Hoppa till sidans innehåll
Other languagesLanguages Lättläst Teckenspråk Min sida

Ansök om inteckning

Ansökan om inteckning ska göras av den som är fastighetsägare och har lagfart på fastigheten eller är tomträttsinnehavare. Finns det flera ägare måste alla skriva under ansökan. Det vanligaste är att en bank skickar in en ansökan om inteckning i samband med ett lån.

Ansökan om inteckning för en juridisk person måste göras med vanlig ansökningsblankett.

För ansökan om ny inteckning gäller alltid att:

 • om tidigare inteckningar gäller i flera fastigheter, måste den nya inteckningen också göra det.
 • om tidigare inteckningar bara gäller i en fastighet, får den nya inteckningen inte gälla i flera fastigheter.

Om du är gift behövs i de flesta fall ett medgivande till ansökan om inteckning. Det gäller även om du är skild, men har varit gift under den tid du ägt fastigheten.

Om fastigheten är enskild egendom krävs i de flesta fall inget medgivande. Då ska i stället en handling som styrker att fastigheten är enskild egendom skickas in. Se nedan:

Om du är gift

Din make/maka måste i de flesta fall lämna medgivande till ansökan om inteckning. Medgivandet ska vara skriftligt och kan lämnas direkt på ansökan eller i separat handling.

Har du fått fastigheten som enskild egendom genom exempelvis gåva eller testamente, behövs inget medgivande. Du kan då skicka med en kopia av gåvobrevet eller testamentet tillsammans med ansökan.

Är fastigheten enskild egendom genom äktenskapsförord, kan du skicka med en kopia av äktenskapsförordet tillsammans med ansökan, men om fastigheten har varit gemensam bostad under äktenskapet är inte äktenskapsförordet tillräckligt. Då måste din make/maka lämna ett skriftligt medgivande.

Om du är sambo

I de flesta fall behöver inte sambor lämna medgivande, men om det gjorts en anteckning i fastighetsregistret om att fastigheten är gemensam bostad enligt sambolagen, måste din sambo lämna medgivande till ansökan om inteckning. Medgivandet ska vara skriftligt och kan lämnas direkt på ansökan eller i separat handling.

Om du är skild

Om du är skild måste du visa att din före detta make/maka inte längre har giftorätt i fastigheten och inte behöver lämna medgivande till ansökan om inteckning. Det gäller även om du sedan tidigare är ensam fastighetsägare. Det kan du visa på följande sätt:

 • Har ni bodelat fastigheten kan du skicka med en kopia av bodelningsavtalet tillsammans med ansökan. Det är bra om du även skickar med en handling som visar när ansökan om äktenskapsskillnad kom in till tingsrätten.
 • Har du fått fastigheten som enskild egendom genom exempelvis gåva eller testamente, kan du skicka med en kopia av gåvobrevet eller testamentet tillsammans med ansökan.
 • Är fastigheten enskild egendom genom äktenskapsförord, kan du skicka med en kopia av äktenskapsförordet tillsammans med ansökan. Tänk på att äktenskapsförordet måste vara registrerat för att vara giltigt. Har fastigheten varit gemensam bostad under äktenskapet är det inte säkert att äktenskapsförordet är tillräckligt.
 • Om inte någon av ovanstående handlingar kan visas, måste din före detta make/maka lämna skriftligt medgivande till ansökan.

Om någon annan ansöker åt dig

Om någon annan än fastighetsägaren är ingivare och skickar in ansökan (ofta en bank), ska ingivarens namn och adress anges. Det är bra om även handläggarens telefonnummer finns med i ansökan. Har ingivaren ett ingivarnummer ska det alltid anges.

Har du lånat pengar av en privatperson eller ett mindre företag och långivaren vill ha ett skriftligt pantbrev som säkerhet för lånet, kan långivaren ansöka om ny inteckning. Tänk på att det ändå är du som har lagfart på fastigheten som måste skriva under ansökan. Det är extra viktigt att den som lånat ut pengarna anges som fakturamottagare och att ni önskar ett skriftligt pantbrev, i annat fall kommer Fastighetsinskrivningen att utfärda ett datapantbrev som långivaren inte har tillgång till.

Vad händer med pantbrevet?

När en bank ansöker om inteckning i samband med belåning och pantsättning av fastigheten, skickas datapantbrevet till bankens elektroniska arkiv.

Om du själv ansöker om inteckning och vill ha ett datapantbrev, hamnar det i Ägararkivet som administreras av Lantmäteriet. Datapantbrev som förvaras i Ägararkivet är bara tillgängliga för lagfaren fastighetsägare eller tomträttsinnehavare.

Har du ansökt om ett skriftligt pantbrev skickas det i rekommenderat brev till den person som angetts som ingivare och fakturamottagare i ansökan.

Det här ska alltid finnas med i din ansökan:

 • Alla fastighetsbeteckningar som ansökan gäller.
 • Fastighetsägarens personnummer.
 • Inteckningsbelopp.
 • Fastighetsägarens underskrift och namnförtydligande.
 • Eventuella medgivanden eller andra handlingar som visar att medgivande inte behövs.

Jag har dessa handlingar och vill ansöka:

Du skickar din ansökan till:

Lantmäteriet Fastighetsinskrivning
761 80 Norrtälje

Har du frågor kring de inteckningar som gäller i din fastighet? Då är du välkommen att kontakta oss på telefon 0771-63 63 63 under vardagar mellan 09:00-16:00.

När en ansökan om ny inteckning har förklarats vilande skickar vi ut ett vilandebevis till den som står som ingivare på ansökan.

Vilandebeviset är en värdehandling som behöver skickas in till oss på Fastighetsinskrivningen för att den vilande inteckningen ska kunna beviljas (enligt 22 kap. 5 § jordabalken). Syftet är att skydda den som lånar ut pengar så att inte fel person får ut den beviljade inteckningen.

Om vilandebeviset har kommit bort eller har blivit förstört kan man ansöka om att det ska dödas. Det går då till på samma sätt som när man dödar ett skriftligt pantbrev som har kommit bort.

Slutlig dödning av inteckning 20 §

När överklagandetiden går ut för beslutet om dödning av inteckningen så vinner beslutet laga kraft. Då ska du som är fastighetsägare och har lagfart på fastigheten ansöka om slutlig dödning av inteckningen. Du kan samtidigt ansöka om att nyfastställa inteckningen och får då tillgodoräkna dig stämpelskatten för den dödade inteckningen. Det innebär att du bara betalar en expeditionsavgift för den nya inteckningen om den har samma belopp som den tidigare.

Ansökan om slutlig dödning av inteckning (pdf)

Utfärdande av ny handling 3 §

När beslutet om att handlingen ska dödas har vunnit laga kraft (när överklagandetiden gått ut) ska den person som ansökte om dödande av förkommen handling, ansöka om att en ny handling ska utfärdas. Eftersom det bara är själva handlingen som dödats och inteckningen finns kvar i fastigheten ansöker du bara om utfärdande av ny handling och inte om en ny inteckning.

Ansökan om utfärdande av ny handling (pdf)

Det kan finnas flera orsaker till att man vill ändra befintliga inteckningar.

Det kan vara att man vill:

 • att en inteckning ska gälla i flera fastigheter,
 • byta en inteckning mot två eller flera nya inteckningar,
 • föra samman flera inteckningar till en,
 • flytta ned en inteckning i företrädesordningen (göra en nedsättning),
 • frigöra en fastighet från en gemensam inteckning med annan fastighet,
 • döda ett befintligt pantbrev,
 • lägga till en ny eller ta bort en anteckning om innehav av pantbrev.

För att ansöka om något av ovanstående använder du samma blankett som vid ansökan om ny inteckning. Under punkt 5 på blanketten skriver du vilken inteckning du vill ändra och vad du vill göra för ändring.

Blanketten Ansökan om ny inteckning/dödning av befintliga pantbrev/innehav/utbyte (pdf)

Vid dödning ska alltid skriftliga pantbrev skickas med ansökan. Om det är datapantbrev börjar du med att flytta dem till Fastighetsinskrivningens arkiv. Kontakta Kreditmarknadsservice på telefon 026-63 48 00 för information om var dina datapantbrev finns.

Vill du begära flytt av datapantbrev, kan du skriva ut och fylla i nedanstående blankett.

Du skickar blanketten till:

Lantmäteriet Fastighetsinskrivning
761 80 Norrtälje

Begäran om flytt av datapantbrev från Ägararkivet (pdf)

Har du frågor? Då är du välkommen att kontakta oss på telefon 0771-63 63 63 under vardagar mellan 09.00-16.00.

Vill du besöka ett av våra fastighetsinskrivningskontor?
Hitta våra adresser och öppettider

Att döda ett befintligt pantbrev innebär att pantbrevet inte längre gäller och att själva inteckningen inte längre finns kvar i fastigheten eller tomträtten. Ansökan ska alltid undertecknas av fastighetsägaren (den som har lagfart) eller tomträttsinnehavaren. Make eller maka behöver inte lämna medgivande till en ansökan om dödning.

Ansökan ska innehålla

 • Ansökan om dödning. Skriv gärna aktnumret på det aktuella pantbrevet i ansökan.
 • Det skriftliga pantbrevet eller datapantbrevet. Är pantbrevet skriftligt ska det alltid skickas med ansökan. Är det ett datapantbrev måste det i samband med ansökan flyttas över till Fastighetsinskrivningens arkiv. Du finner en sådan blankett längre ner på sidan.

Äldre skriftliga pantbrev skickar vi alltid tillbaka i makulerat skick efter att vi handlagt ärendet och dödat pantbrevet.

Observera! I samband med dödningen kan du välja att nyfastställa pantbrevet. Kanske har du ett gammalt skriftligt pantbrev du vill döda, men vill hellre ha ett datapantbrev? Då är det viktigt att du ansöker om ett nytt pantbrev samtidigt som dödningen, eftersom du då får tillgodoräkna dig stämpelskatten för det belopp som dödas. Du betalar bara en expeditionsavgift på 375 kronor per pantbrev.

Tänk på att din make eller maka måste lämna medgivande till det nya pantbrevet, även om det inte behövs för själva dödningen.

Jag har dessa uppgifter och vill fylla i ansökan:

Du skickar din ansökan till:

Lantmäteriet Fastighetsinskrivning
761 80 Norrtälje

Har du frågor? Då är du välkommen att kontakta oss på telefon 0771-63 63 63 under vardagar mellan 09.00-16.00.

Vill du istället besöka något av våra fastighetsinskrivningskontor?
Hitta våra adresser och öppettider

När inteckningar flyttas från en eller flera fastigheter till en eller flera nya fastigheter kan du få skattereduktion enligt 22 § stämpelskattelagen.

För att få skattereduktion krävs:

 • att du ansöker om dödning och ny inteckning samtidigt och
 • att alla datapantbrev har förts över till fastighetsinskrivningens arkiv eller att alla skriftliga pantbrev har skickats in tillsammans med ansökan.

Du behöver då bara betala stämpelskatt på mellanskillnaden mellan det nyintecknade beloppet och beloppet av de inteckningar som dödats. För varje ny inteckning betalar du en expeditionsavgift på 375 kr.

I exemplen här nedanför ser du hur det kan gå till att flytta inteckningar från en eller flera fastigheter till en eller flera nya fastigheter.

Två fastigheter (A och B) har inteckningar sedan tidigare. I den första ansökan dödas inteckningarna i A och B (bild 1) och ny gemensam inteckning beviljas i båda fastigheterna (bild 2).

Bild 1

Bild 2

I den andra ansökan dödas den gemensamma inteckningen och en ny inteckning beviljas i A (bild 3). Inteckningarna flyttas på så sätt från B till A så att B blir helt fri från inteckningar och A får nya inteckningar motsvarande det sammanlagda belopp som tidigare fanns i båda fastigheterna (bild 4).

Bild 3

Bild 4

Du kan inte längre flytta inteckningar i en ansökan

Från och med den 1 september 2016 behövs det två separata ansökningar för att flytta inteckningar från en eller flera fastigheter till en eller flera nya fastigheter. Samma regler gäller vid skapande av interregionala inteckningar.

Den andra ansökan, som beskrivs i bild 3 och 4, kan skickas in först när det nya pantbrevet är utfärdat. Detta eftersom pantbrevet ska bifogas ansökan/föras över till Fastighetsinskrivningens arkiv.

Blankett ansökan om ny inteckning/dödning av befintliga pantbrev/innehav/utbyte (pdf)

Du skickar din ansökan till:

Lantmäteriet Fastighetsinskrivning
761 80 Norrtälje

Har du frågor kring de inteckningar som gäller i din fastighet? Då är du välkommen att kontakta oss på telefon 0771-63 63 63 under vardagar mellan 09.00-16.00.

Idag är de flesta svenska banker och kreditinstitut anslutna till Pantbrevssystemet och har sina pantbrev i elektronisk form (datapantbrev).

Privatpersoner kan inte ansluta sig till systemet, vilket innebär att en privatperson, eller ett företag som inte är anslutet till Pantbrevssystemet, måste ha pantbrev i pappersform, som skriftligt pantbrev, om de vill ha det som säkerhet.  

Innehavaren av det skriftliga pantbrevet kan hos Lantmäteriet, Fastighetsinskrivningen begära att få bli inskriven i Fastighetsregistret som innehavare av pantbrevet. 

Innehavsnoteringen i Fastighetsregistret gäller bara så länge man faktiskt har det skriftliga pantbrevet fysiskt i sin ägo. Ett pantbrev som finns i Ägararkivet hos Lantmäteriet (där fastighetsägares obelånade datapantbrev förvaras) förfogar endast fastighetsägaren över, och en innehavsnotering ger inte den antecknade innehavaren någon rätt till pantbrevet.  

Som innehavare av ett skriftligt pantbrev bör man kontakta Lantmäteriet, Fastighetsinskrivningen när innehavsnoteringen ska upphöra att gälla. 

Noteringar om innehav försvinner inte med automatik om pantbrevet lämnas till någon annan eller om pantbrevet konverteras till ett datapantbrev. Därför kan det förekomma inaktuella innehavsnoteringar i Fastighetsregistret. Om Lantmäteriet, Fastighetsinskrivningen upptäcker en inaktuell innehavsnotering, så rensas den bort.

En ansökan om inteckning som gäller dödsbo ska se olika ut beroende på hur fastigheten förvaltas:

Ägs fastigheten av ett dödsbo och förvaltas av dödsbodelägare?

 • Då måste alla dödsbodelägare skriva under ansökan om inteckning/pantbrev. En bestyrkt kopia av bouppteckningen, som ska vara registrerad hos Skatteverket, ska också skickas med ansökan.

Är någon av dödsbodelägarna omyndig?

 • Då ska tillstånd från överförmyndaren skickas med ansökan.

Ägs fastigheten av ett dödsbo och förvaltas av en boutredningsman?

 • Då ska boutredningsmannen skriva under ansökan. Även boutredningsmannens förordnande ska skickas med ansökan.

Jag har dessa handlingar och vill fylla i ansökan:

Skicka din ansökan till:

Lantmäteriet Fastighetsinskrivning
761 80 Norrtälje

Har du frågor om ett pågående ärende hos oss? Då är du välkommen att kontakta oss på telefon 0771-63 63 63 under vardagar mellan 09.00-16.00.

Om fastigheten ägs av ett aktiebolag, handelsbolag, kommanditbolag eller en ekonomisk förening ska ett registreringsbevis eller utdrag från föreningsregistret skickas in tillsammans med ansökan om inteckning.

Du kan beställa registreringsbeviset eller registerutdraget från Bolagsverket (nytt fönster). Registreringsbeviset behövs för att vi ska kunna se vem eller vilka som är behöriga firmatecknare.

Jag har dessa handlingar och vill fylla i ansökan:

Du skickar din ansökan till:

Lantmäteriet Fastighetsinskrivning
761 80 Norrtälje

Har du frågor kring de inteckningar som gäller i din fastighet? Då är du välkommen att kontakta oss på telefon 0771-63 63 63 under vardagar mellan 09.00-16.00.

Då ska föreningens stadgar skickas med ansökan. Dessutom:

 • Om föreningen är inregistrerad, ska ett registreringsbevis från Näringslivsregistret, hos Bolagsverket (nytt fönster), skickas med ansökan.
 • Om föreningen inte är inregistrerad, ska protokollförda uppgifter om vilka som sitter i styrelsen och vem som får teckna föreningens firma skickas med ansökan.

Om du har rätt handlingar och vill fylla i ansökan:

Skicka din ansökan till:

Lantmäteriet Fastighetsinskrivning
761 80 Norrtälje

Har du frågor om ett pågående ärende hos oss? Då är du välkommen att kontakta oss på telefon 0771-63 63 63 under vardagar mellan 09.00-16.00.

Vill du besöka ett fastighetsinskrivningskontor?
Hitta våra adresser och öppettider

I tjänsten Min fastighet hittar du aktuell information om din fastighet. För att kunna använda tjänsten behöver du en fungerande e-legitimation.

Till Min fastighet

Via tjänsten kan du få information om fastigheten, som till exempel:

 • rättigheter
 • inteckningar
 • förbehåll
 • servitut
 • arrenden
 • anteckningar
 • intresseanmälningar
 • lagfartsuppgifter

Söker du information om andra fastigheter?

Då är du välkommen att kontakta vårt Kundcenter på telefon 0771-63 63 63 under vardagar mellan 09.00-16.00.

Har du frågor om företagsinteckningar? Då ska du vända dig till Bolagsverket.

Besök Bolagsverkets webbplats för att läsa om vad det innebär att ansöka om en företagsinteckning, hur stor stämpelskatten blir och hur du gör för att döda en företagsinteckning.