, eller genom att klicka här:

Anmälan till samfällighetsföreningsregistret (pdf)

Ja, men bara när det gäller ändring av styrelsens sammansättning, adressändring eller ändring i rätten att teckna firma kan du skicka anmälan via e-post till sfr@lm.se.

Anmälan om stadgeändring ska skickas in via vanlig post, eftersom två bestyrkta kopior över stämmobeslut över stadgeändring och eventuellt kopior av omskrivna stadgar ska bifogas anmälan.

Du kan skicka anmälan via post till:

Lantmäteriet - Samfällighetsföreningsregistret
Box 490
761 24 Norrtälje

Du måste meddela samfällighetsföreningsregistret om detta. I annat fall finns risk att namn och kontaktuppgifter blir offentliga.